Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2013/14 Studiehåndbok > IDR1012/1 Idrett, individ og samfunn

Idrett, individ og samfunn

Back Tilbake
Kode
IDR1012/1
Studiepoeng
10
Semester
Høst
Heltid/ deltid
Heltid
Pensum
Emneansvarlig
Marit Roland Udnæs
Karaktersystem
Karakter A-F
Undervisningsspråk
Norsk
Emneeier
ÅR/BA Idrett
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Idrett, individ og samfunn setter idretten inn i en samfunnsvitenskapelig sammenheng og tar opp temaer som på ulik måte belyser den betydning idrett har og har hatt i Norge, både på et individuelt og et kollektivt plan. Hovedtemaene er:

 1. Idrettens organisering og historiske utvikling,
 2. Idrettspedagogikk og -didaktikk,
 3. Idrettsetikk og
 4. Idrettspsykologi

Underveis i emnet vil vi stille spørsmål og gi eksempler for å belyse de overordnede temaene. Eksempler på spørsmålene som stilles er følgende:

 • Hvordan kommer forholdet mellom idrett og stat til uttrykk gjennom forvaltning, politikk og utvikling av idretten – før og nå?
 • Hvordan opplever enkeltindivider og grupper læring, mestring og utvikling gjennom deltakelse i idrett og fysisk aktivitet?
 • Hvordan tilrettelegge for aktivitet for å skape langvarig motivasjon for idrettsdeltagelse?
 • Hvorfor er idretten preget av helse, ærlighet, fellesskap og glede, men også av sykdom, juks, isolasjon og trakassering?
 • Hvordan ser idretten på barn og unge, når skal man starte med spesialisering og hva er en god trener?
 • Hva er toppidrett og hva betyr utsagnet ”forskjellen mellom best og nest best ligger i hodet”?

NB: Emnebeskrivelsen er under revisjon. Noe innhold kan bli endret til studiestart.


Læringsutbytte

Det primære læringsmålet for Idrett, individ og samfunn, er at studentene skal tilegne seg forståelse for hvilken plass idretten har hatt og fremdeles har i samfunnet, både i forhold til enkeltindivider, for enkeltgrupper og et helt samfunn. Det legges vekt på at studentene skal oppnå refleksjon og forståelse innenfor følgende idrettsrelaterte områder:

 1. Norsk idretts organisering og rolle i utviklingen av det norske samfunnet fra slutten av 1800-tallet og fram til i dag
 2. Deltagelse i idrett, både på et individuelt og et kollektivt plan
 3. Sentrale etiske problemstillinger og idrettens tvetydighet
 4. Trenerens betydning for læring, mestring, motivasjon og prestasjonsutvikling
 5. Idrettspsykologiens betydning for idrettsprestasjoner

Undervisnings- og læringsmetode

Forelesninger og seminarer. Aktiv bruk av Fronter for forelesningsnotater og oppgaver


Forkunnskapskrav

Generell studiekompetanse/godkjent realkompetanse. Innføringsemne på lavere grad.

Emne er obligatorisk for

Årsstudium og bachelor i idrett


Emne er valgbart for
Bachelor i samfunnsfag, Bachelor i psykologi
Arbeidskrav

Gjennom semesteret gis det flere arbeidskrav. Disse er obligatoriske og er en forutsetning for å melde seg opp til eksamen. Arbeidskravene er ett individuelt arbeid, ett kollokiviearbeid, et pararbeid og en muntlig presentasjon i gruppe (3-5).


Eksamensform

Skriftlig 6-timers dagseksamen.


Tillatte hjelpemidler

Ingen hjelpemidler.
Overlapp

Emnet IDR1012/1 Idrett, individ og samfunn (10 sp.) overlapper med emnet IDR1002/1 Idrett, individ og samfunn (15 sp.) med 100%

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L