Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2013/14 Studiehåndbok > IDR1013/1 Idrettsaktiviteter

Idrettsaktiviteter

Back Tilbake
Kode
IDR1013/1
Studiepoeng
20
Semester
Vår og høst
Lengde
Hele året: ca 5 sp på høst og 15 sp på vår
Heltid/ deltid
Heltid
Pensum
Emneansvarlig
Geir Vegge og Marit Roland Udnæs
Karaktersystem
Bestått/Ikke bestått
Undervisningsspråk
Norsk
Emneeier
ÅR/BA Idrett
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Det vil bli gitt ulike kurs med innføring i 5 idretter; basistrening, ballspill, skileik og langrenn, samt en valgfri idrett. Basistrening utgjør 30 undervisningstimer, de resterende kursene er på 20 undervisningstimer hver. Studentene velger det siste kurset ut i fra et utvalg aktiviteter, som for eksempel telemark, alpint el. Valgaktivitetene vil kunne variere fra år til år. Det stilles et minimumskrav på 20 studenter for at kurs i den valgbare idretten skal gjennomføres.

Innføringene i de ulike idrettsaktivitetene vil vise studentene forskjellige tilnærmingsmåter for tilrettelegging/innlæring av idretter og aktiviteter for ulike målgrupper. Fotball er gjennomgående tema i ballspill. Skileik vektlegger lek og oppgavebasert læringsklima som en introduksjon til vinteraktivitet. I langrenn vil vi blant annet lære om tilrettelegging for syns- og bevegelseshemmede. Basistrening vil knyttes opp mot og ses i sammenheng med emnet Idrettsfysiologi og treningslære (trenings- og bevegelseslære).

I emnet inngår en obligatorisk tur med fokus på teambygging og samarbeid. Denne turen er i starten av høstsemesteret.

NB: Emnebeskrivelsen er under revisjon. Noe innhold kan bli endret til studiestart.


Læringsutbytte

Formålet er at studentene skal tilegne seg kunnskap om grunnleggende bevegelsesmønstre knyttet til de ulike idrettsaktivitetene. Videre skal studentene oppnå forståelse for virkningene av trening og fysisk aktivitet. De skal kunne tilrettelegge for aktivitet for ulike målgrupper. Det er obligatorisk studentinstruksjon. Denne er valgbar for ballaktivitet, basistrening og langrenn. Alle studenter skal ha 4 timer praksis i skileik.


Undervisnings- og læringsmetode

Studentene vil få instruksjon i de ulike idretter, og skal selv gi instruksjon for ulike målgrupper i løpet av studieåret. Idrettsaktivitetene vil bli gjennomført i blokker, for å gjøre det mest mulig fleksibelt for studentene. Emnet har undervisning gjennom hele studieåret, med hovedtyngden i periodene august-oktober og januar-juni.

Hele studentgruppen deler ved studiestart inn i 4 grupper (20 studenter i hver gruppe). Gruppene har separat undervisning gjennom hele emnet. Det betyr at all undervisning gjennomgås 4 ganger. Gjennom dette tilrettelegges det for fleksibel undervisning for toppidrettstudenter. Se mer om dette under (Arbeidskrav).

For valgbart kurs vil nye grupper etableres. Den valgbare aktiviteten vil gjennomføres konsentrert i en vintersportsuke i løpet av april. Det gis mer informasjon om dette i løpet av studieåret.


Emne er obligatorisk for

Årsstudium og bachelor i idrettArbeidskrav

Det er krav om 80% oppmøte på hvert enkelt kurs. Oppmøte betegnes som aktiv deltagelse.

Forhold knyttet til fravær, skader og lignende, samt toppidrettstudenter er forklart under:

  • Dersom en student ikke kan møte til undervisning i sin gruppe pga idrettssatsning (toppidrettstudenter) eller andre forhold: Studentene kan bytte gruppe til en undervisningstid som passer. Kurslærer må underrettes på mail i forkant.
  • Ved skader / sykdom: Så langt det lar seg gjøre skal studentene møte til undervisningen. Studenter som av ulike grunner ikke kan delta aktivt (skader / sykdom) skal være deltagende og observere, samt besvare og levere inn arbeidsoppgaver / logger for å få godkjent oppmøte. Dette må avklares med kurslærer i forkant av øktene.
  • Sykdom / skader som forhindrer studenter fra å komme til undervisning: Studentene må kontakte kurslærer og underrette om eventuelt fravær. Dette vil regnes som reelt fravær.
  • Fravær for toppidrettstudenter i tilknytning til idrettssatsning (samlinger, konkurranser ol): Studenter med toppidrettstatus må dokumentere fravær til kurslærer per mail og i god tid slik at kurslærer og student kan planlegge eventuelle gruppebytter for å minimere fraværet. Det gis inntil 4 repetisjonstimer i etterkant av hvert kurs til toppidrettsstudenter med dokumentert fravær. Disse timene er også åpne for andre studenter.
  • Dersom studenter ikke oppnår 80% oppmøte på et eller flere av idrettskursene vil ikke emnet godkjennes og studentene må selv være ansvarlige for å ta opp igjen manglende timer senere studieår.

Eksamensform

Mappevurdering med tre rapporter som godkjennes underveis i studieåret:

  • Ballrapport: Innlevering og godkjenning i høstsemesteret. Skriftlig gruppeinnlevering med 3 - 4 studenter i hver gruppe.
  • Skileik- / langrennsrapport: Innlevering og godkjenning i løpet av april. Muntlig presentasjon i gruppe med 3 - 4 studenter i hver gruppe. 2 oppgaver å velge mellom; skileik / idrettsdidaktikk eller langrenn / teknikk.
  • Basisrapport: Innlevering og godkjenning i mai. Skriftlig gruppeinnlevering med 3 - 4 studenter i hver gruppe.

Emnet har karakter bestått/ikke bestått. For bestått kreves inntil 80% oppmøte i hvert idrettskurs, samt godkjente rapporter.

Overlapp

Emnet IDR1013/1 Idrettsaktiviteter (20 sp.) overlapper med emnet IDR1003/1 Idrettsaktiviteter (15 sp.) med 100%

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L