Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2004/05 Studiehåndbok > 2HØ34000 Makroøkonomi

Makroøkonomi
Back Tilbake
Kode
2HØ34000
Studiepoeng
6
Semester
Høst
Heltid/deltid
Heltid
Antall studenter
80
Karaktersystem
Karakter A-F
Emneeier
ÅR/BA Økonomi og administrasjon
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse
  • Nasjonalregnskap
  • Etterspørsel og tilbud på makronivå
  • Multiplikatormodell med variablene: Samlet aktivitetsnivå, makro privat konsum, makro private realinvesteringer, offentlige utgifter og skatter, handel med utlandet, kapitalbevegelser, valutamarkedet,
  • Makroøkonomisk stabiliseringspolitikk
  • Makroøkonomiske målsettinger og virkemidler
  • Typer av arbeidsledighet
  • Inflasjon
  • Økonomisk vekst
Læringsmål

Studentene skal få innsikt i hvordan en vurderer et lands økonomiske tilstand og utviklingstendenser. De skal forstå årsaken til og virkningene av konjunktursvingninger på kort sikt, blant annet hvordan endringer i etterspørselen i en del av økonomien får ringvirkninger og kan påvirke det generelle økonomiske aktivitetsnivået i landet. Myndighetenes penge- og finanspolitikk er viktig i denne sammenheng, herunder hvordan politikken virker i ulike valutakursregimer.

Hensikten er å gjøre studentene bedre i stand til å følge med i media og diskusjoner om landets generelle økonomiske utvikling og dens betydning for den enkelte bedrift. Samfunnsøkonomiske makromodeller skal inngå som analyseverktøy.

Undervisnings- og læringsmetode

Plenumsforelesninger og veiledet arbeid i mindre grupper.

Forkunnskaper

Kunnskaper tilsvarende grunnleggende matematikk (MEM1).

Emne er obligatorisk for

Bachelor i økonomi og administrasjon (BØA)


Eksamensform

Arbeidskrav + 4 timers dagseksamen.

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L