Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2004/05 Studiehåndbok > 2SOSMET Samfunnsvitenskapelig metode

Samfunnsvitenskapelig metode
Back Tilbake
Kode
2SOSMET
Studiepoeng
15
Semester
Høst
Heltid/deltid
Heltid
Antall studenter
100
Karaktersystem
Karakter A-F
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

De to emnene kvalitativ og kvantitativ metode behandler hvordan vi danner kunnskap om samfunnsforhold gjennom forskningsarbeid. I sosiologien skiller vi mellom analyser basert på data i form av tall (kvantitative design) og analyser hvor dataene normalt foreligger i form av tekst (kvalitative design). Til sammen utgjør disse blokkene 15 studiepoeng.

Kvantitativ metode (7,5 studiepoeng)
Bruk av statistiske teknikker for å analysere data står sentralt innenfor kvantitativ metode. Hensikten med dette kurset er for det første å sette studentene i stand til å fortolke forskningsresultater basert på kvantitative dataanalyser. Videre skal studentene lære å utføre enkle statistiske analyser på egen hånd samt å fortolke og presentere disse skriftlig.

Kvalitativ metode (7,5 studiepoeng)
Sentrale tema i den kvalitativ metoden er: feltarbeid (dvs. deltakende observasjon), casestudier, dybdeintervju, diskursanalyse, tekstanalyse, kildekritikk og livshistorier (narrativer). Dessuten står den kvalitative metodes vitenskapsteoretiske forankring sentralt. Hensikten med dette kurset er å gi studentene en grunnleggende kjennskap til disse temaene. Videre skal studentene få trening i kvalitativ dataanalyse i et lite gruppeprosjekt (mappeinnlevering).

Undervisnings- og læringsmetode

Forelesninger med pensumgjennomgang. På kvantitativ metode inngår presentasjon av statistikkprogrammet NSDstat og det blir gitt gruppevis veiledning i bruk av NSDstat i forhold til oppgaver som danner grunnlag for mappeinnleveringer.

Forkunnskaper

Generell studiekompetanse/godkjent realkompetanse.

Emne er obligatorisk for

Årsstudium i sosiologi.

Emne er valgbart for
Studenter på alle samfunnsfaglige bachelorstudium.
Arbeidskrav

For å kunne gå opp til eksamen må studentene ha levert og fått godkjent mappeinnleveringen.

Eksamensform

6 timers skoleeksamen.

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L