Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2004/05 Studiehåndbok > BRL01 Reiseliv og samfunn

Reiseliv og samfunn
Back Tilbake
Kode
BRL01
Studiepoeng
30
Semester
Høst
Lengde
Hele høstsemesteret.
Heltid/deltid
Heltid
Antall studenter
100
Emneeier
ÅR/BA Reiseliv
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Hva er reiseliv?
Definisjoner og systembeskrivelse (inkludert en innledende beskrivelse av kjerne- og overrislingsnæringer)

Reiselivshistorie
Her vektlegges kjennskap til viktige historiske forutsetninger for reiselivsutviklingen på lokalt/regional og globalt nivå.

Reiselivsnæringer og reiselivsprodukter

  • Attraksjoner; teoretisk tilnærming og beskrivelse av sentrale attraksjonstilbud
  • Overnatting, servering og transport med vekt på solide beskrivelser av bransjene og sentrale utviklingstrekk
  • Hva er reiselivsprodukter (om elementer i reiselivsprodukter, helhetlige reiselivsprodukter)

Reiselivets aktører
Innføring i rollene og arbeidsoppgavene til sentrale aktører, herunder også stedsorganisasjoner, innen næringspolitikk, reiselivsorganisasjoner og offentlig administrasjon.

Samfunnsfaglige perspektiver og reiselivsdeterminanter

  • Innføring i generelle sosiologiske perspektiver med tilhørende begrepsapparat (inkludert kultur som sosiologisk/antropologisk fenomen).
  • Sammenhengen mellom turist, turisme og samfunn i et sosiologisk perspektiv. Denne delen omfatter også virkninger av reiselivet (økonomiske, miljømessige og sosiokulkturelle virkninger).
  • Sentrale faktorer som påvirker etterspørsel.

Reiselivsgeografiske modeller
Innføring i romlige analyse- og utviklingsmodeller for reiseliv: Øving basert på norske eksempler.

Internasjonalt reiseliv
Internasjonale reisestrømmer og grunnlaget for internasjonalt reiseliv. Også internasjonalt rammeverk og turoperatørroller trekkes inn

Geografisk markedsanalyse av reiseliv
Viser fordelingen av atferdsmønstre for reiseliv innenfor markeds- og destinasjons-regioner. Illustreres gjennom bruk av tilgjengelige reiselivssdata.

Læringsmål

Formålet med emnet er å gi studentene en innføring i reiseliv og turisme som fagfelt. Viktige delmål er at studentene skal beherske det sentrale begrepsapparatet innen feltet, forstå reiselivet som produksjonssystem og ha kjennskap til hovedtrekkene i både tilbud og etterspørsel. Videre skal studentene tilegne seg forståelse for den gjensidige sammenhengen mellom reiselivet og det øvrige samfunnet samt historiske utviklingslinjer.

Undervisnings- og læringsmetode

Gjennom semesteret vil undervisningen variere mellom forelesninger i storgruppe, seminarer og veiledning av grupper.

Forkunnskaper

Generell studiekompetanse/godekjent realkompetanse.

Emne er obligatorisk for

Bachelor og årsstudium i reiseliv.


Arbeidskrav

Studentene skal levere minst 2 obligatoriske essays. De første essayet dekker de fire første avsnittene. Det andre essayet dekker avsnittet om samfunnsfaglige perspektiver og reiselivsdeterminanter. Alle essayene inngår i studentenes mapper, og kan inngå i den avsluttende eksamen ved studieårets slutt.

Eksamensform

 

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L