Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2004/05 Studiehåndbok > BRL02 Innføring i organisasjons- og ledelsesteori

Innføring i organisasjons- og ledelsesteori
Back Tilbake
Kode
BRL02
Studiepoeng
5
Semester
Vår
Heltid/deltid
Antall studenter
100
Karaktersystem
Karakter A-F
Emneeier
ÅR/BA Reiseliv
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Emnet skal gi studentene en innføring i faget organisasjon og ledelse. Dette fagfeltet er historisk sett relativt nytt, og det vil derfor bli vist hvordan teoriene vokste frem og utviklet seg gjennom forrige århundre. Det vil bli lagt vekt på å vise hvordan aksepterte teorier kan anvendes for å forstå hva organisasjoner er og hvilken betydning de spiller i det morderne samfunn. På samme måte vil forskning og teorier rettet både mot ledelse og ansattes arbeidssituasjon være sentrale tema i emnet.

Fagstoffet vill spenne over et stort antall enkelttema, og det vil ikke være rom for noen fordypninger i løpet av kurset. Fagstoffet vil heller ikke bli vinklet mot noen bestemt bransje eller industri.

Læringsmål

Gjennom kurset skal de få en forståelse for organisasjoners avhengighet av omgivelsene, samt forståelse for hva ledelse innebærer av muligheter og begrensninger. Studentene skal stimuleres til å ha en reflektert og kritisk holdning til det fagstoffet som presenteres.

Undervisnings- og læringsmetode

Forelesninger vil bli viktigste undervisningsform. Studentene skal presentere muntlige caseløsninger på oppgaver som blir gitt i tilknytning til undervisningen.

Emne er obligatorisk for

Bachelor og årsstudium i reiseliv.


Arbeidskrav

Obligatorisk individuelt prosjektarbeid, vurderes som Godkjent/Ikke godkjent. Studentene skal i løpet av kurset ha en muntlig presentasjon av en caseløsning. Bare studenter med godkjent prosjektarbeid får adgang til å gjøre en muntlig presentasjon.

Eksamensform

En individuell 4-timers skriftlig eksamen.

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L