Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2006/07 Studiehåndbok > VFP3006 Partnerskap i velferd

Partnerskap i velferd
Back Tilbake
English (United Kingdom)English
Kode
VFP3006
Studiepoeng
15
Semester
Høst
Heltid/deltid
Antall studenter
40
Karaktersystem
Karakter A-F
Språk
Norsk
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Partnerskap i velferd har fokus på partnerskap som styringsmodell og som arbeidsform.

Når det gjelder partnerskap som styringsmodell vil ulike teoretiske perspektiver presenteres og diskuteres. Perspektivene er knyttet til underliggende forutsetninger om hva som kjennetegner relasjonene mellom partene og hvordan partenes atferd påvirkes av den kontekst (styringssystem) de virker innenfor. Med utgangspunkt i et governance - perspektiv vil det skisseres ulike løsninger for hvordan samspillet mellom ulike etater, og offentlige og private aktører kan organiseres på best mulig måte.

Forholdet mellom ulike organisasjoner, dvs. et inter- organisasjonsperspektiv er vektlagt, og da særlig ulike former for sekundærorganisering som offentlig – offentlig partnerskap og partnerskap mellom offentlig og privat . Med private aktører mener vi både kommersielle og ikke kommersielle aktører, dvs. foretak, ideelle organisasjoner og lokalsamfunn. Studentene skal også bli i stand til, på en kritisk måte, å vurdere mulighetene og se noen av dilemmaene ved slikt samarbeid. Eksempelvis vil vi fokusere på utfordringer knyttet til at de samme offentlige og private aktører møter hverandre både som samarbeidspartnere og konkurrenter. I en slik sammenheng vil etikk være et sentralt tema.

For partnerskap som arbeidsform vil fokus bli rettet mot ulike arbeidsformer som kan tas i bruk innen et samarbeid mellom ulike parter. Sentralt vil være styring i situasjoner som er komplekse, dynamiske og under stadig endring, der samspillet mellom en rekke aktører vil være avgjørende for gode helse- og sosialtjenester. Her vil det også bli presentert og diskutert eksempler på noen nyere modeller eller tiltak som er aktuelle i norsk velferdsforvaltning for tida. Studentene skal tilegne seg en verktøykasse bestående av metoder for hvordan tverretatlig koordinering, nettverkssamarbeid og -ledelse på tvers av offentlig og privat sektor kan utføres i praksis. Vi vil her trekke på kjente prosjektverktøy og litteratur om prosjektledelse.

Læringsmål

Hensikten med emnet er å gi studentene forståelse av, innsikt og ferdigheter i hvordan tverretatlig samarbeid og samarbeid mellom offentlige og private velferdsaktører kan organiseres i forvaltning av velferd.

Emne er obligatorisk for

Master i velferdsforvaltning


Arbeidskrav

For å kunne gå opp til eksamen må studentene levere 2 godkjente arbeidskrav i form av skriftlige oppgaver i gruppe eller individuelt.

Eksamensform

Studentene skal skrive et individuelt essay om et selvvalgt tema, men som faglig sett er innenfor emnet. Det er en obligatorisk veiledning før essayet innleveres.

Pensum liste
Pensum kan kjøpes hos:Mjsbok

Obligatorisk pensum

Baldersheim, Harald og Rose, Lawrence E. (red.) (2005): Det kommunale laboratorium. Teoretiske perspektiver på lokal politikk og organisering. Bergen, Fagbokforlaget. 2. utgave. Kapitlene 1, 2, 3, 4, 6, 8, 11. (169 s.)

Bovaird, Tony and Löffler, Elke (eds.) (2003): Public Management and Governance. London, Routledge. (235 s.)

Pollitt, Christopher (2003): The Essential Public Manager. Maidenhead, Open University Press. Kap.3: Partnerships, networks, joined-up governance, the information age (and all that). [Resten av boka er pensum på Velferdens Organisering]. (30 s.)

Repstad, Pål (red.) (2004): Dugnadsånd og forsvarsverker – tverretatlig samarbeid i teori og praksis. Universitetsforlaget, Oslo, 2. utgave. Følgende kapitler:

Knudsen, Harald (2004): Samarbeid på tvers av organisasjonsgrenser. (55 s.)

Jacobsen, Dag Ingvar (2004): Hvorfor er samarbeid så vanskelig? Tverretatlig samarbeid i et organisasjonsteoretisk perspektiv. (40 s.)

Kompendium/artikler (kjøpes Storkopi):

Andersen, Jan; Askheim, Ole Petter; Begg, Ingvild Sigstad; Guldvik, Ingrid (2006): Brukerstyrt personlig assistanse. Kunnskap og praksis. Oslo, Gyldendal akademisk.

Kap. 8: Organisering av arbeidsgiveransvaret – betyr det noe? (23 s.)

Andersen, Ole Johan (2003): Offentlig - privat partnerskap: En ny kanal for lokal deltakelse og mobilisering. I Finstad, Nils og Aarsæther, Nils (red.). Utviklingskommunen. Oslo, Kommuneforlaget (16 s).

Arbo, Peter (2002): Partnerskap – den nye universalløsningen? Plan 6/2002, s. 4-11. (8 s.)

Askheim, Ole Petter (2002): Personlig assistanse for funksjonshemmede – en nyskaping i den nordiske velferdsstaten. Tidsskrift for Velferdsforskning Vol. 5, nr. 1, 2002, s. 2-14. (12 s.)

From, Johan og Sitter, Nick (2002): Hva er Governance? Plan 6/2002, s. 22-25. (4 s.)

Jenssen, Synnøve (1995): Hierarki, spill eller deliberasjon? Mot nye former for samhandling mellom staten og kommunene?. I Eriksen, Erik Oddvar (red.): Deliberativ politikk. Demokrati i teori og praksis. Tano s. 130-149. (20 s.)

Lian, Olaug S. (2003): Når helse blir en vare. Kristiansand, Høyskoleforlaget. Kap. 8: Tillit. (16 s.)

Lorentsen, Øivind og Berge, Alf Reiar (2006): Individuelle planer – Hva mener eierne? Respekt 1/2006, s. 44-49. (6 s.)

Lyngstad, Rolf (2000): ”Regimeteori på norsk”. Ei drøfting av regimeteori og forståinga av makt og innverknad i norske kommunar. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift, Årgang 16, nr. 4/2000, s. 467-493. (22 s.)

Nylehn, Børre (1997): Organisasjonsteori. Kritiske analyser og refleksjoner. Kolle forlag.

Kap. 16: Prosjektorganisering. (17 s.)

Stoker, Gerry (1998): Governance as theory: Five propositions. International Social Science Journal. Vol. 50, no. 155, s. 17-28. (12 s.)

Støkken, Anne Marie (2004): En velferdshybrid i endring. Private barnevernsinstitusjoners samspill med det offentlige. Tidsskrift for Velferdsforskning, Vol. 7, No. 3/2004, s. 118-130. (11 s.)

Sørensen, Eva and Torfing, Jacob (2005): The Democratic Anchorage of Governance Networks. Scandiavian Political Studies, Vol. 28, No. 3/2005, s. 195-218 (22 s.)

Veggeland, Noralv (2003): Det nye demokratiet – et politisk laboratorium for partnerskap. Kristiansand, Høyskoleforlaget. Kap. 1: Fremveksten av avtalebasert flernivåstyring. (42 s.)

Westhagen, Harald mfl.(2002): Prosjektarbeid. Utviklings- og endringskompetanse. Oslo, Gyldendal akademisk, 5. utgave. Kap. 8: Ledelse, samarbeid og kommunikasjon. (24 s.)

Øyhaugen, Mari-Anne (2005): En ny og bedre tjeneste. Embla nr. 9/2005, s. 25-29. (5 s.)

Obligatorisk pensum - Internett:

St. meld. nr. 16 (2002-2003): Resept for et sunnere Norge. Folkehelsepolitikken. Kap. 8: Sammen om folkehelsen. Helsedepartementet, s. 73-87. (15 s.).

http://www.odin.no/filarkiv/207656/STM0203016-TS.pdf

St. prp. nr. 46 (2004-2005): Ny arbeids- og velferdsforvaltning. Kap. 7: Regjeringens forslag til en ny arbeids- og velferdsforvaltning. Arbeids- og sosialdepartementet, s. 59-85. (27 s.)

http://www.odin.no/filarkiv/240178/STP0405046-TS.pdfSupplerende / anbefalt litteratur

Jacobsen, Dag Ingvar (2004): Hvordan måles koordinering? Ulike strategier for empirisk forskning. I Repstad, Pål (red.): Dugnadsånd og forsvarsverker – tverretatlig samarbeid i teori og praksis. Universitetsforlaget, Oslo, 2. utgave.

Olsen, Leif Oscar (2004): Juridiske rammer for tverretatlig samarbeid. I Repstad, Pål (red.): Dugnadsånd og forsvarsverker – tverretatlig samarbeid i teori og praksis. Universitetsforlaget, Oslo, 2. utgave.

Pierre, Jon and Peters, B. Guy (2000): Governance, Politics and the State. London, Macmillan Press.


Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L