Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2006/07 Studiehåndbok > 1JUSS01 Forvaltningsrett og juridisk metode

Forvaltningsrett og juridisk metode
Back Tilbake
English (United Kingdom)English
Kode
1JUSS01
Studiepoeng
15
Semester
Høst
Lengde
10 uker
Heltid/deltid
Heltid
Antall studenter
60
Emneansvarlig
Bente Ohnstad
Karaktersystem
Karakter A-F
Språk
Norsk
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Forvaltningsrett er rettsreglene om organisering, ansvarsforhold og beslutningskompetanse i den offentlige forvaltningen, og om de rettigheter og plikter borgerne har overfor forvaltningen. Med offentlig forvaltning menes her statlige og kommunale organ som tar avgjørelser på vegne av det offentlige om rettigheter eller plikter for borgeren, eller om staten eller kommunen sin egen virksomhet. Dette kan være kollegiale organ, som kommunestyre, fylkestinget eller styret ved Høgskolen i Lillehammer, eller administrative organ som rådmannen, fylkesmannen og departementene. Stortinget og domstolene er derimot ikke del av forvaltningen.

Tema for faget forvaltningsrett er de generelle reglene som gjelder for hele den offentlige forvaltningen eller de største eller mest sentrale delene av denne – det som også kalles alminnelig forvaltningsrett. Det tas sikte på å gi grunnleggende kjennskap til hovedtrekkene i den alminnelige forvaltningsretten og grundig kjennskap til reglene om forvaltningens saksbehandling, i første rekke bestemmelsene i forvaltningsloven. Kravet til rettssikkerhet, forvaltningslovens ramme og systematikk, inhabilitet, varsel, innsyn, kontradiksjon, kravet til vedtak og klagereglene vektlegges.

Juridisk metode er et fag som skal gi studentene forståelse og beherskelse av de grunnleggende prinsippene for rettslig argumentasjon. Faget er en integrert del (8 sp) av årsstudiets moduler forvaltningsrett og familie- og arverett. Konkret introduksjon til juridisk kildemateriale utgjør en vesentlig del av kurset. Faget er først og fremst et redskapsfag, og vil fokusere tematisk på metodiske problemstillinger som aktualiseres i de parallelle modulene i forvaltningsrett, familie- og arverett og kontraktsrett. Det er en målsetting at faget vil gjøre studentene bedre i stand til å reflektere over egen rettskildebruk i de øvrige fagene og derved så tidlig som mulig få et selvstendig grep på den form argumentasjonen må ha for å kunne aksepteres som rettslig.

Læringsmål

Målet med kurset i forvaltningsrett er at studentene skal øve opp evnen til å analysere, drøfte og ta standpunkt til forvaltningsrettslige problem på grunnlag av allment akseptert juridisk metode. Det forutsetter grundig kjennskap til de sentrale bestemmelsene i forvaltningsloven som stiller krav til saksbehandlingen i forvaltningen og de hensyn som begrunner bestemmelsene. Særlig skal her nevnes:

 • Kravet om rettssikkerhet i forvaltningen.
 • Virkeområdet for forvaltningsloven, oppbyggingen av loven og sentrale begreper
 • Inhabilitet
 • Forvaltningens plikt til å utrede saken, og den retten parten har til varsel og til å få uttale seg
 • Retten til dokumentinnsyn etter forvaltningsloven og offentlegloven
 • Kravene til form og begrunnelse av vedtak
 • Klage over forvaltningsvedtak og omgjøring av vedtak utenfor klagesak

For å beherske de mest grunnleggende prinsippene for juridisk argumentasjon kreves det at studentene tilegner seg kjennskap til

 • Rettsregelbegrepet: Hvordan rettsregler skapes og utvikles. Rettsreglenes karakter
 • Rettskildeprinsippene
 • Rettskildefaktorene
 • Tolkning av preseptorisk og deklaratorisk lovtekst
 • Ulovfestet rett
 • Særtrekk ved offentligrettslig og privatrettslig argumentasjon
 • Forholdet mellom nasjonal og internasjonal rett
 • Rettssystemets hierarkiske karakter: Trinnhøyde og prinsipper for harmonisering av rettsregler.
Undervisnings- og læringsmetode

Forelesninger, obligatorisk gruppearbeid, arbeidskrav, veiledning, etc.

Forkunnskaper

Generell studiekompetanse/godkjent realkompetanse.

Emne er obligatorisk for

Årsstudium i juss

Emne er valgbart for
Studenter som ønsker å ta dette emnet i kombinasjon med andre emner ved høgskolen.
Arbeidskrav
 1. På slutten av emnet gis en oppgave som skal leveres inn for evaluering. Studentene vil ha en uke på seg for å løse oppgaven.
 2. I metodedelen skal det leveres en kort felles domstolsrapport (gruppeoppgave) etter avlagt domstolsbesøk. Rapporten skal være godkjent før avslutning av emnet.
Eksamensform

Kurset avsluttes med individuell prøving med begrensede hjelpemidler. Prøvingen kan være av praktisk eller teoretisk art, men slik at det alltid skal gis en praktisk oppgave. Prøvingen vil skje innenfor en tidsramme på seks timer. I metodedelen gis det hjemmeeksamen.

Ved den avsluttende prøven deltar det en eller to sensorer.

Pensum liste
Pensum kan kjøpes hos:Mjsbok

Obligatorisk pensum

Jan Fridthjof Bernt og Ørnulf Rasmussen: Frihagens forvaltningsrett, 1. utg. Fagbokforlaget Bergen 2003.

Innføringslitteratur:

(Denne gir kjennskap til hovedtrekkene i den allminnelige forvaltningsretten.)

Jan Fridthjof Bernt og David R. Doublet: Juss, samfunn og rettsanvendelse, 2. utg. Oslo 1999, Del IV kap. 5: "Trekk ved forvaltningen og dens avgjørelser".

Frode A. Innjord: "Forvaltningsretten", i Kåre Lilleholt (red.): Knophs oversikt over Norges rett, 12. utg. Oslo 2004, §§ 110–116.Supplerende / anbefalt litteratur

Torstein Eckhoff og Eivind Smith: Forvaltningsrett, 7 utg., Oslo 2003, kap. 1-6, 11-20 og 22. Dekker kunnskapskravene som læringsmålet for emnet forutsetter.

Han Petter Graver: Alminnelig forvaltningsrett, Oslo 2002, kap. 1, 2, 5, 9, 12 og 16-28. Dekker kunnskapskravene som læringsmålet for emnet forutsetter.

Erik Boe: Innføring i juss, Bind 2. Statsrett og forvaltningsrett, Oslo 1993, kap. 26–27, 38, 40, 43 og 50,4. En oversiktspreget fremstilling som også kan leses som innføringslitteratur.

Arvid Frihagen: Forvaltningsrett. Bind I: Forvaltning og kompetanse, 3. utg. Oslo 1991, kap. 1–3. En generell innføring i tema og problemstillinger i forvaltningsretten.

Jan Fridthjof Bernt, Harald Hove og Oddvar Overå : Kommunalrett, 4. utg. Oslo 2002, kap. V, B og kapittel VII, 4. Om bruken av forvaltningslovens regler ved kommunal saksbehandling.

Roald Hopsnes og Bjørn Henning Østenstad: Oppgavebok i forvaltningsrett I, Bergen 2003, pkt. 4.2 i del III i boka. Gir en skjematisk oversikt over vilkårene som må være oppfylt for at sentrale rettsvirkninger i faget forvaltningsrett I skal inntre.

Tre kommentarutgaver som kan brukes som oppslagsbøker ved mer dyptgående problemløsning:

Arvid Frihagen: Forvaltningsloven. Kommentarutgave, bd. I–II, 2. utg. Oslo 1986.
• Utsolgt

Arvid Frihagen: Offentlighetsloven. Offentlighet, taushetsplikt og partsinnsyn kommentarer, bd. I–II, 3. utg. Bergen, 1994.
• Utgått

Geir Woxholth: Forvaltningsloven. Kommentarutgave (3. utg.) Oslo 1999.
• Ny utgave kommer medio sept 2006

Oppslagsverk og lignende:

Roald Hopsnes og Bjørn Henning Østenstad: Oppgavebok i forvaltningsrett I, Bergen 2003, del


Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L