Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2004/05 Studiehåndbok > 1MVPA2 Velferdspolitikk 1: Velferd og verdier

Velferdspolitikk 1: Velferd og verdier
Back Tilbake
Kode
1MVPA2
Studiepoeng
15
Semester
Høst
Heltid/deltid
Antall studenter
40
Karaktersystem
Karakter A-F
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Velferdspolitikk som studieemne, handler både om var, er og bør. Det betyr at en både er opptatt av velferdspolitisk historie, av beskrivelse av konkrete ordninger, og av hvordan tiltak bør organiseres ut fra visse kriterier. I det siste tilfellet kan en også legge opp til å få fram dragkampen mellom ulike politiske posisjoner. Denne modulen legger vekt på bør-delen, på de normative valg som implisitt eller eksplisitt er knyttet til velferdspolitiske tiltak. Selv om en i dag omorganiserer offentlig sektor, slik at den direkte politiske styring nedbetones til fordel for bruk av for eksempel markedsmodeller, så er dette også klare verdivalg, fordi de har intenderte, og kanskje også ikke ikke-intenderte, fordelingsvirkninger. Det vil i modulen bli lagt vekt på noen få grunnverdier. Disse kan selvsagt være gjenstand for diskusjon, og de kan også byttes ut hvis andre i en periode skulle vise seg å være mer dominerende. Men ved å konsentrere studiet om rettferdighet, frihet, likhet og solidaritet, skulle en fange inn verdier som har vært sentrale i de siste hundre års velferdspolitikk. Velferdspolitikk handler om å løse opplevde problemer, og noe blir et velferdsmessig problem når noen som har makt til det definerer det slik. Fortolkningen av verdier er på samme måte også et maktspørsmål. Dominerende aktører kan for eksempel i en periode fortolke frihet som frihet fra materiell nød, mens det i en annen periode fortolkes som rett til individuelle valg. Beskrivelse av konkrete tiltak går fort ut på dato. Ved å legge vekt på verdivalg og implikasjonene av disse, mener vi å gi studentene grunnlag for å reflektere over utformingen av både eksisterende og framtidige tiltak. Modulen vil begynne med gjennomgang av sentrale tekster som går på verdivalg, deretter vil en gå over til stoff som analyserer konkrete tiltak. Til slutt skal studentene få arbeide med å analysere konkrete tiltak.

Læringsmål

Hensikten med denne modulen er at studentene skal tilegne seg innsikt i hovedverdier som er sentrale i utformingen av velferdspolitiske tiltak, for på denne bakgrunn kunne analysere hvordan disse nedfelles i konkrete dokumenter. Det blir lagt vekt på å skape forståelse for at velferdspolitikk er politikk, at det er en dragkamp mellom ulike verdier. Noen verdier har sterkere gjennomslag i noen perioder (og noen tiltak) enn andre, og det er også slik at verdivalg stadig reforhandles og refortolkes. I stedet for å redegjøre for konkrete velferdspolitiske tiltak, legges det opp til å gi studentene skal tilegne seg et analytisk redskap slik at de sjøl kan analysere og forstå den konkrete utformingen av velferdspolitikken.

Undervisnings- og læringsmetode

Modulen baserer seg på en veksling mellom forelesninger, individuelt arbeid og gruppearbeid. Ut fra modulens innhold vil det være sentralt å diskutere anvendelsen av teoretiske poenger på konkret materiale. Dette forutsetter en veksling mellom individuelt arbeid og gruppediskusjon. Det vil også bli brukt videomateriale som utgangspunkt for gruppediskusjoner.

Forkunnskaper

Bachelorgrad eller tilsvarende.

Emne er obligatorisk for

Master i velferdspolitikk (MVP)


Arbeidskrav

For å få gå opp til en eksamen må studenten ha levert arbeidskrav i form av et godkjent forberedt innlegg til gruppediskusjon (1-2 sider).

Eksamensform

Ut fra modulens formål vil eksamen bestå i å gi en drøfting av hvordan teori kan anvendes på et konkret case. Dette vil skje ved en ukes hjemmeeksamen hvor det skal skrives et essay på 10 – 15 sider.

Pensum liste
Pensum kan kjøpes hos:Mjsbok

Obligatorisk pensum

Callinikos, Axel: Equality, Polity Press 2000130 s.

Crow, Graham: Social solidarities, Open University Press90 s.

Malnes og Midgaard: Politisk tenkning.

Universitetsforlaget 2003. Kap. 8,10,12,13,16 og 1780 s.

Rønning, Rolf: Omsorg som vare, Abstrakt forlag, 2004150 s.

Steinar Stjernø: Solidarity in Europe, Cambridge university press 2004,

Del 1 og 3 er pensum157 s.

Obligatorisk pensum - kompendium/artikler (kjøpes Storkopi):

(Artikler fylles inn etter formen: Forfatters etternavn, fornavn, tittel, tidsskrift, vol, årstall, nr, side fra – til, totalt sidetall)

E. Pellegrino: The commoditfication of health care, Journal of medicine and philosophy 1999, s. 243-266

Øvrelid, Bjarne: Mønstre i velferdsstatens stemmer (kap.1)

Hilde Bojer: Distributive justice (kap. 2 og 3)


Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L