Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2004/05 Studiehåndbok > 1MVPA3 Velferdspolitikk 2: Velferd og globalisering

Velferdspolitikk 2: Velferd og globalisering
Back Tilbake
Kode
1MVPA3
Studiepoeng
15
Semester
Høst
Heltid/deltid
Antall studenter
40
Karaktersystem
Karakter A-F
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Modulen vil begynne med en innføring i de ulike velferdspolitiske modeller som finnes i dag, slik at vi kan se den norske, og nordiske, modellen i perspektiv. Med utgangspunkt i Esping-Andersens velferdsregimer vil det deretter bli lagt vekt på å gjennomgå hvordan velferdsfordelinger er, og kan være, et samspill mellom familie, stat og marked. I tillegg vil frivillige aktører bli trukket inn. Avveiningen mellom private og offentlige løsninger er viktig i dagens debatt, og det vil bli lagt vekt på hvordan ulike land har valgt ulike løsninger, og hvilke erfaringer en har gjort.

Videre vil vi fokusere på velferdsstatens utfordringer. Den norske velferdsstaten står overfor flere utfordringer som ikke er spesielle for vårt land, det gjelder både utfordringen med en aldrende befolkning og økende omsorgsbehov, og de økende utgifter og forventninger til helse- og sosialtjenestene. Vandringer over landegrensene er en utfordring for trygdesektoren. .

Det foregår stadig mange viktige debatter om organisering av velferdsordninger i Europa og ellers, og det er et mål at modulen skal formidle problemstillinger fra disse slik at det gir økt forståelse også for norske veivalg og løsninger

Læringsmål

Hensikten med denne modulen er å gi studentene forståelse og innsikt i hvordan de samme velferdsmessige problemer løses på ulik måte i ulike land, og gi dem innsikt i den internasjonale debatten om velferdsstatens utfordringer.

Undervisnings- og læringsmetode

Modulen baserer seg på en veksling mellom forelesninger, individuelt arbeid og gruppediskusjoner. Siden refleksiv læring er sentralt, vil gruppearbeid bli tillagt vekt. For å understøtte gruppediskusjonene er det under utarbeidelse videotriggere som vil bli lagt ut på nett, eller distribuert som CD-rom.

Forkunnskaper

Bachelorgrad eller tilsvarende.

Emne er obligatorisk for

Obligatorisk emne på Master i velferdspolitikk (MVP).

Emne er valgbart for
Studenter som ønsker å innpasse emnet i et Masterstudium.
Eksamensform

Studentene skal skrive et essay over selvvalgt men godkjent tema.

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L