Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2004/05 Studiehåndbok > 1MVPB1 Empowerment - perspektiver og praksis

Empowerment - perspektiver og praksis
Back Tilbake
Kode
1MVPB1
Studiepoeng
15
Semester
Vår
Heltid/deltid
Antall studenter
40
Emneansvarlig
Ole Petter Askheim
Karaktersystem
Karakter A-F
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

"Empowerment" eller myndiggjøring av tjenestebrukerne står i dag fram som en sentral politisk målsetting i velferdspolitikken. Modulen vil presentere ulike tilnærminger til empowerment og det teoretiske og verdimessige grunnlaget for de ulike tilnærmingene. Den vil vise hvordan forskjellige forståelser av begrepet kan anvendes for å legitimere ulike velferdspolitiske veivalg. Betydningen av rettighetsperspektivet (tjenestebrukernes rettigheter som samfunnsborgere) innen en empowermenttenkning med demokratiske og frigjørende siktemål vil bli vektlagt.

Modulen vil videre legge vekt på hvilke konsekvenser og dilemmaer empowermentperspektivet innebærer for profesjonsrollen i så vel direkte arbeid med brukerne (miljøarbeid) som i planleggingsarbeid og forvaltning. Sentrale dilemmaer vil for eksempel gjelde hvor grensen går for inngripen vs. den enkeltes rett til å bestemme over eget liv og mellom likhet/likebehandling vs. frihet for den enkelte til å definere innholdet i eget tjenestetilbud. Modulen vil tydeliggjøre hvordan empowerment-tilnærmingen må tilpasses ulike grupper tjenestebrukere og hvilke konsekvenser og spesielle dilemmaer dette skaper. Den vil spesielt ta opp hvordan empowerment kan sikres gjennom arbeidet med individuelle planer og gjennom tverrfaglig og tverretatlig arbeid.

Læringsmål

Kjernen i tenkningen bak empowerment er at brukerne av velferdstjenester skal sikres makt og innflytelse over så vel sine tjenestetilbud som sin egen livssituasjon. Modulen tar sikte på å skape forståelse for årsakene til empowerment-perspektivets framvekst i velferdspolitikken. Studentene skal tilegne seg innsikt i og forståelse av at ulike fortolkninger av begrepet gjenspeiler ulike velferdspolitiske strømninger.

Modulen skal videre skape forståelse for dilemmaer som empowermenttenkningen kan innebære for profesjonelle helse- og sosialarbeidere. Slike dilemmaer henger til dels sammen med begrepets uklare ideologiske ståsted, men også at fagpersoner som vil arbeide etter tilnærmingen kan oppleve at det forventes at de skal realisere ulike målsettinger som kan stå i motsetning til hverandre.

Samlet skal modulen skape forståelse for og innsikt i det teoretiske og verdimessige grunnlaget for empowerment og utvikle handlingskompetanse hos studentene til å kunne anvende dette grunnlaget i sitt arbeid med brukerne.

Undervisnings- og læringsmetode

Arbeidsformene vil variere mellom forelesninger, seminarvirksomhet og diskusjoner basert på framlegg fra studentene. Det vil bli lagt vekt på å relatere de teoretiske problemstillingene til problemstillinger i dagens praksisfelt og studentenes erfaringer fra praksis. Det planlegges 3 samlinger våren 2005: 12.01 - 13.01, 07.03 - 08.03 og 25.04 - 26.04.

Forkunnskaper

Bachelorgrad eller tilsvarende.

Emne er valgbart for
Valgfri modul på Masterstudiet i Velferdspolitikk - MVP. Åpen for andre som ønsker emnet som del av Masterstudium ved andre læresteder eller som etter- og videreutdanning. Samme opptakskrav som for Master i velferdspolitikk.
Arbeidskrav

For å kunne gå opp til eksamen skal studentene i løpet av emnet levere 2 arbeidskrav i form av forberedte innlegg til gruppediskusjon.

Eksamensform

Studentene skal skrive et individuelt essay der de skal drøfte anvendelsen av empowermentteori i forhold til et case eller en problemstilling med utgangspunkt i praksisfeltet til helse- og sosialarbeidere. Det vil være en muntlig høring omkring essayet og relevante deler av pensumlitteraturen.

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L