Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2006/07 Studiehåndbok > Lønnsarbeid

Lønnsarbeid
Back Tilbake
English (United Kingdom)English
Studiepoeng
15
Semester
Høst
Lengde
oppstart 6. sept 2006
Heltid/deltid
Deltid
Antall studenter
55
Emneansvarlig
Erik Vea
Karaktersystem
Karakter A-F
Språk
Norsk
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Emnet vil bestå av følgende to kurs

  • Lønn og skatt (9 studiepoeng)
  • Lønn og regnskap (6 studiepoeng)

Lønn og skatt har hovedvekt på skatterett.Innenfor skatteretten blir det først og fremst fokusert på reglene for fastsetting og beskatning av skattepliktige ytelser til lønnstakere.Videre setter kurset temaet inn i en bredere skatterettslig sammenheng ved å trekke inn emner og begreper som rettskilder i skatteretten, omfanget av skatteplikten, skattestedet, og skattesubjektet.Det blir også gitt en kort oversikt over skattebetaling og -innkreving samt ligningsforvaltningsrett.Utover dette introduserer kurset noen enkle skatteplanleggingsbetraktninger som kan ha relevans for utformingen lønns- og fordelspakker til ansatte under ulike forutsetninger.

Lønn og regnskap bidrar til forståelsen av sammenhengen mellom lønn og regnskap i virksomhetens økonomisystem .Kurset inneholder en kort introduksjon til eksternregnskap og pålagt rapportering.Videre gis en oversikt over regnskapssystemet, krav til registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger.Deretter blir det gitt en oversikt over den regnskapsmessige behandlingen av lønn og personalkostnader. Kodesett i lønnssystemet blir gjennomgått.Det gjennomgås eksempler på lønns- og regnskapsmessig behandling av lønn og andre godtgjørelser/ytelser.Budsjettering av personalkostnader blir også behandler.Videre gir kurset en introduksjon til tema som kontroll og sikkerhet i økonomisystemet, herunder lønnsarbeidet/-systemet.

Læringsmål

Lønn og regnskap:

  1. Få en oversikt over eksternregnskapets hovedstruktur
  2. Bli fortrolig med økonomisystemets oppgaver og oppbygging
  3. Bli fortrolig med lønnsystemets oppgaver og oppbygging
  4. Få innsikt i samspillet mellom lønnssystemet og økonomisystemet i behandlingen av ulike ytelser

Lønn og skatt:

Gjøre studentene fortrolig med grunnleggende skatterettslige betraktninger rundt fastsetting og beskatning av skattepliktige ytelser til lønnstakere.Introdusere rettskilder i skatteretten, og grunnleggende skatterettslige rammer som skatteplikt, skattested og skattesubjekt. Introdusere skatteplanleggingsemner av relevans for utforming av ytelser til ansatte.

Undervisnings- og læringsmetode

Studiet legges primært opp som en kombinasjon av samlinger og litteraturbasert/nettstøttet selvstudium under veiledning.Samlingene brukes til lærerstyrt gjennomgang av sentrale pensumdeler og oppgaveløsning.Det utarbeides til hvert kurs et sett øvingsoppgaver med løsningsforslag som studentene kan støtte seg på.Det legges til rette for kontakt med og tilbakemelding fra faglærernererne under selvstudiet.For å gå opp til eksamen i en modul kreves at studenten har levert og fått godkjent 2 skriftlig innleveringsoppgaver (én pr. kurs).I forbindelse med disse oppgavene utarbeides opplegg for systematisk tilbakemelding/veiledning (individuelt, på gruppebasis eller i plenum og i elektronisk klasserom, avhengig av deltakerantall og kapasitet).

Det forutsettes at studentene følger med i studiets "elektroniske klasserom" Fronter. Dette brukes bl.a. som oppslagstavle for nyheter, til arkiv for kurs-/forelesningsmateriell, til prøver og som forum for faglige diskusjoner i periodene mellom samlingene.

Forkunnskaper

Generell studiekompetanse eller godkjent realkompetanse.

Emne er obligatorisk for

LØPE – Lønns- og personalarbeid 30 sp deltidsprogram


Arbeidskrav

To obligatoriske skriftlige innleveringer, en knyttet til lønn og skatt og en knyttet til lønn og regnskap.

Eksamensform

Skriftlig, individuell eksamen over 5 timer .

Pensum liste
Pensum kan kjøpes hos:Mjsbok

Obligatorisk pensum

Følgende bøker inngår i pensum (detaljert oversikt over hvilke sider i hver bok som utgjør pensum vil foreligge ved semesterstart):

Fallan, Lars (2006): Innføring i skatterett 2006 – 2007. Oslo: Gyldendal Akademisk (ny utgave kommer august, pris ikke oppgitt pr. mai 2006, men anslagsvis kr. 400)

Havstein, Bjørgunn og Moen, Tove-Gunn (2006): Finansregnskap – grunnleggende teori og bokføring. Bergen: Fagbokforlaget (2. utgave, kommer medio juni, kr. 229)

Havstein, Bjørgunn og Kyllingstad, Tove-Gunn (2005): Regnskapsorganisasjon – bokføring og intern kontroll. Oslo: Cappelen Akademisk Forlag (kr. 348).

(Det tas forbehold om de oppgitte prisene.)

I tillegg vil deler av kompendium i Lønn og skatt og deler av kompendium i Lønn og regnskap utgjøre pensum. Disse kompendiene vil bli delt ut på henholdsvis første samling (Lønn og skatt) og andre samling (Lønn og regnskap) i høstsemesteret.Supplerende / anbefalt litteratur

Utover ovennevnte forutsettes at studentene har tilgang til følgende oppslagsverk (som også vil være et sentralt hjelpemiddel til eksamen):

Breivik, Harald og Foss, Truls (2005): Lønns-nøkkelen 2005. Oslo: Skattebetalerforeningen (Her vil vi forsøke å få til et fellesinnkjøp med studentrabatt, det er derfor ikke nødvendig for hver enkelt å kjøpe Lønns-nøkkelen før semesterstart.)

I tillegg kan det bli delt ut noe studiemateriell på samlingene.

Til de tre pensumbøkene foreligger det diverse arbeids-/oppgave-/løsningshefter. Det er en frivillig sak å skaffe seg disse. Med tanke på modulen Lønnsarbeid er det bare et begrenset utvalg av oppgavene i disse heftene som er relevante, og vi anbefaler derfor ikke kjøp.

Spesielt om behovet for lovsamling

Lovsamling er et viktig hjelpemiddel i studiet, og tillates også brukt under eksamen. Det er flere aktuelle å velge blant. En anbefaling vil foreligge senest til første samling i høst, slik at lovsamlingen kan anskaffes på samling (studentbokhandelen på HiL) eller eventuelt umiddelbart etter samling.


Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L