Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2004/05 Studiehåndbok > 1MVPB2 Marginaliseringsprosesser i velferdssamfunnet

Marginaliseringsprosesser i velferdssamfunnet
Back Tilbake
Kode
1MVPB2
Studiepoeng
15
Semester
Høst
Heltid/deltid
Antall studenter
40
Karaktersystem
Karakter A-F
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Politikken rettet mot marginaliserte grupper er en viktig del av velferdspolitikken. De siste tiårene er det dokumentert gjennom levekårsundersøkelser at noen grupper i befolkningen har mer langvarige og sammensatte levekårsproblemer enn andre, og at det er tendenser til at sosiale ulikheter har økt. Funksjonshemmede har jevnt over dårligere levekår enn ikke-funksjonshemmede, blant ungdom, eldre, barnefamilier og innvandrere er det grupper som kommer dårlig ut på sentrale arenaer i samfunnet.

Teoretisk kan ulikhetene i levekår forstås på ulike måter og på ulike nivåer. Noe forenklet er det teorier som har fokus på individuelle egenskaper som ferdigheter og kompetanse, rolleteoretiske forklaringsmodeller, teorier som har fokus på sosiale og kulturelle fellesskap, og teorier som har fokus på samfunnsmessige strukturer på makroplan.

Sentralt i modulen er forståelsen av begreper som marginalisering, sosial eksklusjon, sosial inklusjon. Videre vil det bli lagt vekt på sentrale teorier om marginalisering, økonomisk, sosialt og kulturelt, samt på empirisk kunnskap om marginaliserte grupper. Modulen omhandler også velferdspolitiske tiltak til å motvirke marginalisering.

Læringsmål

Modulen omhandler prosesser som gjør at personer og grupper i befolkningen blir sosialt ekskludert på en eller flere viktige arenaer i samfunnet. Prosessene som fører til en slik eksklusjon kan betegnes som marginalisering. Marginalisering betegner prosesser som bidrar til at individer og grupper i liten grad deltar på arenaer som hvor det forventes at de skal delta. Det er et flerdimensjonalt begrep som omfatter arbeidsmarginalisering, levekårsmarginalisering, politisk marginalisering, sosial marginalisering og kulturell marginalisering.

Gjennom modulen skal studentene tilegne seg kunnskap om marginaliseringsprosesser på ulike nivåer i samfunnet, hvordan disse er knyttet til strukturelle forhold, og hvordan de kommer til uttrykk på aktørnivå. Studentene skal tilegne seg de sentrale teoriene om marginaliseringsprosesser og om begreper som sosial eksklusjon og inklusjon. Likeledes skal studentene skaffe seg kunnskap om, og innsikt i, hvilke grupper av befolkningen som rammes av marginaliseringsprosesser og hvilke levekår disse har.

Et hovedpoeng er at studentene skal få innsikt i hvordan forståelsen av marginaliseringsprosessene har betydning for så vel hvordan marginaliserte grupper avgrenses, som hvordan politikken og tiltakene rettes mot disse gruppene. Studentene skal se sammenhengen mellom de marginaliserte gruppenes levekår og livssituasjon og de mer overordna politiske strømninger og målsettinger. Et hovedmål vil være at studentene skal få innsikt i hvordan målsettingene om deltakelse og likeverd kan realiseres og hvordan dette kan manifesteres i velferdspolitiske tiltak.

Undervisnings- og læringsmetode

Arbeidsformene vil variere mellom forelesninger, seminarvirksomhet og diskusjoner basert på framlegg fra studentene. Det vil bli lagt vekt på å relatere de teoretiske problemstillingene til problemstillinger i dagens praksisfelt og studentenes erfaringer fra praksis.

Forkunnskaper

Bachelorgrad eller tilsvarende.

Emne er valgbart for
Valgfri modul på Masterstudiet i Velferdspolitikk - MVP. Andre studenter som ønsker å innpasse modulen i en Matsergrad.
Arbeidskrav

For å kunne gå opp til eksamen må studentene levere 2 godkjente arbeidskrav i form av framlegg i seminarer og plenum.

Eksamensform

Eksamen gjennomføres ved at studentene på slutten av modulforløpet, skriver et essay om en selvvalgt problemstilling innenfor temaet i modulen. For å kunne gå opp til eksamen må studentene levere 2 godkjente arbeidskrav i form av framlegg i seminarer og plenum.

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L