Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2015/16 Studiehåndbok > 1MAFOREB/1 Forebyggende arbeid med utsatte barn, unge og deres familier

Forebyggende arbeid med utsatte barn, unge og deres familier

Back Tilbake
Kode
1MAFOREB/1
Studiepoeng
15
Semester
Vår
Heltid/ deltid
Deltid
Pensum
Emneansvarlig
Halvor Fauske
Karaktersystem
Karakter A-F
Undervisningsspråk
Norsk
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Emnet et bredt anlagt studium i forbyggende arbeid overfor barn og familier som er i utsatte posisjoner i samfunnet. Det legges vekt på at forebygging må ses i sammenheng med samfunnsmessige mekanismer som bidrar marginalisering på sentrale arenaer i samfunnet. På makronivå rettes spesiell oppmerksomhet mot ulike typer marginalisering av barn og unge, som f. eks. fattigdom, ulike typer ”utenforskap”, og rusavhengighet hos foreldre eller rusbruk blant ungdommene selv. På mikronivå rettes spesiell oppmerksomhet mot ulike typer helsemessige og sosiale problemer som barn, unge og foreldre har. Kunnskap om problemskapende faktorer og samfunnsmessige mekanismer som bidrar til marginalisering, vil gi kunnskap om hva slags forebyggende innsatser som kan fremme deltakelse og hemme marginalisering. Emnet gir en oversikt over ulike typer forebygging på samfunnsnivå, i institusjoner som familie, barnehage, skole, etc., og på individnivå. I denne sammenheng tas også opp temaer knyttet til tidlig intervensjon.

Samlingsdatoer våren 2015 (med forbehold om eventuelle endringer)

 • 14-15 januar
 • 11-12 februar
 • 25-26 mars

Læringsutbytte

Kunnskap
Etter fullført emne skal studenten ha:

 • avansert kunnskap om marginaliserende prosesser som har uheldige konsekvenser for barn og unges velferd
 • inngående kunnskap om begreper og teoretiske perspektiver innenfor forebyggingsfeltet 
 • oversikt over og innsikt i ulike typer forebygging og forebyggingsprogrammer
 • oversikt over fagområdets historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet.

Ferdigheter
Etter fullført emne skal studenten kunne:

 • analysere teorier og metoder innenfor fagområdet og arbeide selvstendig med teoretisk og praktisk problemløsning
 • utvikle og faglig begrunne ulike forebyggingstiltak
 • analysere og forholde seg kritisk til ulike forebyggingstiltak og programmer

 

Generell kompetanse
Etter fullført emne skal studenten kunne:

 • analysere relevante fag-, yrkes- og forskningsetiske problemstillinger i sosialfaglig arbeid
 • anvende sine kunnskaper og ferdigheter på nye områder for å gjennomføre avanserte arbeidsoppgaver
 • kommunisere om faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner innenfor fagområdet, både med spesialister og til allmennheten

Undervisnings- og læringsmetode

Det tas sikte på en vekselvirkning mellom forelesninger, diskusjoner, gruppearbeid. Forebyggende arbeid krever ofte tverrfaglig og tverretalige tilnærminger. Av den grunn legges det stor vekt på gruppearbeid i dette emnet. Studentene skal gjennom seminarer ta aktiv del i undervisningen ved å legge fram gruppearbeid.

Undervisningen er lagt til 3 konsentrerte samlinger à 2 dager på høgskolen. I tillegg er det lagt opp til samarbeidslæring, kommunikasjon og veiledning via internett.

Første samling er obligatorisk på grunn av sammensetning av eksamensgrupper.


Forkunnskapskrav

For studenter som kun tar dette emnet er opptakskravet 3-årig høgskoleutdanning som vernepleier, barnevernpedagog eller sosionom. Personer med annen relevant bakgrunn (førskolelærer, lærer, sykepleier etc.) kan tas opp etter individuell vurdering.

Emne er obligatorisk for

Emnet er ikke obligatorisk for noen studier


Emne er valgbart for
Master i sosialfaglig arbeid med barn, unge og deres familier, Master i sosial- og velferdsfag

Eksamensform

Eksamen vil bestå av en gruppeoppgave om forebyggende arbeid, samt et individuelt foredrag om tverrfaglig, forebyggende arbeid. Det gis en foreløpig karakter på gruppeoppgaven som kan justeres ved det muntlige framlegget. 

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L