Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2015/16 Studiehåndbok > SVF3001/1 Marginalisering og sosialfaglig arbeid

Marginalisering og sosialfaglig arbeid

Back Tilbake
Kode
SVF3001/1
Studiepoeng
15
Semester
Høst
Heltid/ deltid
Pensum
Emneansvarlig
Ole Petter Askheim
Karaktersystem
Karakter A-F
Undervisningsspråk
Norsk
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Sosialfaglig arbeid er i stor grad innrettet mot marginaliserte grupper. Emnet vil gi en grundig innføring i begreper, teorier og perspektiver knyttet til marginalitet og marginalisering. Det skal gi innsikt i hvordan marginaliseringsprosesser kommer til uttrykk på ulike nivåer, fra individ- til samfunnsnivå, og hvordan de kan knyttes til strukturelle og kulturelle forhold. Emnet skal bidra til kunnskap om levekårene til grupper i befolkningen som rammes av marginaliseringsprosesser, og hvordan disse gruppene opplever sin situasjon.  Gjennom studiet skal studentene få innsikt i hvordan ulike forståelser av marginalisering har betydning for hvordan marginaliserte grupper defineres og avgrenses, og hvordan politikk og tiltak rettes mot disse gruppene.

Kunnskapsgrunnlaget fagpersonene “bærer med seg” vil prege hvordan de møter marginaliseringsproblemene. Emnet vil gå inn på ulike tilnærminger og kunnskapsformer innenfor sosialfaglig arbeid. Det vil drøfte og analysere hva som inngår i begreper som profesjonell selvforståelse, skjønnsutøvelse og ambisjonen om “å ta den andres perspektiv” i fagpersonens møte med marginaliserte grupper. Gjennom en slik analyse inviteres studentene til kritisk refleksjon over egen og andres praksis.

Et sentralt perspektiv i emnet vil være hvordan marginaliserte grupper opplever avmakt i forhold til så vel den enkelte tjenesteyter, velferdsapparatet og storsamfunnet.  Emnet vil presentere ulike perspektiver på makt og hvordan makt utøves innen en sosialfaglig kontekst. Hva som ligger i målsettinger som brukermedvirkning, empowerment og inkludering av brukerne vil bli drøftet inngående, og det vil bli lagt stor vekt på å drøfte hvordan fagpersoner på det sosialfaglige området kan bidra til å realisere slike målsettinger. Studentene inviteres til å studere marginalisering og hvordan marginaliseringen kan motvirkes innenfor spesifikke områder de ønsker å fordype seg i.


Læringsutbytte

Kunnskap

Etter fullført emne skal studenten ha kunnskap om

 • sentrale begreper, teorier og perspektiver om marginalitet og marginalisering
 • sentrale kunnskapsformer og perspektiver innenfor sosialfaglig arbeid
 • ulike perspektiver på makt og maktutøvelse
 • ulike tilnærminger til brukermedvirkning og empowerment

Ferdigheter

Etter fullført emne skal studentene kunne

 • anvende sentrale begreper og teorier til selvstendige analyser 
 • analysere konsekvenser av marginalisering for ulike grupper
 • drøfte mulige løsningsstrategier på bakgrunn av ulike tilnærminger til marginaliseringsproblemer
 • reflektere over egen maktutøvelse i forhold til marginaliserte grupper
 • vurdere på hvilken måte de som fagpersoner kan medvirke til inkludering og styrking av marginaliserte grupper
 • Identifisere sentrale kunnskaps- og praksisformer i sosialfaglig arbeid

Generell kompetanse

Etter fullført emne skal studentene kunne

 • formulere en sentral problemstilling innen emnet og drøfte denne ved hjelp av pensum og annen litteratur
 • vurdere kritisk egne og andres resonnementer ut fra teorier om sosialfaglig arbeid og marginalisering
 • ha et reflektert forhold til profesjonell selvforståelse og praksis
 • bidra til fagutvikling og endringsprosesser innen sosialfaglig arbeid 
 • reflektere over etiske problemstillinger innen sosialfaglig arbeid

Undervisnings- og læringsmetode

Emnet baserer seg på samlinger med varierte undervisnings- og læringsmetoder.  Forelesninger og litteraturstudier skal bidra til at studentene opparbeider seg bred kunnskap om det sosialfaglige feltet. Gjennom seminarer, gruppearbeid, skriftlige arbeider og muntlige presentasjoner skal studentene utvikle ferdigheter som kan anvendes i praksisfeltet.  Det vil bli lagt vekt på å knytte marginaliseringsproblemene tett til bestemte områder og hvordan en gjennom sosialfaglig praksis kan medvirke til å snu marginaliseringsprosessene.

Samlingsdatoer høsten 2016

 • 01-02 september
 • 29-30 september
 • 10-11 november 

Emne er obligatorisk for

Master i sosial- og velferdsfagArbeidskrav

For å kunne gå opp til eksamen må studentene ha gjennomført to godkjente arbeidskrav. Det framgår av undervisningsplanen for emnet hva slags arbeidskrav dette er.


Eksamensform

Studentene skal skrive en individuell skriftlig fagoppgave om et selvvalgt tema som faglig sett er innenfor emnet og hvor pensumlitteratur benyttes. Det er en obligatorisk veiledning før oppgaven innleveres. Bokstavkarakterer (A-F) benyttes.

Overlapp

Emnet SVF3003/1 Marginalisering og sosialfaglig arbeid overlapper med emnet VFP3007/1 Marginaliseringsprosesser i velferdssamfunnet med 100%

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L