Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2006/07 Studiehåndbok > Pensum Karriereveiledning

Pensum Karriereveiledning
Back Tilbake
Studiepoeng
0
Heltid/deltid
Antall studenter
0
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000

Pensum liste
Pensum kan kjøpes hos:Mjsbok

Obligatorisk pensum

Pensum Karriereveiledningsstudiet 06/07

Høst 2006 - Skal være ca 900 sider totalt

Fellespensum - 490 sider

 • Ken Hugo Jørgensen (red.) 2004. Karriereveiledning – En kort innføring i teori og praksis. Oslo: Unipub (Hele boken - 87 sider)
 • Petter Mathisen og Rune Høigaard 2004. Veiledningsmetodikk – En håndbok i praktisk veiledning. Kristiansand: Høyskoleforlaget (Hele boken – 172 sider)
 • Per Lauvås og Gunnar Handal 2000. Veiledning og praktisk yrkesteori. Oslo: J. W. Cappelens Forlag (Kapittel 1 – 8: 215 sider)

· R.Vance. Peavy 2005 At skabe mening - Den SocioDynamiske samtale Studie og Erhverv ( Hele boken-116sider)

Forslag til valgfritt pensum - ca 400 sider

 • Kjartan S.Kversøy 2005 Etikk –en praktisk vinkling Bergen Fagbokforlaget
 • Eva Johannessen, Erling Kokkersvold og Liv Vedeler 2. utgave 2001. Rådgivning – Tradisjoner, teoretiske perspektiver og praksis. Oslo: Gyldendal Akademiske
 • Norman E. Amundson 2001. Dynamisk vejledning. Fredensborg: Studie og Erhverv (innholder strategier for yrkesveiledning - dansk)
 • Per Øystein Saksvik og Kjell Nytrø (red.)2006. Ny personalpsykologi for et arbeidsliv i endring. Oslo: Cappelen Akademisk (med artikler av Hilmar Nordvik om blant annet eventuelle koblinger mellom personlighet og yrke)
 • P-H Hanssen 2006. Bære eller briste – Kommunikasjon og relasjon i arbeid med mennesker. Bergen: Fagbokforlaget
 • Sissel Tveiten 2002. Veiledning mer enn ord. Bergen: Fagbokforlaget (Boken har mange praktiske innfallsvinkler til veiledning)
 • Einar Aadland 2004. Og eg ser på deg … - Vitenskapsteori og metode i helse og sosialfag. Oslo: Universitetsforlaget (Lettfattelig vitenskapsteoribok)
 • Bjørn Wormnes og Terje Manger 2005. Motivasjon og mestring. Bergen: Fagbokforlaget
 • Tom Tiller 1999. Aksjonslæring – Forskende partnerskap i skolen. Kristiansand: Høyskoleforlaget
 • Susann Gjerde 2003. Coaching - hva hvorfor hvordan. Bergen: Fagbokforlaget.
 • A.G.Watts, Bill Law m.fl. 1998 Utdannelses og erhvervsvejledning (Side 9-28)
 • Erik Haug, 2006. Karrierevalg-Et helhetlig livsløpsprosjekt Trondheim: NTNU

I tillegg vil det legges ut en liste over statlig informasjon, rapporter, lovgivning, stortingsmeldinger (eks: St. meld. Nr. 30 2003-2004) , Karriere Guiden GO og lignende

Vår 2007 – Skal være ca 900 sider totalt

Fellespensum – 625 sider

 • Bolman og Deal2004. Nytt perspektiv på organisasjon og ledelse. Oslo: Ad Notam Gyldendal (Kapittel 1-14 + kap. 20: totalt 293 sider)
 • Halvor Fauske og Tormod Øya 2003. Oppvekst i Norge. Oslo: Abstrakt Forlag (Hele boken 332 sider)

Forslag til valgfritt pensum –ca 300 sider

 • Einar Aadland 1994. Kultur i helse-, sosial- og utdanningsinstitusjoner. Oslo: Samlaget
 • Ivar Frønes og Ragnhild Brusdal 2000. På sporet av den nye tid: kulturelle varsler for en nær fremtid Bergen: Fagbokforlaget
 • Andersen R. (red.) 2000. Fellesskap og sammenhenger – Yrkeshjelpere i grupper nettverk og organisasjoner. Oslo: Gyldendal Akademisk.
 • Grøterud M. Og Nilsen B. 2001. Ledelse av skoler i utvikling. Oslo: Gyldendal Akademisk (bl. annet om aksjonslæring)
 • Lars Helle 2006. Rom for Handling – Skoleutvikling i et helhetsperspektiv. Oslo: Universitetsforlaget
 • John Dewey 1985. Democracy and Education. Carbondale and Edwardsville: Southern Illinois University Press
 • Platon 2002. Samlede verker – Bind 8 – Minos; Lovene. Øivind Andersen mfl (red.). Oslo: Vidarforlaget (Spesielt Lovene bok II)

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L