Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2015/16 Studiehåndbok > 1PAR11/1 Emne 8: Operativt ambulansearbeid

Emne 8: Operativt ambulansearbeid

Back Tilbake
Kode
1PAR11/1
Studiepoeng
5
Semester
Vår
Heltid/ deltid
Deltid
Pensum
Karaktersystem
Karakter A-F
Emneeier
Paramedicstudiet
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Emnet gir en grunnleggende innføring i lederprinsipper ved operativt ambulansearbeid. Studentene skal tilegne seg kunnskap om situasjonsbestemt ledelse, protokollbaserte operative handlingsmønstre og prosedyrer, samt oppbygning og organisering av redningstjenesten i Norge. Videre skal studentene kunne iverksette produksjonslinjer ved skadestedsarbeid

Innhold

 • Prinsipper for helseoperativt arbeid og drift av skadested
 • Situasjonsbestemt ledelse
 • Protokollbaserte handlingsmønstre på skadested
 • Produksjonslinjer av skadestedsarbeid

Studentene skal kunne forankre og utføre sitt arbeid i tråd med teori, empiri og anerkjente prinsipper som belyses på studiet.


Læringsutbytte

Studentene skal etter gjennomført studie kunne etablere helseopreativ ledelse- og drift av skadested. Videre skal studentene ha grunnleggende kjennskap til protokollbaserte handlingsmønstre og bruken av disse.

KUNNSKAPER

Kandidaten

 • Har kunnskap om prinsipper for drift av skadested i et helseperspektiv
 • Har kunnskap om Situasjonsbestemt ledelse
 • Har kunnskap om Protokollbaserte handlingsmønstre på skadested
 • Har kunnskap om etablering av produksjonslinjer ved skadestedsarbeid

FERDIGHETER

Kandidaten

 • Kan beherske prinsippene for helseoperativ ledelse
 • Kan gjennomføre samvirkebasert, helseoperativ ledelse
 • Kan etablere produksjonslinjer ved skadestedsarbeid

GENERELL KOMPETANSE:

Kandidaten

 • Har et reflektert forhold til situasjonsbestemt ledelse
 • Har forståelse for viktigheten av effektivt skadestedsarbeid og arbeidsflyten i dette
 • Har et reflektert forhold til samarbeidende etaters systemer og prosedyrer på skadestedet

Undervisnings- og læringsmetode

Emnet omfatter 3 dager med samling. Samlingene kan bestå av forelesninger, scenariobaserte simuleringsøvelser (rolletrening, situasjonsbedømmelse og protokollbaserte handlingsmønstre), gruppearbeid med fokus på ledelse, samhandling og erfaringsutveksling, andre praktiske øvelser, diskusjoner og framlegg. Utenom samlingsdagene skal studentene studere pensumlitteratur og arbeide individuelt og/eller i grupper med obligatoriske oppgaver.
Arbeidskrav

1)Studentene skal gjennomføre en gruppeoppgave med veiledning som skal være godkjent for å kunne fremstille seg til eksamen.

2) Krav om minst 80% tilstedeværelse på emnets samlinger for å kunne framstille seg til eksamen.


Eksamensform

Individuell skriftlig hjemmeeksamen over 1 dag.

Overlapp

Emnet 1PAR11/1 Operativt ambulansearbeid (5 sp.) overlapper med emnet 1PAR06/1 Operativt ambulansearbeid (10 sp.) med 50%

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L