Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2015/16 Studiehåndbok > VEIL1001/1 Kommunikasjon og samhandling i veiledning

Kommunikasjon og samhandling i veiledning

Back Tilbake
Kode
VEIL1001/1
Studiepoeng
15
Semester
Høst
Lengde
1 semester
Heltid/ deltid
Deltid
Pensum
Emneansvarlig
Høgskolelektor Eli Skjeseth
Karaktersystem
Bestått/Ikke bestått
Undervisningsspråk
Norsk
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Emne 1: Kommunikasjon og samhandling i veiledning

Emnet utvikler kompetanse til å veilede andre personer i en til en relasjoner. Det legges vekt på å flytte fokus fra å være informatør til å veilede brukere til å foreta selvstendige valg og planlegge sin egne karriere med hensyn til arbeid, aktivitet og mestring. Teorier om kommunikasjon og veiledning knyttes opp mot deltakernes egen arbeidshverdag, slik at teoriene og deltakernes egne erfaringer kan danne grunnlag for kompetanseutvikling. Videre vil deltakerne få innsikt i selvledelse for å øke bevisstheten omkring egne muligheter til å påvirke egen motivasjon, prestasjon og utvikling som veileder. Deltagerne vil arbeide med problemstillinger knyttet til erfaringer i egen yrkesrolle.


Læringsutbytte
Kunnskaper
Deltakeren
  • har innsikt i sentrale prinsipper og teorier som ligger til grunn for kommunikasjon og samhandling i veiledning.
  • har kunnskap om relevante retninger og teorier i individuell veiledning, og hvordan dette kan integreres i egen veilederrolle.
Ferdigheter

Deltakeren

  • har utviklet relevante kommunikasjonsferdigheter for å veilede personer og grupper
  • kan tilegne seg innsikt og praktiske ferdigheter i grunnleggende humanistiske og etiske prinsipper for god veiledning og kommunikasjon
Generell kompetanse

Deltakeren

  • har selvinnsikt som veileder og evne til refleksjon over egen arbeidshverdag og praksis
  • har innsikt og praktiske ferdigheter i selvledelse, bl.a. for å øke bevisstheten om seg selv som veileder.
  • har veiledningskompetanse som har tydelig fokus på brukermedvirkning i et NAV-perspektiv. 

Undervisnings- og læringsmetode

Samlingene er lagt opp med forelesninger, øvelser/trening, gruppearbeid og plenumsdrøftinger. Kombinasjonen av arbeidsformene skal ivareta behovet for innføring i nye emneområder og knytte teori til den praktiske virkelighet i fagfeltetEmne er valgbart for
Ikke valgbart for andre
Arbeidskrav

Frammøte på min. 4 av 6 samlingsdager.

Mellom samlingene veileder deltakerne en annen person i individuell veiledning og skriver refleksjonslogger med utgangspunkt i sine erfaringer.

Gjennomføring av to veiledninger med brukere og skriving av logger må være godkjent for at deltakeren kan framstille seg til eksamen. 


Eksamensform

Eksamen er en individuell skriftlig hjemmeoppgave med utgangspunkt i egen praksis og faglige begreper/teori fra pensum.


Tillatte hjelpemidler

Alle hjelpemidler er tillatt.


Erstatter
Emnet VEIL1001 Veiledning på individnivå

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L