Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2004/05 Studiehåndbok > 1MVPB4 Velferdens organisering

Velferdens organisering
Back Tilbake
Kode
1MVPB4
Studiepoeng
15
Semester
Vår
Heltid/deltid
Antall studenter
40
Karaktersystem
Karakter A-F
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Kravet om å være omstillingsdyktig kan føre til at endring blir et mål i seg selv, uten at en foretar en nødvendig klargjøring av hva som er hovedmålene, og evaluere hvordan dagens modell fungerer. Dette kan føre til at en blir et offer for myter og moter når det gjelder organisasjonsmessige løsninger.

Modulen har derfor en organisasjonsteoretisk forankring, og retter seg mot offentlig forvaltning på ulike nivåer. Med utgangspunkt i generell organisasjonsteori, og konkrete studier av endringsarbeid i forvaltningen, vil det bli lagt på å diskutere styrker og svakheter ved ulike organisatoriske løsninger.

Læringsmål

Offentlig sektor generelt, og velferdstjenestene spesielt, utfordres i dag av krav om omstilling og økt kostnadsbevissthet. I omstillingsarbeidet er det viktig at en både har kunnskap om de spesielle krav som stilles til velferdstjenestene, og om styrker og svakheter ved ulike organisasjonsmessige løsninger.

Målet med denne modulen er å gi deltakerne innsikt, slik at de får en reflektert forhold til hvordan en må velge organisasjonsmodeller ut fra virksomhetens hovedmål. Innsikten kan brukes både til konkret handling, og til å se sammenhengen mellom organiseringen og brukernes velferd.

Undervisnings- og læringsmetode

Emnet baserer seg på en veksling mellom forelesninger, individuelt arbeid og gruppearbeid. Ut fra emnets innhold blir det viktig å diskutere teoriens anvendelse på konkrete eksempler. Pensum gir muligheter til det, men det kan også være aktuelt å trekke inn konkrete eksempler som deltakerne kjenner. Det planlegges 3 samlinger hver på 2 dager våren 2005, slik: 17.01 - 18.01, 10.03 - 11.03, 26.04 - 27.04.

Forkunnskaper

Bachelorgrad eller tilsvarende.

Emne er valgbart for
Valgfri modul på Masterstudiet i Velferdspolitikk - MVP. Andre studenter som ønsker å innpasse modulen i en Mastergrad.

Arbeidskrav

For å kunne gå opp til eksamen må studentene levere 2 godkjente arbeidskrav i form av forberedte innlegg til gruppediskusjon.

Eksamensform

Eksamen vil bestå i at deltakerne skriver et essay (individuelt) med en teoretisk drøfting av konkrete organisasjonsløsninger. Det vil være en muntlig høring omkring essayet og relevante deler av pensumlitteraturen.

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L