Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2015/16 Studiehåndbok > KOM1001/1 Kommunikasjonsrådgiverstudiet, emne 1: Kommunikasjon og samfunn

Kommunikasjonsrådgiverstudiet, emne 1: Kommunikasjon og samfunn

Back Tilbake
Kode
KOM1001/1
Studiepoeng
30
Semester
Vår og høst
Lengde
2 semester
Heltid/ deltid
Deltid
Pensum
Emneansvarlig
Trine Løvold Syversen
Karaktersystem
Karakter A-F
Undervisningsspråk
Norsk
Emneeier
BA Organisasjon og ledelse
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Emnet omfatter generell kunnskap om medier, samfunn og politikk, og gir også grunnleggende innføring i prosjektledelse og kommunikasjonsarbeid. Samfunnsvitenskapelig metode, og samfunnsinformasjon og kommunikasjon med spesielle målgrupper, for eksempel politisk kommunikasjon, vil også være grunnleggende temaer i dette emnet.  Informasjonspolitikk, informasjonsberedskap og krisekommunikasjon er også sentrale temaer i dette emnet.


Læringsutbytte

Etter gjennomført emne har kandidaten følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Kandidaten:

 • har grunnleggende kunnskaper om sentrale temaer innen fagområdet kommunikasjon og samfunn
 • kan gjøre rede for medienes rolle i samfunnet, om medieetikk og om hvordan mediene fungerer
 • har innsikt i sentrale temaer innen fagområdene ledelse, team og prosjektledelse
 • har kunnskap om samfunnsvitenskapelig metode som verktøy for å finne svar på problemstillinger
 • kan gjøre rede for en virksomhets forhold til ulike interessentgrupper - for eksempel kunder, presse, organisasjoner, leverandører og offentlige myndigheter.
 • har kjennskap til fagfeltene; lobbyvirksomhet og samfunnskontakt, informasjonsberedskap og krisekommunikasjon

Ferdigheter
Kandidaten:

 • kan vurdere ulike sider ved kommunikasjonsbransjen og rollen som kommunikasjonsrådgiver.
 • kan formulere relevante faglige og praktiske problemstillinger, og komme med faglig begrunnede løsninger innen de beskrevne fagområdene over.
 • kan foreta selvstendige analyser av informasjons- og kommunikasjonstiltak – både forberedelser, gjennomføring og evaluering.
 • kan reflektere kritisk over sentrale tema innenfor fagområdet

Generell kompetanse
Kandidaten:

 • kan planlegge og gjennomføre selvstendige informasjons- eller kommunikasjonsoppgaver i eller for virksomheter.
 • Kan formidle sentralt fagstoff innen kommunikasjon gjennom relevante uttrykksformer
 • kan samarbeide om praktiske oppgaver, vurdere og gi tilbakemelding av gjennomførte kommunikasjonstiltak og komme med innspill til forbedringer.

Undervisnings- og læringsmetode

Utdanningen har en kombinasjon av ulike arbeidsformer som forelesning, øvelser, skriving, lesing, gruppearbeid, plenumsdrøftinger, workshop og samarbeid på nett. Mellom samlingene arbeider studentene individuelt og/eller i grupper med oppgaveløsninger med referanse til pensumlitteraturen. Det legges til rette for nettbasert samarbeid.

Undervisningen er lagt opp med en kombinasjon av forelesninger, dialog, gruppearbeid, presentasjon og drøfting i plenum m.m. Den pedagogiske tilnærmingen tar utgangspunkt i studentenes forståelse og arbeidsoppgaver, og har som mål å styrke handlingskompetansen deres knyttet til å oversette kunnskap til handling.

Deltakerne får gjennom studiet tilgang til et elektronisk nettbasert læringsplattform, for samhandling, dokumentasjon, oppgaveinnlevering og veiledning.


Forkunnskapskrav

Må kunne lese engelsk litteraturArbeidskrav

For å gå opp til eksamen må kandidaten levert og fått godkjent minimum to arbeidskrav som gjennomføres i løpet av studieåret.  


Eksamensform

Hjemmeeksamen, individuelt eller i gruppe over 14 dager på bakgrunn av en definert oppgavetekst. Relevant teori skal anvendes.


Tillatte hjelpemidler

Alle tilgjengelige
Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L