Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2004/05 Studiehåndbok > 1JUSS01 Forvaltningsrett og juridisk metode

Forvaltningsrett og juridisk metode
Back Tilbake
Kode
1JUSS01
Studiepoeng
15
Semester
Høst
Lengde
10 uker
Heltid/deltid
Heltid
Antall studenter
60
Emneansvarlig
Bente Ohnstad
Karaktersystem
Karakter A-F
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Forvaltningsrett er rettsreglene om organisering, ansvarsforhold og beslutningskompetanse i den offentlige forvaltningen, og om de rettigheter og plikter borgerne har overfor forvaltningen. Med offentlig forvaltning menes her statlige og kommunale organ som tar avgjørelser på vegne av det offentlige om rettigheter eller plikter for borgeren, eller om staten eller kommunen sin egen virksomhet. Dette kan være kollegiale organ, som kommunestyre, fylkestinget eller styret ved Høgskolen i Lillehammer, eller administrative organ som rådmannen, fylkesmannen og departementene. Stortinget og domstolene er derimot ikke del av forvaltningen.

Tema for faget forvaltningsrett er de generelle reglene som gjelder for hele den offentlige forvaltningen eller de største eller mest sentrale delene av denne – det som også kalles alminnelig forvaltningsrett. Det tas sikte på å gi grunnleggende kjennskap til hovedtrekkene i den alminnelige forvaltningsretten og grundig kjennskap til reglene om forvaltningens saksbehandling, i første rekke bestemmelsene i forvaltningsloven. Kravet til rettssikkerhet, forvaltningslovens ramme og systematikk, inhabilitet, varsel, innsyn, kontradiksjon, kravet til vedtak og klagereglene vektlegges.

Juridisk metode er et fag som skal gi studentene forståelse og beherskelse av de grunnleggende prinsippene for rettslig argumentasjon. Faget er en integrert del (8 sp) av årsstudiets moduler forvaltningsrett og familie- og arverett. Konkret introduksjon til juridisk kildemateriale utgjør en vesentlig del av kurset. Faget er først og fremst et redskapsfag, og vil fokusere tematisk på metodiske problemstillinger som aktualiseres i de parallelle modulene i forvaltningsrett, familie- og arverett og kontraktsrett. Det er en målsetting at faget vil gjøre studentene bedre i stand til å reflektere over egen rettskildebruk i de øvrige fagene og derved så tidlig som mulig få et selvstendig grep på den form argumentasjonen må ha for å kunne aksepteres som rettslig.

Læringsmål

Målet med kurset i forvaltningsrett er at studentene skal øve opp evnen til å analysere, drøfte og ta standpunkt til forvaltningsrettslige problem på grunnlag av allment akseptert juridisk metode. Det forutsetter grundig kjennskap til de sentrale bestemmelsene i forvaltningsloven som stiller krav til saksbehandlingen i forvaltningen og de hensyn som begrunner bestemmelsene. Særlig skal her nevnes:

 • Kravet om rettssikkerhet i forvaltningen.
 • Virkeområdet for forvaltningsloven, oppbyggingen av loven og sentrale begreper
 • Inhabilitet
 • Forvaltningens plikt til å utrede saken, og den retten parten har til varsel og til å få uttale seg
 • Retten til dokumentinnsyn etter forvaltningsloven og offentlegloven
 • Kravene til form og begrunnelse av vedtak
 • Klage over forvaltningsvedtak og omgjøring av vedtak utenfor klagesak

For å beherske de mest grunnleggende prinsippene for juridisk argumentasjon kreves det at studentene tilegner seg kjennskap til

 • Rettsregelbegrepet: Hvordan rettsregler skapes og utvikles. Rettsreglenes karakter
 • Rettskildeprinsippene
 • Rettskildefaktorene
 • Tolkning av preseptorisk og deklaratorisk lovtekst
 • Ulovfestet rett
 • Særtrekk ved offentligrettslig og privatrettslig argumentasjon
 • Forholdet mellom nasjonal og internasjonal rett
 • Rettssystemets hierarkiske karakter: Trinnhøyde og prinsipper for harmonisering av rettsregler.
Undervisnings- og læringsmetode

Forelesninger, gruppearbeid, arbeidskrav, veiledning, etc.

Forkunnskaper

Generell studiekompetanse/godkjent realkompetanse.

Emne er obligatorisk for

Årsstudium i juss


Arbeidskrav
 1. Omlag midtveis i kurset gis en praktisk oppgave som skal leveres inn for evaluering. Studentene vil ha en uke på seg for å løse oppgaven.
 2. I metodedelen skal det leveres en kort felles domstolsrapport (gruppeoppgave) etter avlagt domstolsbesøk. Rapporten skal være godkjent før avslutning av emnet.
Eksamensform

Prøvingen i juridisk metode/rettskildelære skjer ved en skriftlig hjemmeoppgave som evalueres til bestått eller ikke bestått.

Kurset avsluttes med individuell prøving med begrensede hjelpemidler. Prøvingen kan være av praktisk eller teoretisk art, men slik at det alltid skal gis en praktisk oppgave. Prøvingen vil skje innenfor en tidsramme på seks timer.

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L