Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2004/05 Studiehåndbok > 1JUSS04 Velferdsrett

Velferdsrett
Back Tilbake
Kode
1JUSS04
Studiepoeng
15
Semester
Vår
Lengde
8 - 10 uker
Heltid/deltid
Heltid
Antall studenter
60
Karaktersystem
Karakter A-F
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Dette emnet gir en fordypning i utvalgte temaer innen fagområdet velferdsrett, og inneholder både et forvalter-, bruker- og profesjonsperspektiv.

Følgende hovedtemaer tas opp:·

  • Velferdsstat, rettssikkerhet og kommunalt selvstyre
  • Forvaltningsrettslige prinsipper som er styrende for skjønnsutøvelsen·
  • Personellets plikter og tjenestemottakernes rettigheter·
  • Forvalterrollen, profesjonsrollen og arbeidstakerrollen· Integritetsvern, tvangsproblematikk og menneskerettigheter ·
  • Håndhevelse av plikter og rettigheter
Læringsmål

Emnet har som mål skape forståelse for de rettslige rammer ansatte i sosial- og helsetjenesten arbeider innenfor. Studentene vil bli kjent med de rettsreglene som gjelder innenfor sentrale deler av helse- og sosialretten, og lære hvordan disse rettsreglene skal forstås og anvendes.

Undervisnings- og læringsmetode

Arbeidsformen vil være en kombinasjon av forelesninger, veiledning i grupper og individuelt.

Forkunnskaper

Generell studiekompetanse/godkjent realkompetanse.

Emne er obligatorisk for

Obligatorisk emne på årsstudium i juss

Emne er valgbart for
Andre studenter som ønsker innsikt i sentrale velferdsrettslige tema.
Arbeidskrav

Omlag midtveis i kurset gis en praktisk oppgave som skal leveres inn for evaluering. Studentene vil ha en uke på seg for å løse oppgaven.

Eksamensform

Emnet avsluttes med individuell prøving med begrensede hjelpemidler. Prøvingen kan være av praktisk eller teoretisk art, men slik at det alltid skal gis en praktisk oppgave. Prøvingen vil skje innenfor en tidsramme på seks timer.

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L