Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2006/07 Studiehåndbok > 2SOSAMF Samfunnsvitenskapelig metode

Samfunnsvitenskapelig metode
Back Tilbake
English (United Kingdom)English
Kode
2SOSAMF
Studiepoeng
15
Semester
Høst
Lengde
August - desember
Heltid/deltid
Heltid
Antall studenter
100
Emneansvarlig
Janneke van der Ros
Karaktersystem
Karakter A-F
Språk
Norsk
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Ved hjelp av kvalitativ og kvantitativ metode behandler emnet hvordan vi får kunnskap om samfunnsforhold gjennom forskningsarbeid. Det skilles mellom analyser basert på data i form av tall (kvantitative design) og analyser hvor dataene normalt foreligger i form av tekst (kvalitative design).

Bruk av statistiske teknikker for å analysere data står sentralt innenfor kvantitativ metode.

Sentrale tema i den kvalitative metoden er: feltarbeid (deltagende observasjon), casestudier, dybdeintervju, tekstanalyse, kildekritikk og livshistorier (narrativer). Dessuten gis det en innføring i de kvalitative metodenes vitenskapsteoretiske forankring.

Læringsmål

Det er et mål at studentene skal:

  • Settes i stand til å fortolke forskningsresultater basert på kvantitative dataanalyser.
  • Lære å utføre enkle statistiske analyser på egen hånd samt fortolke og presentere disse skriftlig.
  • Få grunnleggende kjennskap til kvalitativ metode, og få trening i kvalitativ dataanalyse gjennom et lite gruppeprosjekt.
Undervisnings- og læringsmetode

Forelesninger med pensumgjennomgang, opplæring i bruk av statistikkprogram, gruppevis veiledning i forhold til de oppgaver som skal leveres inn.

Forkunnskaper

Generell studiekompetanse/godkjent realkompetanse.

Emne er obligatorisk for

Årsstudium i sosiologi.

Emne er valgbart for
Studenter på alle samfunnsfaglige bachelorstudium.
Arbeidskrav

To godkjente innleveringer i kvantitativ metode, og et godkjent prosjekt i gruppe i kvalitativ metode.

Eksamensform

6 timers skoleeksamen.

Pensum liste
Pensum kan kjøpes hos:Mjsbok

Obligatorisk pensum

Johannessen, A m fl.; Introduksjon til samfunnsvitenskapelig metode, 3. utgave, Abstrakt forlag, Oslo, 2006, 382

Thagaard, Tove: Systematikk og Innlevelse, 2. opplag, Fagbokforlaget, Oslo, 2003, ca 200 s

 

Kompendium/artikler (kjøpes Storkopi):

Artikler:

Bruegel, Irene: Making gender statistics empowering, Radical Statistics, Journal n0 74, 1-11

http://www.radstats.org.uk/no074/article1.htm

Murgatroyd, Linda: Developing gender statistics in the UK, Radical Statistics 74 - Summer '00

Kapitler:

Kalleberg, Ragvald: Forskningsopplegget og samfunnsforskningens dobbeltdialog, Holter, H og Kalleberg, R (red.) Kvalitative metoder i samfunnsforskning, Universitetsforlagets metodebibliotek, Oslo, 1996, 26-73, 45 sider

Reinharz, Shulamit: Feminist survey research and other statistical research formats, in Reinharz, S. Feminist Methods in social research, Oxford University Press, 1992, 76-95, 18 siderSupplerende / anbefalt litteratur

Enger, Kristine: Introduksjonshefte til NSD stat for windows 95/98/NT, NSD Bergen, 2000


Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L