Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2006/07 Studiehåndbok > SOS1001 Makt, demokrati og medier

Makt, demokrati og medier
Back Tilbake
English (United Kingdom)English
Kode
SOS1001
Studiepoeng
15
Semester
Vår
Lengde
Januar - juni
Heltid/deltid
Heltid
Antall studenter
100
Emneansvarlig
Janneke van der Ros
Karaktersystem
Karakter A-F
Språk
Norsk
Emneeier
ÅR/BA Sosiologi
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Emnet gir en innføring i ulike tilnærminger til maktbegrepet og hvordan det er blitt studert empirisk. Den nye Makt- og demokratiutredningen samt kritikken av denne står sentralt. Ved siden av studier av makt og demokrati står medienes økte rolle i offentligheten sentralt. Det samme gjør de nye sosiale bevegelser som kilde til motmakt mot ulike former for makt og hegemoni.

Læringsmål

Studentene skal tilegne seg kunnskaper om makt og demokrati teoretisk og empirisk. De skal tilegne seg evnen til å analysere ulike maktformer knyttet til politisk makt og medborgerskap, økonomisk makt, samt ideologisk makt og symbolmakt – og mulighetene for endre etablerte maktforhold.

Undervisnings- og læringsmetode

Forelesninger, seminarer, kollokvier og veiledning knyttet til oppgaveskriving.

Forkunnskaper

Generell studiekompetanse/godkjent realkompetanse.

Emne er obligatorisk for

Årsstudium i sosiologi.

Emne er valgbart for
Andre studenter som ønsker emnet som del av bachelorgrad.

Arbeidskrav

Individuelt essay.

Eksamensform

6 timers skoleeksamen.

Pensum liste
Pensum kan kjøpes hos:Mjsbok

Obligatorisk pensum

Bøker (må skaffes) :

Engelstad, Fredrik (2005) Hva er makt, Universitetsforlaget, 144 sider

Aalberg, Toril og Eiri Elvestad ( 2005): Mediesosiologi, Samlaget, 145 sider.

Kompendium, del I (kjøpes på Storkopi):

Makt og eliter

Foucault, Michel 2002 (1978): 'Regjering’ i Forelesninger om regjering og styringskunst, s.39-71, Cappelens upopulære skrifter (32s.)

Foucault, Michel (1999), " Seksualitetens historie" bind I, underkapittel om makt: s.103-114, kapittel om styring av 'befolkning' s.147-176 (40s.)

Gloppen, Siri (2004); "Rettsstat og demokrati", kap. 3 i Midgaard, Knut og Bjørn Erik Rasch (red.)(2004), Demokrati — vilkår og virkninger. Bergen: Fagbokforlaget, s.51-74 (23s.)

Gulbrandsen, T. m.fl. (2002): Norske makteliter (kap 12, s. 264-282), Oslo: Gyldendal Akademisk (18s.)

Heywood, Andrew (1999); ’Power, Authority and Legitimacy’ kap. 5 i Political Theory – An introduction, MacMillan, s.122-151 (29 s.)

Heywood, Andrew (1999); ’What is ideology’, kap. 1 i Political Ideologies – An introuduction, MacMillan, s.1-23 (23 s.)

Mills, C.Wright:(1959) The Power Elite, Oxford, , kap. 12, s. 269-297 (28s.)
Skjeie, Hege og Mari Teigen (2003), kapittel 1 (s.13-30), i Menn i mellom: Mannsdominans og likestillingspolitikk, Gyldendal akademisk (17 s.)

Weber, Max (1971/1922), ”Herredømme” og ”Det legitime herredømmets tre rene typer”, s. 73-104, i Makt og byråkrati, Oslo: Gyldendal. (31s.)

Kompendium, del II

Makt- og demokrati relaterte tekster

Christensen, Tom, Morten Egeberg, Helge O. Larsen, Per Lægreid og Paul G. Roness (2002), ’Forvaltningsrollen – hensyn og spenninger’, kap. 7 i Christensen et al (2002) Forvaltning og politikk, Universitetsforlaget, s.120-133 (13 s.)

Brochmann, Grete (2002); ’Velferdsstat, integrasjon og majoritetens legitimitet’ kap. 1 i Grete Brochmann, Tordis Borchgrevink og Jon Rogstad; Sand i maskineriet: Makt og demokrati i det flerkulturelle Norge, Gyldendal Akademisk, s. 27-55 (28 s.)

Dahlerup, Drude (2004), ’Continuity and waves in the Feminist Movement – A Challenge to Social Movement Theory’, i Rømer Christensen m.fl (ed.) Crossing borders Re mapping women’s movements at the Turn of the 21st Century, s. 59-81 (22s.)

Hansen, Gro Sandkjær "Minoriteter og demokrati" s.133-161 i Midgaard, Knut og Bjørn Erik Rasch (red.)(2004), Demokrati — vilkår og virkninger. Bergen: Fagbokforlaget (28s.)

Heywood, Andrew (1999); ’Democracy, Representation and the Public Interest’, kap. 8 i Political Theory – An introduction, MacMillan, s.220-252 (32 s.)

Heywood, Andrew (1999); ’Liberalism’, kap. 2 i Political Ideologies – An introuduction, MacMillan, s.24-64 (40s.)

Seippel, Ørnulf (2003), Sosiale bevegelser: Innføring, oversikt, utfordringer. Sosiologisk Tidsskrift (2), s. 181-202. (21s)

Skjeie, Hege og Mari Teigen (2003), kapittel 2 (s.31-54), i Menn i mellom: Mannsdominans og likestillingspolitikk, Gyldendal akademisk, (23 s.)

Stolz, Pauline (2004), “Who are ’we’ to tell..? Black, Immigrant and Refugee Women and the politics of analysing Feminist Movements”, i Rømer Christensen m.fl (ed.) Crossing borders Re mapping women’s movements at the Turn of the 21st Century, ss. 309-325 (16s.)

Tranvik, Tommy og Per Selle (2003); ‘Tombola og teknologi – det norske organisasjonssamfunnet i endring’ i Farvel til folkestyret?, Gyldendal Akademisk, s.150-196 (46s.)

Togeby, Lise mfl (2003), ”Magt og demokrati ved overgangen til det 21. århundre”, s.365-405 i Magt og Demokrati i Danmark. (40s.)

Kompendium, del III
Medierelaterte tekster

Bourdieu, Pierre (1998), Om fjernsynet, kapittel 1, s. 13-52, Pax, (39s.)

Horkheimer, Max og Theodor Adorno "Kulturindustrien" s.5-14 (9s.)

Mühleisen, Wencke (2003), Kpt 2: ”Kjønn og sex”, og kpt. 8: ”Feminisering i fjernsynsoffentligheten” i Kjønn og sex på TV. Norske medier i postfeminismens tid. Oslo:Universitetsforlaget, s. 26-39; s. 192-216 (37s.)

Ottosen, Rune (2001); ’Journalistenes konfliktfylte lojalitet. Om krig og skeiv krigsjournalistikk’, i Martin Eide (red.) Til dagsorden! Journalistikk, makt og demokrati, Gyldendal, s.197-227 (30 s.)

Slaatta, Tore (2003); Posisjoner og interne relasjoner i medieordenen (1980-2005), kap. 4 i Den norske medieorden: posisjoner og privilegier, Gyldendal Akademisk, s.84-113 (29s.)

Aardal, Bernt, Krogstad, Anne og Hanne Marthe Narud (2004), ”Valgkamp på norsk” i i valggkampens hete, Aardal, B m. fl. (red), Oslo:Universitetsforlaget, s.383-399 (16s.)

999 sider tilsaman


Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L