Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2006/07 Studiehåndbok > 2SOSPORT Idrett, sport og rekreasjon

Idrett, sport og rekreasjon
Back Tilbake
English (United Kingdom)English
Kode
2SOSPORT
Studiepoeng
15
Semester
Vår
Lengde
Januar - mai/juni
Heltid/deltid
Heltid
Antall studenter
100
Emneansvarlig
Jon Helge Lesjø
Karaktersystem
Karakter A-F
Språk
Norsk
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Emnet behandler idretten som sosialt fenomen og den rolle sport og rekreasjon spiller i moderne samfunn. Fagtilnærmingen er sosiologisk og sentrale temaer er:

  • Den organiserte idretten: deltakelse og frivillig organisering — utviklingslinjer.
  • Idrett og sosial struktur: sosial klasse, kjønn, kropp, identitetdanning.
  • Sport som konsum og underholdning: kommersialisering og massemedienes rolle for idrettens utvikling og dens plass i offentligheten.
  • Toppidrett, profesjonalisering og globalisering, de olympiske leker og olympisme.
  • Sport, fritid og rekreasjon: aktivitetsformer og sosial differensiering.
Læringsmål

Formålet er at studentene skal tilegne seg sosiologisk forståelse av idretten som sosialt fenomen og kunnskaper om den rolle sport og rekreasjon spiller i moderne samfunn. Emnet gir studentene oversikt over sentrale sosiologiske teorier som anvendes på feltet, og øvelse i å analysere utvalgte problemstillinger knyttet til idrett og samfunn.

Undervisnings- og læringsmetode

Emnet er bygd opp omkring forelesninger, kollokvier/gruppearbeid og individuelt arbeid med pensum, samt innlevering av skriftlige arbeider. Det legges til rette for at kollokvier og gruppearbeid også kan skje fleksibelt som nettbaserte opplegg.

Forkunnskaper

Generell studiekompetanse/godkjent realkompetanse.

Emne er obligatorisk for

Obligatorisk emne på Årsstudium i sosiologi.

Emne er valgbart for
Studenter som ønsker emnet som del av bachelorgrad og andre som er interessert i temaområdet.
Arbeidskrav

Ingen

Eksamensform

Individuelt essay på 7-10 sider (hjemmeeksamen), samt muntlig eksamen.

Pensum liste
Pensum kan kjøpes hos:Mjsbok

Obligatorisk pensum
Pensum liste

Pensum kan bestilles fra:

Obligatorisk pensum

Coakley, Jay (2007), Sports in Society. Issues & Controversies. (Ninth Edition) (kap. 1-4, 6-13). Boston: McGraw Hill (ca. 450 s.)

 

Seippel, Ørnulf (red.) (2002), Idrettens bevegelser. Sosiologiske studier av idrett i et moderne samfunn. Oslo: Novus forlag (210 s.)

— S. Loland: ”Lek, spill og idrettens egenart”, s. 13-25

— C.Trane: ”Fysisk aktivitet: begrunnelser, utbredelse og determinanter”, s. 28-38

— A-L Bakken Ulseth: ”Rekreasjon eller prestasjon?”, s.44-57, 63-67.

— J. Hovden: ”Feministisk idrettssosiologi med norske grunntonar”, s. 71-90.

— Å. Strandbu: ”Idrettens betydning som flerkulturell idrettsarena”, s.123-147

— G. Breivik: ”Ekstremsport og risikotaking som sosiologisk og samfunnsmessig fenomen”, s. 154-177.

— Ø. Seippel: ”Frivillighet og profesjonalitet i norsk idrett: Visjoner, fakta og framtidsutsikter”, s. 203-226

— B.Skirstad: ”Norske idrettslag: Oversikt og utfordringer”, s. 229-251

— K. Steen-Johnsen og G. Engelsrud: ”Mellom selvutfoldelse og konformitet – treningssenteret som arena for tvetydig erfaring”, s. 255-281.

— P.Augestad: ”Stat, kropp og idrett”, s. 284-304

— R.Slagstad: ”Idrettens pris”, s. 307-311.

 

I kompendium ( ca 270 s.), kjøpes Storkopi

 

Bauman, Z & T. May (2004), Å tenke sosiologisk, s. 123-136. Oslo: Abstrakt forlag.

Dunning, E. (1999), ”On Problems of the Emotions in Sport and Leisure”, s. 21-37, i Sports Matters. Sociological studies of sport, violence and cicilization. London & New York: Routledge

Elias, N. (1986), ”Introduction” s. 19-25 i Elias, N. & E.Dunning: Quest for exitement. Sport and Leisure in the Civilizing Process. Oxford: Basil Blackwell.

Hinch, T. & J. Higham (2004), Sport Tourism Development (s. 15-29, 33-51) Clevedon: Channel View Publications

Hompland, A. (2003), “Vi viser verden vinterveien”, s. 399-433 i T.B.Eriksen m.fl. (red.) Et lite land i verden. Norsk idehistorie IV. Oslo: Aschehoug

Klein, N. (2002), No Logo. Oslo: Oktober, s. 50-58.

Leonardsen, D. (1995), ”OL på Lillehammer: Fra teknokratisk farskap, via anomisk svangerskap til populistisk morskap” (s. 11-37) i Puijk (red.) OL-94 og forskningen V. ØF-rapport 07/95

Lesjø, J. H. (2005), ”De visste ikke hva de gjorde, men likte hva de så. Historien om OL på Lillehammer”. Oslo: Transit: P2-akademiets bokserie, vol 32, s. 128-139

Puijk, R. (2000), A Global Media Event?: Coverage of the 1994 Lillehammer Olympic Games. International Review for the Sociology of Sport, vol 35 (3), s. 309-330.

Tangen, J.O. (2004), ”Idrett som sosialt system” i Tangen Hvordan er idrett mulig? Skisse til en idrettssosiologi, Kristiansand: Høyskoleforlaget, s. 55-80.

Veblen, T. (1976), ”Moderne versjoner av tapperhet”, s. 151-168. i Den arbeidsfrie klasse (The Theory of the Leisure Class [1899]). Oslo: Gyldendal

Vaage, Odd Frank (2004), “Mest mosjon blant de med høy inntekt og utdanning” Samfunnsspeilet nr. 5, s. 31-40

Østerberg, D. og F. Engelstad (1995), Samfunnsformasjonen. En innføring i sosiologi. s. 431-449. (Avsnittene om Idrett og Naturdyrkelse).

Totalt ca. 930 sider.


Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L