Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2006/07 Studiehåndbok > 2SPESP Spesialpedagogikk - deltakelse/marginalisering del 1

Spesialpedagogikk - deltakelse/marginalisering del 1
Back Tilbake
English (United Kingdom)English
Kode
2SPESP
Studiepoeng
15
Semester
Høst
Heltid/deltid
Deltid
Antall studenter
40
Emneansvarlig
Egil Støfring
Karaktersystem
Karakter A-F
Språk
Norsk
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Studentene får en innføring i hvordan funksjonshemming oppstår og forklares, hvordan samspillet mellom individ og samfunn virker inn på utvikling av funksjonshemming, inkluderings- og marginaliseringsprosesser.

Læringsmål

Studentene får en grunleggende innsikt i:

  • Skole- og barnehagesektorens oppbygging og funksjoner
  • Utvikling og læring
  • Prosesser for inkludering og marginalisering
  • Myndiggjøring, rettigheter og etikk
  • Arbeid med spesialpedagogiske problemstillinger
Undervisnings- og læringsmetode

Forelesninger, gruppearbeid, seminar og praktisk arbeid.

Forkunnskaper

Forkunnskaper som kreves er tilsvarende 1. år innenfor Bachelor i pedagogikk, lærer-/ førskoleutdanning, 3-årig helse og sosialarbeiderutdanning eller tilsvarende, evt. godkjent realkompetanse

Emne er valgbart for
Tilleggsutdanning for lærere, førskolelærere og for alle som er interessert i å arbeide med spesialpedagogiske emner. Personer som evt. senere ønsker å bygge utdannelsen inn i bachelorutdanning i pedagogikk.
Arbeidskrav

Tilstedeværelse i 75% av undervisningen og veiledning for å få gå opp til eksamen. Godkjent temabesvarelse (gruppearbeid).

Eksamensform

Alternativ 1: For studenter som er tatt opp til studieprogrammet gjennom lokalt opptak defineres dette emnet som et arbeidskrav som må være godkjent for å kunne ta eksamen

Alternativ 2: Studenter som er registrert på et bachelorprogram og som ønsker å ta valgemner/enkeltemner som en del av sin bachelorgrad, eller tilleggsemner kan ta deleksamen på hver av emnene - 15 sp. Emnet avsluttes da med 1 ukes hjemmeeksamen som forsvares muntlig.

Pensum liste
Pensum kan kjøpes hos:Mjsbok

Obligatorisk pensum

SPESIALPEDAGOGIKK – DELTAKELSE OG MARGINALISERING I, H-06

PENSUM 15 studiepoeng

Kilder merket med * finnes i kompendium(kjøpes hos Storkopi)

Arnesen, A.L. (2004): Det pedagogiske nærvær. Inkludering i møte med elevmangfold . Abstrakt forlag Kap. 1-6. (233 s.)

*Askheim, O.P. ( 2003): Fra normalisering til empowerment. Ideologier og praksis i arbeid med funksjonshemminger. Oslo: Gyldendal Akademisk. (Kap. 7). (23 s.)

Befring, E., Tangen, R. (2004): Spesialpedagogikk. Oslo: Cappelen Akademisk forlag

Kap. 1,2,3,4,5,7,12,13,19,20,21 (223 s.)

*Breivik, Jan-Kåre (2000) Døve – funksjonshemmede eller kulturell minoritet i Romøren, T.I. (red) Usynlighetskappen, Levekår for funksjonshemmede, Oslo: Akribe forlag

Briseid, Lars G. (2006): T ilpasset opplæring og flerfaglig samarbeid: Fra lov til praksis. Høyskoleforlaget, (106 s.)

*Gjærum, B. (1998): Er barnet mitt annerledes? Mestring som mulighet ved utredning av barn og

familie. I: Gjærum, B., m. fl.; Mestring som mulighet i møte med barn, ungdom og foreldre. Oslo: Tano Aschehoug. (20 s.)

*Hansen, M. (2000): Diagnoser og specialundervisning. I: Holst, J. M.fl.: Specialpædagogik i en brydningstid. København: Forlaget Systime. (11 s.)

KUF (2001): Veiledning. Spesialundervisning i grunnskole og videregående opplæring. Regelverk. prosedyrer og prosesser. Oslo: Læringssenteret. Finnes på: http://www2.skolenettet.no/imaker?id=27826&malgruppe=0&trinn=0&pagenumber=0&aid=27715

(54 s.)

Læringssenteret: Utvikling av sosial kompetanse. Lærings- og oppvekstmiljøet.

Oslo: Læringssenteret. Finnes også i fulltekst på: http://www2.skolenettet.no/sosialkompetanse/ (32 s.)

*NOU 2001: 22 Fra bruker til borger.En strategi for nedbygging av funksjonshemmende barrierer. Kap. 1.4: Sentrale begrep. Kap. 3: Menneskeverd, solidaritet, et samfunn for alle

(13 s.)

*Opplæringslova: Utdrag fra kap. 1, 2, 5, og 9 (10 s.)

* Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (16 s.)

*Rådet For Funksjonshemmede (1999): Den inkluderende skolen – uttalelse fra Rådet For

Funksjonshemmede. (Brev av 12.04.99 til Statsråd Jon Lilletun, KUF) (10 s.)

*Strømnes, Å. L. (1993): Kunnskapssyn og pedagogikk . Kap. 2-3 (150 s.)

*Støfring, E. (2003): Hvis side står vi på? Inkludering og mulighetenes politikk . Spesialpedagogikk 4/03. (8 s .)

*UFD: Rettigheter og plikter i den offentlige skolen. (16 s.)

*Ytrehus, L.A. (2001): Innledning: Forestillinger om ”den andre”. I: Ytrehus, L.A.(2001): Forestillinger om ”den andre”. Kristiansand: Høgskoleforlaget. (21 s)


Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L