Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2006/07 Studiehåndbok > SPESPED2 Spesialpedagogikk - deltakelse/marginalisering del 2

Spesialpedagogikk - deltakelse/marginalisering del 2
Back Tilbake
English (United Kingdom)English
Kode
SPESPED2
Studiepoeng
15
Semester
Vår
Heltid/deltid
Deltid
Antall studenter
42
Emneansvarlig
Jenny Steinnes
Karaktersystem
Karakter A-F
Språk
Norsk
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Studentene får en innføring i hvordan funksjonshemming oppstår og forklares, hvordan samspillet mellom individ og samfunn virker inn på utvikling av funksjonshemming, inkluderings og marginaliseringsprosesser. Studiet innbefatter en praksisperiode på to uker.

Studiet vil ta opp delemner som:

  • Formulering av mål
  • Utvikling av opplegg for tilpasset opplæring
  • Analyse av konkrete læringsoppgaver
  • Vurdering av resultater
Læringsmål

Studentene vil få grunnleggende innsikt i:

  • Hjelpeapparatets oppbygging og funksjon
  • Strategier innen spesialpedagogisk arbeid
  • Didaktiske overveielser og valg
  • Strategier for inkludering
  • Kunnskap om ulike funksjonsvansker, årsaksforhold og aktuelle tiltak
  • Ferdigheter til å bruke teori og praktiske eksempler i arbeid med egen problemstilling
Undervisnings- og læringsmetode

Forelesninger, gruppearbeid, seminar og praktisk arbeid.

Forkunnskaper

Gjennomført og bestått spesialpedagogikk - deltakelse/marginalisering del 1.

Emne er valgbart for
Utdanning for lærere og førskolelærere og for alle som er interessert i å arbeide med spesialpedagogiske emner, og emner knyttet til målsetting om inkluderende oppvekst - og læringsmiljø.
Arbeidskrav

Tilstedeværelse i 75% av undervisningen og veiledning for å få gå opp til eksamen. Godkjent temabesvarelse. Fullført og godkjent praksisperiode og praksisrapport. Praksisperioden har et omfang på 2 uker.

Eksamensform

Alternativ 1:For studenter som er tatt opp til studieprogrammet gjennom lokalt opptak avsluttes studiet med en to ukers hjemmeeksamen som gis en foreløpig karakter, og muntlig prøving knyttet til oppgaven og pensum for emnet.

Alternativ 2: Studenter som er registrert på et bachelorprogram og som ønsker å ta valgemner/enkeltemner som en del av sin bachelorgrad, eller tilleggsemner kan ta deleksamen på hver av emnene - 15 sp. Emnet avsluttes da med 1 ukes hjemmeeksamen som forsvares muntlig.

Pensum liste
Pensum kan kjøpes hos:Mjsbok

Obligatorisk pensum

 

Obligatorisk pensum - bøker (kjøpes Mjøsbok)

 

Arnesen, Anne-Lise (2004): Det pedagogiske nærvær. Inkludering i møte med elevmangfold. Oslo: Abstrakt Forlag. Kap. 7-8. (42 s.)

Befring, E., Tangen, R. (2004): Spesialpedagogikk. Oslo: Cappelen Akademisk forlag

Kap. 9, 10, 11, 15, 16, 20 og 26 (123 s.)

Frost, J. (2003 ): Prinsipper for god leseopplæring: innføring i den første lese- og skrive- opplæringen. (Oslo: Cappelen) (173 s.)

Trageton, A (2004): Skriv på PC – lær å lese! 1.-4. klasse. Oslo: PEDLEX Norsk skoleinformasjon. (64 s.)

Aarnes,A. (2003) Håndbok om individuelle opplæringsplaner. IOP i praksis. PEDLEX Norsk skoleinformasjon. (96s.)

 

Obligatorisk pensum - kompendium/artikler (kjøpes Storkopi):

Braadland, N.: En skole for alle – alle inkludert. I: Jan Tøssebro (red.)(1997), Den vanskelige integreringen(Oslo: Universitetsforlaget) (24 s.)

Garm, Ninna (2002): Hva gjør vi når vi inkluderer? I: S. Hovdenakk (red.): Perspektiver på Reform 97. Oslo: Gyldendal Akademisk. (15 s.)

Kaland, N . Sosiale historier som metode ved autisme, Spesialpedagogikk 6/96 (s.24-31)

Kjellevold, A. (2002): Retten til individuell plan. Bergen: Fagbokforlaget. Kap. 1,2 og 6. Bergen: Fagbokforlaget. (38 s.)

Ostad, S. (2001): matematikkvansker. Et resultat av forsinket eller kvalitativ forskjellig utvikling? Spesialpedagogikk 3/01. (6 s.)

Schultz, H: (2002): Det lærende team (kap. 6 og Teamutvikling (kap. 7) I: H. Schultz m.fl., Ingen ut av rekka går. (Oslo: Universitetsforlaget) (28 s.)

St.meld. nr. 30 (2003-2004): Kultur for læring. Innledning (kap. 1) og Likeverdig og inkluderande opplæring (kap. 8). Oslo: Utdannings- og forskningsdepartementet) (14 s.)

Hele meldingen finnes på: http://odin.dep.no/ufd

Sætersdal, B. (1997): Integrering og mentalitetshistorie. Familieperspektiv på skiftende ideologier. I: Jan Tøssebro (red.)(1997), Den vanskelige integreringen. Oslo: Universitetsforlaget) (15 s.)


Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L