Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2006/07 Studiehåndbok > 3GP03 2. halvårsenhet pedagogikk deltid

2. halvårsenhet pedagogikk deltid
Back Tilbake
English (United Kingdom)English
Kode
3GP03
Studiepoeng
15
Semester
Vår
Heltid/deltid
Deltid
Antall studenter
70
Emneansvarlig
Rune Sarromaa Hausstätter
Karaktersystem
Karakter A-F
Språk
Norsk
Emneeier
ÅR/BA Pedagogikk (hel- og deltid)
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Studiet er delt i to halvårsenheter (emner). 2. halvårsenhet består av temaene 'Formidling og påvirkning' og 'Samfunn og utdanning'.

Tema 3 'Formidling og påvirking': Under dette emne arbeides det med sentrale begreper fra didaktikk, kommunikasjonsteori, atferdsteori og kvalifikasjonsanalyse. Prinsippene herfra vil bli forsøkt vurdert i sammenheng med ulike praktiske problemer.

Tema 4 'Samfunn og utdanning'.

I temaet redegjøres det for og drøftes begreper som f.eks. ideologi, politikk, demokrati, totalitært-pluralistisk samfunn, teknokrati og ekspertstyre, myndighet, forskning, forsøks- og utviklingsarbeid, utdanning som investering og som forbruk, produktivitet som mål for pedagogisk utvikling, populisme, økonomisk vekst - økologisk balanse og teknologiens konsekvenser.

Begrepene benyttes til å redegjøre for vårt samfunns- og utdanningssystem. Det arbeides med et utvalg av delproblem som på ulik måte kaster lys over forholdet mellom samfunnsomforming og utdanningsreform.

Læringsmål

Tema 3: Formålet er at studentene tilegner seg:

  • sentrale begreper og teorier som brukes i forbindelse med formidling av kunnskaper og påvirkning av holdninger i skolen og i samfunnet ellers,
  • innsikt i hvilke faktorer som kan være avgjørende for målsetning og valg av framgangsmåte,
  • øvelse i å legge fram kritiske vurderinger av hvilke virkninger de ulike formene for undervisning kan ha for individ og samfunn.

Tema 4: Formålet er at studentene tilegner seg:

  • sentrale begrep som blir benyttet om samfunnsutvikling og utdanning,
  • innsikt i individets stilling i utdanningssamfunnet,
  • øvelse i å gi grunngitte vurderinger av aktuelle problem i forholdet mellom samfunn og utdanningssystem i samfunn som er under omforming
Undervisnings- og læringsmetode

Forelesninger, litteraturseminar, gruppearbeid, gruppediskusjoner og veiledning

Emne er obligatorisk for

Årsstudium i pedagogikk deltid


Arbeidskrav

Tema 3: Gruppeoppgave/ indivifuell skriftlig oppgave.Vurderes godkjent/ikke godkjent.

Tema 4: Gruppeoppgave/ individuell skriftlig oppgave. Vurderes med godkjent/ikke godkjent

Eksamensform

Eksamen etter tema 4. Individuell skriftlig eksamen (knyttet til tema 3 og 4), muntlig høring.

Pensum liste
Pensum kan kjøpes hos:Mjsbok

Obligatorisk pensum

Pensum for 2006- 2007

(Vi vil ta forbehold om mindre endringer)

Emne: Formidling og påvirkning

Brostrøm, Stig og Hansen, Mogens (2003): Didaktikk og dannelse. I: Arneberg, Per og Bjørn Overland (2003): Pedagogikk. Mangfold og muligheter. N.W.Damm & Søn, Oslo. (s.61-103),

Brostrøm, Stig og Hansen, Mogens (2003): Lek og læring. I Arneberg, Per og Bjørn Overland (2003): Pedagogikk. Mangfold og muligheter. N.W.Damm & Søn, Oslo. (s.105-159).

*Gunn Imsen (1998): Elevens verden . Tano (Kap. 1,2,6,7,9,13 og 17). (ca.160 s.)

Askheim, Ole Petter (2003). Fra normalisering til empowerment. Oslo: Gyldendal

* I 3. utgave er det kapitlene 1, 2, 6, 7, 9, 13 og 17.(ca. 160 s.).
I 4. utgave er det kapitlene 1, 2, 6, 9, 12, 13, og 16. (ca. 180 s.)

1. års studentene:

·Imsen, G. (2005): Elevens verden . Tano (Kap. 3 og 8).

·Dyste, O. & Hertzberg, T. L. (2000). Skrive for å lære, skriving i høyere utdanning. Abstrakt forlag a.s.

I alt ca500 sider. Dertil kommer et kompendium på ca. 130 sider.

Emne: Samfunn og utdanning

Hargreaves, Andy (1996): Lærerarbeid og skolekultur : læreryrkets forandring i en postmoderne tid.
Ad notam Gyldendal, Oslo (250 s.)

Ulriksen, Lars (2003): Barnehage, skole og samfunn - rammer og muligheter. I Arneberg, Per og Bjørn Overland (2003): Pedagogikk. Mangfold og muligheter. N.W.Damm & Søn, Oslo. (s. 161-283)

Jakobsen, Trond Gansmo (2005) Økofilosofi - økologi, evolusjonsteori og transformativ læring (kap 1, 5, 6 og 7). Tapir, Trondheim.

Østerud, Svein (2004): Utdanning for informasjonssamfunnet. Oslo:Universitetsforlaget. (s.

60-266). (206 sider).

I alt ca 650 sider. Dertil kommer et kompendium på ca. 100 sider.

I tillegg velger hver student ca 600 sider pedagogisk litteratur som individuelt pensum.


Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L