Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2006/07 Studiehåndbok > Emneoversikt med pensumliste - Årsstudium Pedagogikk (med forbehold om endringer)

Emneoversikt med pensumliste - Årsstudium Pedagogikk (med forbehold om endringer)
Back Tilbake
English (United Kingdom)English
Studiepoeng
60
Semester
Vår og høst
Heltid/deltid
Heltid
Antall studenter
100
Emneansvarlig
Studieleder Bjørn Overland eller Stephen Dobson
Karaktersystem
Karakter A-F
Språk
Norsk
Emneeier
ÅR/BA Pedagogikk (hel- og deltid)
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Tema 1: Kunnskap og læring, skal sees i lys av:

 • Pedagogisk idehistorie
 • Filosofiske aspekter av forholdet mellom teori og praksis, begrepet "mening", språk og handling, autoritet og frihet, etc.
 • Forholdet mellom prosjektorientering og erfaringspedagogikk, lokalorientert pedagogikk og aksjonsforskning.
 • Sentrale tema i diskusjonen om prosjektorientering, så som kvalifikasjonsanalyse, studiemål, lærrerrolle, problemformulering, deltakerstyring, rapportering og evaluering.

Tema 2: Utdannings- og sosialiseringshistorie. Emnet er konsentrert om sentrale begreper som:

 • oppdragelse, sosialisering, undervisning,
 • utdanningssystemet som system, institusjon og organisasjon og
 • hovedtrekkene i skoleutviklingen i det 20. århundre.

Tema 3: Formidling og påvirking. Under dette emne arbeides det med sentrale begreper fra didaktikk, kommunikasjonsteori, atferdsteori og kvalifikasjonsanalyse. Prinsippene herfra vil bli forsøkt vurdert i sammenheng med ulike praktiske problemer, som undervisning i forskjellige skoleslag, popularisering av fagstoff, bruk av pedagogisk teknologi og propaganda i massemedia. Drøfting av prinsipielle og politiske konsekvenser av ulike framgangsmåter.

Tema 4: Samfunn og utdanning. I temaet redegjøres det for og drøftes begreper som f.eks. ideologi, politikk, demokrati, totalitært-pluralistisk samfunn, teknokrati og ekspertstyre, myndighet, forskning, forsøks- og utviklingsarbeid, utdanning som investering og som forbruk, produktivitet som mål for pedagogisk utvikling, populisme, økonomisk vekst - økologisk balanse og teknologiens konsekvenser.

Begrepene benyttes til å redegjøre for vårt samfunns- og utdanningssystem. Det arbeides med et utvalg av delproblem som på ulik måte kaster lys over forholdet mellom samfunnsomforming og utdanningsreform.

Læringsmål

Tema 1: Formålet er at studentene tilegner seg oversikt over kunnskaps- og læringsteorier, noen sentrale pedagogiske og filosofiske begreper, øving i å analysere og å diskutere pedagogiske problemer.

Tema 2: Studentene skal tilegne seg innsikt i og forståelse for de forhold som ligger til grunn for utforming av og endring i utdanningssystemets struktur og organisasjon og forståelse for og kritisk vurdering av skole- og oppvekstvilkår, bl.a. i lys av den teknologiske utviklingen.

Tema 3: Formålet er at studentene tilegner seg:

 • sentrale begreper og teorier som brukes i forbindelse med formidling av kunnskaper og påvirkning av holdninger i skolen og i samfunnet ellers,
 • innsikt i hvilke faktorer som kan være avgjørende for målsetning og valg av framgangsmåte,
 • øvelse i å legge fram kritiske vurderinger av hvilke virkninger de ulike formene for undervisning og propaganda kan ha for individ og samfunn.

Tema 4: Formålet er at studentene tilegner seg:

 • sentrale begrep som blir benyttet om samfunnsutvikling og utdanningsform,
 • innsikt i forhold som påvirker samfunnsutviklingen med hovedvekt på sammenhengen mellom utdanningssystem og samfunn,
 • innsikt i individets stilling i utdanningssamfunnet,
 • øvelse i å gi grunngitte vurderinger av aktuelle problem i forholdet mellom samfunn og utdanningssystem i samfunn som er under omforming
Undervisnings- og læringsmetode

Forelesninger, litteraturseminar, gruppearbeid, gruppediskusjoner og veiledning

Emne er obligatorisk for

Årsstudiet i pedagogikk


Arbeidskrav

Tema 1: Gruppeoppgave og evt. et arbeid fra itteraturseminar. Vurderes med godkjent/ikke godkjent

Tema 2: Gruppeoppgave og evt. arbeid fra litteraturseminar. Vurderes godkjent/ikke godkjent

Tema 3: Individuell skriftelig oppgave og evt. arbeide fra litteraturseminar. Vurderes godkjent/ikke godkjent

Tema 4: Individuell skriftlig oppgave eller gruppeoppgave og evt. arbeid fra litteraturseminar. Vurderes med godkjent/ikke godkjent

Eksamensform

Mappevurdering er en del av eksamensordningen. Den er ment å fokusere på den enkelte students læreprosess og vurderingen av denne. Hver student skal sette sammen en mappe, som innleveres første gang i slutten av høstsemesteret og før individuell eksamen på våren.
Mappen må være vurdert til godkjent for at studenten kan gå opp til eksamen.

Individuell skriftlig hjemmeeksamen:
Studentene formulerer sin problemstilling for oppgaven, med tilgang til individuell veiledning. Oppgaveformuleringen må godkjennes. Det avsettes to uker til det individuelle arbeidet med oppgaven. Lærernes veiledning vil i denne perioden bli begrenset til litteratur- og kildehenvisninger og forklaring av begreper.
På den indviduelle hjemmeeksamen gis det en foreløpig bokstavkarakter. Endelig karakter fastsettes etter muntlig prøve.

Pensum liste
Pensum kan kjøpes hos:Mjsbok

Obligatorisk pensum

Innføringskurset:

 • Johnson, D. & R. Johnson (m.fl.) (1996): Samarbeid i skolen. Pedagogisk psykologisk forlag, Namsos 3.utg. (135 s.)
 • Frønes, I.(2006): Annerledeslandet Gyldendal Akademisk. 82sider
 • En liten kompedium om skriving (40 sider) – kan kjøpes på semester start

I alt 257 sider.

1. Problemområde: KUNNSKAP OG LÆRING

 • Freire, Paulo (1999): De undertryktes pedagogikk (Kap. 2 & 3). Gyldendal Akademisk (54 s.)
 • Imsen, Gunn (2005): Elevens verden. Universitetsforlaget (Kap. 3, 5, 8 og 12). (83 s.)
 • Lærer elevene mer på lærende skole (utgitt av utdannings dept/kunnskaps dep.) – finnes på: www.kompetanseberetningen.no (72s)
 • Pettersen, Roar C. (2005): Problembasert læring - for studenten (Kap. 1, 3, 4, 5 og 6) . Universitetsforlaget. (117 s.)
 • Dunn, R m.fl.: (2004) Læringsstiler.Universitetsforlaget (kap: 1,2, 3, 4, 5, 12, 13, 14, 15, 16, 19) (72s)

I alt 398 sider. Dertil kommer et kompendium på ca. 150 sider.

2. Problemområde. UTDANNINGS- OG SOSIALISERINGSHISTORIE

 • Tønnesen, Liv Kari (2004): Norsk utdanningshistorie. En innføring. Fagbokforlaget, Oslo, (171 s.).
 • Bø, Inge (2005): Påvirkning og kontroll. Fagbokforlaget. s.13-131. (118 s.)
 • Arneberg, Per og Bjørn Overland (2003): Pedagogikk. Mangfold og muligheter.Oslo:N.W.Damm & Søn. kap 1: Pedagogikk mellom teori og praksis (s.19-59) og 7: Pedagogikkens egenart: Kunsten å oppdra. (s.447-479). (72 s)
 • Aasen, P. Me.fl.: Pedagogikk og Politikk Cappelen (2004) s11-31, 223-233, 233-249, 371-409) (74s)

I alt 435 sider. Dertil kommer et kompendium på ca. 150 sider.

 

3. Problemområde:FORMIDLING OG PÅVIRKNING

 • Arneberg, Per og Bjørn Overland (2003): Pedagogikk. Mangfold og muligheter. N.W.Damm & Søn, Oslo. Kap. 2: Didaktikk og dannelse. (s.61-103), kap.3. Lek og læring. (s.105-159). (96 s.)
 • Gunn Imsen (2005): Elevens verden . Universitetsforlaget (Kap. 1,2,6,7,9,13, 14, 16 og 17). (228 s.)
 • Bjørkvold, Jon-Roar (1998): Skilpaddens sang. Freidig forlag, Oslo (s.9-138) (129 s.)
 • Dunn, R m.fl.: (2004) Læringsstiler. Universitetsforlaget (kap: 21-25, 39, 45, 46, 50-53) (77s)
 • Solstad, K m.fl.: (2004) En likeverdig skole. Universitetforlaget (kap. 1-5, 8) (145s)
 • Bø, Inge (2005): Påvirkning og kontroll. Fagbokforlaget. s.254-263,281-339. ( 67s.)

I alt 742 sider. Dertil kommer et kompendium på ca. 150 sider.

4. Problemområde: UTDANNING OG SAMFUNNSREFORM

 • Arneberg, Per og Bjørn Overland (2003): Pedagogikk. Mangfold og muligheter. Oslo: N.W. Damm & Søn. Kap.4. Barnehage, skole og samfunn – rammer og muligheter. (s. 161-283) (122 sider)
 • Østerud, Svein (2004): Utdanning for informasjonssamfunnet . Oslo:Universitetsforlaget.(s. 60- 266). (206 sider).
 • Aasen, P. Me.fl.: Pedagogikk og Politikk Cappelen (2004) (43-91, 118-194, 313-332,409-423 (s157)
 • Solstad, K m.fl.: (2004) En likeverdig skole. Universitetforlaget (kap. 6-7, 11-13) (104s)
 • Haug, P.: Resultat frå evalueringa av reform 97. (2004) Norsk forskningsråd (64s)

I alt 653 sider. Dertil kommer et kompendium på ca. 150 sider. Totalt: 3085


Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L