Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2006/07 Studiehåndbok > PED3005 Didaktikk og teknologi

Didaktikk og teknologi
Back Tilbake
English (United Kingdom)English
Kode
PED3005
Studiepoeng
15
Semester
Vår
Heltid/deltid
Antall studenter
30
Emneansvarlig
Yvonne Fritze
Karaktersystem
Karakter A-F
Språk
Norsk
Emneeier
MA Pedagogikk
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Didaktikk er en av pedagogikkens viktigste disipliner, og den mest særpregede innen faget. Undervisningskunsten kan forstås som en kreativ virksomhet i en genuin estetisk forstand, men bygger også på håndverkstradisjoner. Didaktikken er til dels materialisert i gjenstander, i arkitektur, i metoder og strategier, men bygger også på teoretiske antakelser. Didaktikken kan framstå som en åpen og søkende vitenskap, men mange har ønsket å bruke den som legitimerende og manipulerende redskap. Moderne didaktikk har de siste tiårene åpnet seg mot filosofi og etikk og bygger på refleksjon som en av sine viktigste redskaper, og har stimulert undervisningsteknologien til å gå i retning av å støtte samarbeidsprosesser og å speile kollektive læringsprosesser.

Framtidens undervisningsformer handler ikke bare om medieundervisning og undervisning om medier i den tradisjonelle skolen, men også om medienes betydning som formidlere av forskjellige fag og undervisningsformer. Mediepedagogikkens aktualitet i dag er i høy grad diktert av informasjons- og kommunikasjonsteknologienes rolle i bevissthetsdannelse, offentlighet og undervisning. Betydningen av teknologi er også sentral i forståelsen av utviklingen av undervisningen.

Læringsmål

Studentene skal

- tilegne seg innsikt i didaktikken som det grunnleggende verktøyet i planlegging av undervisning,

- forstå hvordan didaktiske analyser kan eller bør styre refleksjoner og valg som gjøres i forhold til utforming av undervisningsteknologien,

- kunne analysere sentrale IKT-verktøy, og formulere kreativ kritikk av teknologien og dens utforming i forhold til ulike læringsarenaer,

- kjenne til forskning innen mediepedagogikk og til medieteknologisk utvikling generelt,

- tilegne seg forståelse av medienes betydning i det moderne, hyperkomplekse samfunn (mediesystemer, informasjonssystemer og innen diverse organisasjoner),

- kunne beskrive, analysere og gi reflekterte vurderinger av pedagogiske spørsmål i konkrete mediepedagogiske sammenhenger,

- kunne søke løsninger på problemer som har med bruken av IKT i utdanning, undervisning, oppdragelse og sosialisering å gjøre.

Undervisnings- og læringsmetode

I tillegg til undervisning i de overordnede teoriene gjennom forelesninger, vil det bli laget seminarer og workshops, der studentene arbeider kritisk med eksisterende IKT-løsninger. I seminarene vil det bli organisert framføringer av studenters arbeid.

Emne er valgbart for
Masterstudiet i pedagogikk
Eksamensform

Arbeidet innen emnet dokumenters gjennom en skriftlig oppgave på 10-15 sider.

Pensum liste
Pensum kan kjøpes hos:Mjsbok

Obligatorisk pensum

Pensum innenfor emnet utgjør ca. 1200 sider. Den vedlagte litteraturlista er mer omfattende. Ca. 800 sider er å betrakte som obligatorisk (merket med stjerne). Studentene velger selv ut ca. 400 sider av de øvrige titlene på listen. Alt stoff i kompendiet er obligatorisk

*Burbules, N. & Callister, T. jr. (2000): Watch IT. The Risks and promises of Information technologies for Education. Boulder, Col.:Westview. (182 s.)

Bjerkaker, Sturla (2001): Voksnes læring: voksenopplæring i lys av pedagogikk. politikk og forvaltning. Oslo: Universitetsforlaget. (+ s.)

*Bolter, J.D. & Grusin, R. (2001): Remediation. Understanding New media. Cambridge, Mass: The MIT Press, side 20-64 (44 s.)

Bronson, D. B. (1977): Toward a Communication Theory of Teaching. Teachers College Record. 78 (4), 447-456. (16 s.)

Drotner, Kirsten (2001) Medier for fremtiden : børn, unge og det nye medielandskab København : Høst & Søn. (? s.)

Fibiger, B. (2003): Streaming video - grundlæggende genrer i læringsomgivelser .http//www.unev.dk/files/Bo_Fibiger.pdf

*Fritze, Y., Haugsbakk, G. og Nordkvelle Y. T.(red.) (2003): Dialog og nærhet. IKT og undervisning. Høyskoleforlaget. Side 8-56 og 109-170 (109 s.) *Lave, Jean & Wenger, Etienne (1991): Legitim perifer deltagelse. I: Tekster om læring. Red.: Illeris, Knud. Roskilde Universitetsforlag, 2000, side 181-190. (9 s.)

Haugsbakk, Geir (2001): Retorikk, teknologi og læring. I: Nordkvelle, Yngve (m.fl. red.): Om didaktikk i fleksibel undervisning. Konferanserapport: Didaktikk og teknologi. 7. & 8.februar 2001. Forskningsrapport nr. 79. s.57-64 (9 s.)

*Mezirov, Jack (1990): Hvordan kritisk refleksion fører til transformativ læring. I: Tekster om læring. Red.: Knud Illeris. Roskilde Universitetsforlag, 2000, side 67-82. (15 s.)

*Rasmussen, J. (2004): Undervisning og læring i det refleksivt moderne . København:Unge Pædagoger, side 8-308 (300 s.)

*Qvortrup, Lars (2005): Society?s Educational System. I: Seminar.net, vol 1. Seminar.net <seminar.net>

Kompendium

Fritze, Yvonne & Nordkvelle, Yngve (2003): "Comparing Lectures: Effects of the Technological Context of the Studio". I: Education and Information Technologies 8:4, 327-343. Kluwer Academic Publishers. (komp.)

Haugsbakk, Geir (2004): "The ideas of "Learning Management Systems". Paper at NERA?s 32nd Congress, Reykjavik March 11-13. 10 sider. (komp.)

Kjeldsen, J. E. (2000): ?Jeg argumenterer, altså lærer jeg - forelesningen som retorisk Genre? UNIPED. 22 (2), 6-15.

Luhmann, N. (1992): "What is communication?" I: Communication Theory 2:3, p.251-258.

Nordkvelle, Y.T., Haugsbakk, G. & Fritze, Y. (red.) (2004): ?Tema:Mediepedagogikk?. I: Norsk Medietidsskrift. 11 (3), 206-214. (8 s.)

Nordkvelle, Yngve (2004): "Technology and didactics: historical mediations of a relation". I: Journal of Curriculum Studies Vol. 36, no. 4, p. 427-444.

Nordkvelle, Yngve (2003): "Didactics: from classical rhetoric to kitchen-Latin". I: Pedagogy, Culture &Society. Vol 11, number 3. side 315-330 (16 s.)

Nordkvelle, Yngve (2003) ?Fjernundervisningens didaktikk - en egen art eller bare egenart?? I: Sjøberg, Jan, Andersson, Håkan och Björkqvist, Ole (red.) Läraren och pedagogiken. Festskrift tilegnet Sven-Erik Hansén. Pedagogiska Fakulteten vid Åbo Akademi, s. 213-228.


Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L