Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2006/07 Studiehåndbok > 1EXFAC1 Ex. fac I. Fellesdel i vitenskapsteori og metode

Ex. fac I. Fellesdel i vitenskapsteori og metode
Back Tilbake
English (United Kingdom)English
Kode
1EXFAC1
Studiepoeng
5
Semester
Høst
Lengde
12 uker
Heltid/deltid
Heltid
Antall studenter
60
Emneansvarlig
Trond Gansmo Jakobsen
Karaktersystem
Karakter A-F
Språk
Norsk
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Aktuelle tema og problemstilinger:

 • Hva er Vitenskap/Vitenskapsteori
 • Hva er Vitenskapelig Kunnskap; Kunnskapsteori/Retorikk
 • Logikk og Deduktive Kunnskapssystemer
 • Induktiv Metode/Bacon/Positivismen
 • Hypotetisk Deduktiv Metode/Popper/Hempel
 • Hermeneutikk og Tolking/Metodehermeneutikk/Nyhermeneutikk
 • Samfunnsvitenskapene/Comte/Durkheim/Weber
 • Forklaringsmodeller; Kausale, Funksjonale og Intensjonale Forklaringer
 • Kvantitativ og Kvalitativ Metode
 • Vitenskap og Vitenskapskritikk/Realisme/Relativismeproblemet

Kurset starter med å gi en innføring i hva vitenskap er. Dette introduseres med noen eksempler fra vitenskapenes historie, fra fysikkens historie og framveksten av det mekanisk materialistiske verdensbildet, fra biologiens historie; Darwin og evolusjonsteorien, samt fra framveksten av samfunnsvitenskapene og humaniora. Videre blir det lagt vekt på å si noe om hva vitenskapsteori/filosofi er i denne sammenhengen. Sentrale vitenskapsteoretiske begreper blir så introdusert dvs spørsmål om hva kunnskap er, om hvordan vitenskapelig kunnskap skiller seg fra andre typer kunnskap (f.eks retorikk). Videre blir det en innføring i logikk og deduktiv argumentasjon, dette knyttes opp til deduktive kunnskapssystemer og hvordan de er bygd opp. Induktiv og hypotetisk deduktiv metode introduseres. Her blir det lagt vekt på å klargjøre hva vitenskapelig argumentasjon og begrunnelse er, hva teorier og observasjoner/data er, hva vi forstår ved hypoteser, empirisk konsekvenser og test av hypoteser etc. Det blir hentet eks. både fra naturvitenskapene og fra samfunnsvitenskapene og humaniora. Videre vil det bli lagt vekt på å introdusere hermeneutikken og hermeneutiske metode (Metodehermeneutikk og Nyhermeneutikk). Etter dette knyttes det an til samfunnsvitenskapene og noen ulike typer forklaringsmodeller som er typiske for samfunnsvitenskapene(Comte/Durkheim/Weber). Videre blir kausale, funksjonale og intensjonale forklaringsmodeller - samt de problemer som hefter ved disse - introdusert. Det blir kortfattet klargjor den kvantitative og kvalitative metoden plass i dette landskapet. Kurset avsluttes med å si noe om hva slags ulike oppfatninger om vitenskap og kunnskap som fins. Det blir redegjort for noen vitenskapskritiske oppfatninger; postmodernisme og sosialkonstruktivisme. Realisme og relativismeproblemet blir tatt opp.

Læringsmål

Kurset skal være en teoretisk og generell innføring i vitenskapsteori, kunnskapsteori og metode. Det legges vekt på å vise sammenhenger og forskjeller mellom naturvitenskapene og samfunnsvitenskapene/humaniora.

Formålet er tredelt.

 • For det første (1) å gjøre studentene istand til å få oversikt over og grunnlag for å forstå de vitenskapsteoretiske/filosofiske og metodiske problemstillinger som reiser seg i sammenheng med vitenskap og produksjon av kunnskap/forskning.
 • For det andre (2) skal studentene bli fortrolige med de begreper og teorier som reiser seg i sammenheng med å forstå hva vitenskap og produksjon av kunnskap/forskning er.
 • For det tredje (3) skal studentene blir mer bevisst og kritisk i forhold til de kunnskapsteoretiske og metodologiske problemer som reiser seg i sammenheng med produksjon av kunnskap/forskning innen eget og andre fag.
Undervisnings- og læringsmetode

Forelesninger over 6 uker a 4 timer. Seminarundervisning over 6 uker a 2 timer.

Forkunnskaper

Ex. phil

Emne er obligatorisk for

Bachelor i visuell kultur/film og fjernsyn, Bachelor i kulturprosjektledelse, Bachelor i samfunnsfag/samfunnsanalyse


Arbeidskrav

3 gruppeinnleveringer hvorav 2 må være godkjent før en kan avlegge eksamen.

Eksamensform

3 timers individuell skriftlig eksamen.

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L