Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2006/07 Studiehåndbok > 3KULPOL Kulturpolitikk

Kulturpolitikk
Back Tilbake
English (United Kingdom)English
Kode
3KULPOL
Studiepoeng
15
Semester
Vår
Lengde
Sekvensiell gjennomføring, 2. halvdel av semester
Heltid/deltid
Heltid
Antall studenter
0
Emneansvarlig
Tore Helseth
Karaktersystem
Karakter A-F
Språk
Norsk
Emneeier
ÅR/BA Kulturprosjektledelse
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Emnet skal gi studentene innsikt i utviklingen innen kulturpolitikk generelt, med hovedvekt på norske forhold. Studentene vil også få anledning til å fordype seg i kulturpolitikken på et særskilt kulturområde ut fra et nasjonalt eller internasjonalt perspektiv.

Emnet ser på utviklingen innenfor området kulturpolitikk i Norge fra nasjonsbyggingen på 1800-tallet og fram til kulturpolitikken i dagens globaliserte kultur. Generelle kulturpolitiske problemstillinger blir presentert og situasjonen innenfor kulturlivets ulike felt blir gjennomgått.

Læringsmål

Studentene skal:

  • få innsikt i hovedtrekkene ved norsk kulturpolitikk sett i relasjon til utviklingen i samfunnet og kultursektoren, og
  • få mer inngående kjennskap til kulturpolitikken og regelverket innen et spesifikt kulturområde.
Undervisnings- og læringsmetode

Forelesninger og seminarframlegg.

Emne er obligatorisk for

Bachelor i kulturprosjekledelse.

Emne er valgbart for
Bachelor i visuell kultur og andre som ønsker å sette seg inn i norsk kulturpolitikk.
Arbeidskrav

Gruppeoppgaver og seminarinnlegg

Eksamensform

6-timers individuell dagseksamen + gruppeoppgave på ca. 8 sider (ca. 3000 ord). Hver del teller 50% av samlet eksamenskarakter

Pensum liste
Pensum kan kjøpes hos:Mjsbok

Obligatorisk pensum

Dahl, Hans Fredrik og Helseth, Tore: To knurrende løver. Kulturpolitikken i Norge 1814-2014. Oslo: Universitetsforlaget, 2006 (ca 300 s.)

Sigrid Røyseng & Dag Solhjell (red.) Kultur, politikk og forskning. Festskrift til Per Mangset på 60-årsdagen. Bø: Telemarksforskning, 2004. Kap. 7, 10, 12, 13, 14, 15 (106 s.)

St.meld. nr. 48 (2002-2003) Kulturpolitikk fram mot 2014. Oslo: KKD (228 s.)

Kompendium/artikler (kjøpes Storkopi):

(Artikler fylles inn etter formen: Forfatters etternavn, fornavn, tittel, tidsskrift, vol, årstall, nr, side fra – til, totalt sidetall)

Eriksen, Hompland & Tjønneland: "Det mangfoldige kulturbegrepet", i: Et lite land i verden. Norsk idéhistorie b. 6. Oslo: Aschehoug, 2004 (28 s.)

Mangset, Per: "Offentlig kulturpolitikk i utakt?", i: Nordisk kulturpolitisk tidsskrift 1/2001 (19 s.)

Brahmachari, Shanti: "Monokulturer eller kulturelt mangfold?", i: Meyer & Bjørkås (red.) Risikosoner. Om kunst, makt og endring. Oslo: Norsk kulturråd, 2004 (22 s.)

Bersgård, Nils Asle & Sigrid Røyseng: Nye støtteordninger – gamle skillelinjer. Evaluering av ordningen med tilskudd til fri scenekunst. Oslo: Norsk kulturråd, 2001 (Kap. 2 – 19 s.)

NOU 2002:8 Etter alle kunstens regler – en utredning om norsk scenekunst (utdrag 12 s.)

Trine Syvertsen: "Mediepolitikk – mellom kultur- og næringspolitikk, i: Nordisk kulturpolitisk tidsskrift 1/2005 (23 s.)

Audun Engelstad: "Bruddenes lange linje. Norsk filmforvaltning gjennom to tiår", i: Nordicom Information 2/2005 (7 s.)

Dag Asbjørnsen & Ove Solum: "Public service-kino? Legitimeringsstrategier i norsk kinopolitikk", i: Norsk medietidsskrift 1/1998 (15 s.)

Brandstad, Are: "Kulturpolitikk og populærmusikk", i: Gripsrud (red.) Populærmusikken i kulturpolitikken. Oslo: Norsk kulturråd, 2002 (33 s.)

Jon Bing: "Ytringsfrihet og opphavsrett", i: Kunsten å rulle en stein. Norges Kunstnerråd 1940-2000. Oslo: Bonytt, 2000. (7 s.)

Torvund, Olav: "Opphavsrettslige utfordringer i informasjonssamfunnet", i: Bjørkås (red.) Kulturproduksjon, distribusjon og konsum. Kristiansand: Høyskole­forlaget, 2002 (9 s.)

Barne- og familiedepartementet: St. meld. nr. 39 (2001-2002) Oppvekst- og levekår for barn og ungdom i Norge (utdrag 18 s.)


Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L