Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2006/07 Studiehåndbok > 3PRAKPRO Prosjekt/praksis

Prosjekt/praksis
Back Tilbake
English (United Kingdom)English
Kode
3PRAKPRO
Studiepoeng
15
Semester
Vår og høst
Heltid/deltid
Heltid
Antall studenter
25
Emneansvarlig
Roel Puijk
Karaktersystem
Bestått/Ikke bestått
Emneeier
ÅR/BA Kulturprosjektledelse
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Krav til godkjenning av prosjekt/praksissted

I løpet av 2. studieår skal studenten gjennomføre en praksisperiode av 6-8 ukers varighet i en virksomhet innenfor studentenes spesialiseringsområde. Studenten søker om godkjenning av prosjektplaner så fort de har avklart med prosjekteier/praksissted hva den konkrete prosjektperiode inneholder. Studenten skal da – før praksisperioden starter – fremme en søknad til avdelingen v/studieleder som inneholder:

 • ’Kontrakt’ med arbeidsgiver/prosjekteier, undertegnet av studenten og kontaktpersonen
 • Tema for avslutningsessay knyttet til praksisperioden. Essayet skal ta utgangspunkt i observasjoner/materiale samlet inn under praksisperioden, supplert med relevant litteratur.

Kontrakt

Formålet med kontrakten er å synliggjøre for alle parter (praksissted, student og høgskolen) hva som er avtalt mellom student og praksisted om studentens innsats og praksisplassens ytelser. Hvis det f.eks. er snakk om reisegodtgjørelse eller andre spesielle forhold bør dette inngå i kontrakten slik at slike forhold er avklart på forehånd.

Kontrakten skal i alle fall inneholde følgende opplysninger:

 • Grunnleggende opplysninger om prosjektet/praksisplassen.
 • Hvilke oppgaver studenten er tenkt å gjøre/være med på.
 • Hvor lenge praksisen vil vare – eller et anslag over hvor mange arbeidsdager/ timer det praktiske arbeid vil ta.
 • Navn, adresse/telefon/e-post til kontaktpersonen.
Læringsmål

Studentene skal:

 • Få innsikt i arbeidsmåtene som brukes i praktisk arbeid innen deres spesialiseringsområdet.
 • Kunne sette sine observasjoner av praksis i en analytisk ramme
 • Kunne reflektere over sin egen innsats.
Forkunnskaper

60 studiepoeng bachelor kulturprosjektledelse eller tilsvarende

Emne er obligatorisk for

Bachelor i kulturprosjektledelse


Arbeidskrav

Dokumentasjon

Etter endt praksis leverer studenten dokumentasjon om prosjektet som basis for vurdering av prosjektperioden. Denne dokumentasjonen skal inneholde:

 • Redegjøring om hvilken arbeidsoppgaver studenten har utført/har vært med på. Denne beskrivelsen skal være undertegnet av kontaktpersonen og kan med fordel ha form av en attest som studenten også kan bruke i andre sammenhenger.
 • Et refleksjonsnotat (ca. 4-5 sider) hvor studenten gjør rede for og reflekterer over sitt personlige utbytte av prosjekt/praksis perioden, både m.h.t. faglig og personlig innsikt.
 • Et avslutningsessay på ca. 3000 ord (± 10%).
Eksamensform

Emnet vurderes av to faglærere og bedømmes som ’bestått’ eller ’ikke bestått’. Faglærerne kan innhente informasjon om praksisperioden hos kontaktpersonen og trekke den inn i vurderingen. Det er tre muligheter til å levere praksisprosjektdokumentasjonen – om våren, etter sommerferien og til jul. Eksamenskontoret opplyser om hvilke innleveringsfrister som gjelder. Emnet skal være bestått før studenten kan begynne på siste semesteret av bachelorforløpet (dvs. bachelorprosjektet).

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L