Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2006/07 Studiehåndbok > FIF3011 Vitenskapsteori og metode (for Master i film og fjernsynsvitenskap)

Vitenskapsteori og metode (for Master i film og fjernsynsvitenskap)
Back Tilbake
English (United Kingdom)English
Kode
FIF3011
Studiepoeng
15
Semester
Høst
Heltid/deltid
Heltid
Antall studenter
20
Emneansvarlig
Roel Puijk og Stefan Snævarr
Karaktersystem
Karakter A-F
Språk
Norsk
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

All akademisk virksomhet krever et reflektert forhold til vitenskap og kunnskap. Det anses derfor nødvendig at studenter på mastergradsnivå er godt orientert om de problemstillinger og spørsmål som reiser seg i sammenheng med vitenskap og forskning og hvordan dette eventuelt skiller seg fra for eksempel informasjon, retorikk og kunst. Vitenskapsteori og metode er et bredt anlagt kurs der studentene skal fordype seg i og gjøre seg fortrolige med hva vitenskap er, hva kunnskap er, vitenskapelig argumentasjon og tenkemåte, bruk av modeller i vitenskapene, realisme/relativismeproblematikken, hva som kjennetegner hermeneutikk, kommunikasjon og refleksiv forskning, samt etiske problemstillinger som reiser seg i sammenheng med vitenskap og forskning.

Hovedformålet er å sette studentene i stand til å vurdere kritisk den kunnskap som de selv skal tilegne seg og fremvise kritisk refleksjon i forhold til eget vitenskapelig arbeide.

Emnet avholdes sammen med andre masterstudier ved AHS og ASV. Mastertstudentene i film og fjernsynsvitenskap avlegger en eksamen i vitenskapsteori lik de andre masterstudentene. Det skal utvikles et fagspesifikt teoriopplegg i tillegg (beskrivelse kommer senere).

Læringsmål

Studentene skal

  • tilegne seg forståelse for hva vitenskap og kunnskap er
  • tilegne seg forståelse for ulike vitenskapelige metoder, samt hva slags standarder som kreves til vitenskapelig argumentasjon
  • gjøres fortrolige med slike begreper som data, teori, og modeller, representasjon og evidens få en innføring i ulike vitenskapsteoretiske perspektiver
  • tilegne seg forståelse for likheter/forskjeller mellom naturvitenskap, samfunnsvitenskap og humaniora, kvantitativ og kvalitativ metode
  • utvikle forståelse for hva slags etiske retningslinjer som gjelder for vitenskap og forskning, samt forskerens ansvar overfor medmennesker og samfunn
Undervisnings- og læringsmetode

HiL har et kurs i vitenskapsteori som fordeler seg over ett semester. Det består av 6 todagers samlinger hvor den første dagen består av forelesninger over vitenskapsteoretiske emner og neste dag er et fagspesifikt seminar.

Emne er obligatorisk for

Master i film- og fjernsynsvitenskap


Arbeidskrav

Ingen

Eksamensform

I løpet av kurset skal studentene skrive et individuelt essay om en vitenskapsteoretisk problemstilling. Som avslutning på emnet blir det avholdt en 4-timers hjemmeeksamen der studentene prøves i kvalitativ og kvantitativ metode.

Essayet teller 75 % av den samlede karakteren. Den andre oppgaven teller 25 % av den samlede karakteren.

Pensum liste
Pensum kan kjøpes hos:Mjsbok

Obligatorisk pensum

Østby, Helge m.fl.: Metodebok for mediefag. 2. utg. Bergen: Fagbokforlaget, 2002 (276 s.)


Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L