Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2006/07 Studiehåndbok > FIF3004 Filmteori/tekstanalyse

Filmteori/tekstanalyse
Back Tilbake
English (United Kingdom)English
Kode
FIF3004
Studiepoeng
10
Semester
Vår
Heltid/deltid
Heltid
Antall studenter
14
Emneansvarlig
Eva Bakøy
Karaktersystem
Karakter A-F
Språk
Norsk
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Dette emnet tilbyr en gjennomgang av sentrale filmteoretiske tradisjoner med særlig vekt på nyere filmteori. Relevante verker i denne sammenheng kan være David Bordwells kognitive tilnærming til filmnarrasjonen, Vivian Shobchacks fenomenologiske perspektiver på filmopplevelsen eller Gilles Deleuzes forestillinger om bevegelsesbilder versus tidsbilder. Det vil bli lagt vekt på å utvikle studentenes evner til kritisk vurdering av de ulike filmteoretiske bidragene og de premissene disse er fundert på. Teorienes styrker og svakheter lar seg ofte mest effektivt etterprøve gjennom nærlesninger av filmer. Emnet vil derfor også sikte mot å oppøve ferdigheter i å anvende teori i konkrete filmanalyser.

Læringsmål

Emnet tar sikte på å:

 • gi studentenes økt innsikt i sentrale filmteoretiske problemstillinger
 • utvikle studentenes evne til kritisk analyse av teoretiske tekster
 • videreutvikle studentenes filmanalytiske ferdigheter
Undervisnings- og læringsmetode

Emnet består av seminarer knyttet til pensumtekster og pensumfilmer

Emne er valgbart for
Master i film- og fjernsynsvitenskap
Arbeidskrav

Seminarinnlegg

Eksamensform

Skriftlig hjemmeeksamen (3500-4000 ord).

Pensum liste
Pensum kan kjøpes hos:Mjsbok

Obligatorisk pensum
 • Bordwell, David, Narration in the Fiction Film, The University of Wisconsin Press, Madison Wisconsin, 1985: s. xi-74
 • Elsaesser, Thomas & Warren Buckland, Studying Contemporary American Film. A Guide to Movie Analysis, Oxford University Press Inc., New York 2002
 • Staiger, Janet, Interpreting Films: Studies in the Historical Reception of American Cinema, Princeton University Press, Princeton New Jersey, 1992: s. 1-97, 101-123, 154-177

Kompendium/artikler (kjøpes Storkopi)

 • Bordwell, David, “Interpretation as Rhetoric” I Making Meaning: Inference and Rhetoric in the Interpretation of Cinema, Harvard University Press, Cambridge Massachusetts, 1989: 205-223
 • Carroll, Nöel, Mystifying Movies: Fads and Fallacies in Contemporary Film Theory, Columbia University Press, New York, 1988: 9-88
 • Cook, Pam, “Duplicity in Mildred Peirce” i Ann Kaplan, Women in Film Noir, BFI Publishing, London, 1978: 68-83
 • Cook, Pam og Mieke Bernik (1999) “Feminist Film theory” i The Cinema Book, andre utg.BFI Publishing, London: 353-373
 • Deleuze, Gilles, ”Fra l’image-temps” i Hallvard J. Fossheim (red.) Filmteori: En antologi, Pax Forlag A/S, Oslo 1999: 183-190
 • Jørholt, Eva, ”Hovedlinjer i de sidste 25 års filmteori og analysepraksis” i Eva Jørholt Ind i filmen, Medusa, København 1995: s. 7-42
 • Smith, Greg, “ Local Emotions, Global Moods, and Film Structure” i Carl Plantinga and Greg M. Smith Passionate Views: Film, Cognition and Emotion, The Johns Hopkins University Press, Baltimore & London, 1999: 103-126
 • Smith Murray “Endrede tilstander: karakter og følelsesmessig respons i film” i Hallvard J. Fossheim (red.) Filmteori: En antologi, Pax Forlag A/S, Oslo 1999: 255-270
 • Sobchack, Vivian, Carnal Thoughts: Embodiment and Moving Image Culture, University of California Press, Berkeley, 2004: s. 1-9, 53-84
 • Staiger, Janet, “The Perversity of Spectators: Expanding the History of the Classical Hollywood Cinema” i Janet Staiger, Perverse Spectators. The Practices of Film Reception, New York University Press, New York, 2000:28-42
 • Vaage, Margrethe B., “Sansning, tenkning, teknologi: Hvordan fungerer Stella Polaris?” i Norsk Medietidsskrift nr. 1, 2004: 6-24

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L