Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2004/05 Studiehåndbok > MBUA2 Perspektiver på oppvekst og sosialisering

Perspektiver på oppvekst og sosialisering
Back Tilbake
Kode
MBUA2
Studiepoeng
15
Semester
Høst
Heltid/deltid
Antall studenter
0
Karaktersystem
Karakter A-F
Pensum
Vedlegg
application/octet-stream http://www.hil.no/Dav/158FA0DBFBE7449015180931B267329E7p.pdf 0 B
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

I modulen vil det bli lagt vekt på ulike teoretiske perspektiver som anvendes i studiet av barn og unge. Ett viktig perspektiv er de utviklingspsykologiske teoriene som vektlegger modning og utvikling, og hvilken betydning relasjonen til andre har på ulike arenaer som familie, barnehage og skole. En annen viktig tilnærming som vil bli vektlagt er ulike konstruktivistiske forståelser av barn og unges utvikling sett i forhold til de miljøbetingelser de vokser opp i. Atferdsorienterte og pedagogiske perspektiver som vektlegger læring, er også sentrale tilnærminger til forståelse av barn og ungdom.

I tillegg vil en vektlegge mer sosiologisk anlagte perspektiver som vektlegger institusjonaliseringen av barndom og ungdom, samfunnsmessig posisjon, kulturell virksomhet og barn og unges egen kompetanse og mestring. Disse ulike perspektivene er dels supplerende, dels motstridende. En grunnleggende og helhetlig forståelse av barn og unge, oppvekstmiljø og levekår, fordrer at de ulike teoretiske perspektivene settes i sammenheng og brukes i fortolkninger av empirisk kunnskap om barn og unge. Dermed kan de teoretiske forståelsene gjøres relevante i forhold til de faglige debattene om hvordan barn og unges utvikling, oppvekstmiljø og levekår skal forstås, og på den måten danne et fundament for kvalifiserte faglige oppfatninger av barn og unges samhandling og situasjon på de sentrale oppvekstarenaene som familie, barnehage, skole, skolefritidsordning og fritid.

Læringsmål

Målet med Oppvekst og sosialisering er at studentene skal tilegne seg en fordypet innsikt i barn og unges sosialisering, oppvekstmiljø og levekår. Det betyr at de ikke bare skal kjenne til de sentrale psykologiske, pedagogiske og sosiologiske teoriene om barn og unges utvikling, men de skal også oppøve ferdighet i å relatere de ulike teoriene til hverandre og gjøre dem relevante i forhold til problemstillinger hentet fra praksis. I tillegg skal studentene tilegne seg empirisk kunnskap om oppvekstmiljø og levekår, og oppøve ferdigheter til å tolke dette i lyse av teoretiske tilnærminger.

Undervisnings- og læringsmetode

Det tas sikte på en veksling mellom forelesninger, diskusjoner, gruppearbeid og individuelt arbeid. Studentene skal gjennom seminarer ta aktivt del i undervisningen ved å legge fram gruppearbeid og individuelle arbeider for de andre studentene, og innlede til diskusjoner.


Arbeidskrav

 

Eksamensform

Studentene velger ut to av sine seminarinnlegg som eksamensarbeider. Disse skal presenteres og forsvares muntlig.

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L