Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2012/13 Studiehåndbok > SOA2008/1 Fellesemne: Tverrprofesjonell samarbeidslæring

Fellesemne: Tverrprofesjonell samarbeidslæring

Back Tilbake
Kode
SOA2008/1
Studiepoeng
15
Semester
Vår
Lengde
1 semester
Heltid/ deltid
Heltid
Pensum
Emneansvarlig
BA Sosialt arbeid, BA i Vernepleie, BA i Barnevern
Karaktersystem
Bestått/Ikke bestått
Undervisningsspråk
Norsk
Emneeier
BA Sosialt arbeid
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Tverrprofesjonell utdanning og opplæring er nødvendig for å utvikle sosialfaglige tjenester av høy kvalitet. Kompleksiteten i samfunnet utfordrer profesjonene til å samhandle på tvers.  Studentene får trening i å samhandle på tvers av profesjonsutdanningene for å bli bevisst muligheter og begrensninger i egen og andre profesjonsutøveres måter å forstå og handle på. Emnet skal bidra til å styrke studentenes dobbelte fagidentitet, som profesjonelle yrkesutøvere med kompetanse til å løse bestemte oppgaverogsom velferdsarbeidere med forståelse for helheten i velferdssystemet. Studentene skal øve opp evne til å bruke sin kompetanse i samspill med andre yrkesutøvere, og brukere fra aktuelle tjenester.

Emnet gir rom for faglig fordypning i ulike tema som er relevante for de tre utdanningenes yrkesutøvelse. Problemstillinger og tilnærminger skal utvikles av studentene i fellesskap på tvers av fag. Gjennom arbeid med teori, innhenting av empiri og analyse av ulike fenomener skal studentene opparbeide seg kunnskap gjennom problembasert læring.    Emnet skal bidra til en kunnskapsbasert tjenesteutøvelse, som innebærer at studentene som framtidige yrkesutøvere bevisst og eksplisitt vil dra nytte av ulike kunnskapskilder. Hensikten er å motivere studentene til å holde seg faglig oppdatert og anvende praksisrettet, evidensbasert kunnskap fra ulike kilder.


Læringsutbytte

Kunnskap

Etter fullført emne har studentene kunnskap om

 • ulike måter å samarbeide med andre yrkesretninger, og brukere der de lærer om, av og sammen med hverandre
 • hverandres kompetanseområder og bli sikrere på egen kompetanse
 • utvalgte temaområder som er relevante for utviklingsarbeid
 • innovasjon og innovative læringsprosesser
 • ulike metodiske tilnærminger

 

Ferdigheter

Etter fullført emne kan studentene

 • utvikle en problemstilling som er faglig relevant
 • dokumentere kunnskapen fra prosjektet
 • analysere styrker og svakheter ved arbeidet som er gjennomført
 • anvende faglig dokumenterte metoder 

Generell kompetanse

Etter fullført emne kan studentene

 • anvende kunnskaper til sjølstendige og kritiske analyser
 • vurdere egne og andres faglige tilnærminger til problemløsning
 • samhandle respektfullt og inkluderende i møte med andre mennesker

Undervisnings- og læringsmetode

Studentaktive læringsformer vektlegges. Det brukes ulike læringsformer som forelesninger, grupper og individuelt arbeid. Det benyttes også gruppebaserte seminarer på tvers av de tre utdanninger.


Forkunnskapskrav

Bestått tidligere emner i bachelorforløpet

Emne er obligatorisk for

Bachelorstudiene i barnevern, sosialt arbeid og vernepleie


Emne er valgbart for
Ikke valgbart for andre studier
Arbeidskrav

Skriftlige arbeider, muntlige framlegg, obligatorisk tilstedeværelse og annen dokumentasjon.


Eksamensform

Gruppeeksamen gjennom skriftlig prosjektrapport med muntlig presentasjon.

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L