Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2004/05 Studiehåndbok > MBUB1 Kommunikasjon, samhandling og relasjonsarbeid

Kommunikasjon, samhandling og relasjonsarbeid
Back Tilbake
Kode
MBUB1
Studiepoeng
15
Semester
Vår
Heltid/deltid
Antall studenter
0
Karaktersystem
Karakter A-F
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Relasjonsarbeid er viktig i barnevernfaglig, psykososialt arbeid med barn, unge og familier og i habiliteringsarbeid. Kompetanse i relasjonsarbeid omfatter blant annet å kunne etablere, opprettholde og avslutte en relasjon, analysere og bearbeide egne bidrag til relasjonen, tåle ulike følelser og reaksjoner hos brukerne og seg selv, samt å vedlikeholde en allianse og holde ut et kontaktforhold over tid. Relasjonsarbeid skjer innenfor ulike kontekster, og omfatter kartleggende, forebyggende, behandlende, rehabiliterende/habiliterende og lindrende virksomhet.

Tilnærmingen til relasjonsarbeid er helhetlig, og det vil bli lagt vekt på formidling og trening i å anvende teorier og metoder på en integrert måte. Modulen omfatter tilnærminger og metoder som brukes i ulike kontekster som utredningsarbeid, familiearbeid, psykososialt arbeid med barn og unge, og arbeid med atferdsproblemer.

Studenten skal fordype seg i et fagområde enten på egen arbeidsplass eller praksis på en arbeidsplass som høgskolen har samarbeidsavtale med. Her skal studenten delta i praksisfellesskapet. I og med at veiledning og undervisningen skal foregå i grupper ved høgskolen, vil studentene også få innblikk i medstudentenes fordypningsområde.

Læringsmål

Relasjonsarbeid er en viktig del av arbeidet med barn, unge og deres familier. Formålet med denne modulen er at studentene skal utvikle ferdigheter i relasjonsarbeid utover det som kreves på Bachelorgradsnivå. Studentene skal tilegne seg ferdigheter i kommunikasjon og samhandling med ulike brukere og med brukere i ulike kontekster. De skal også tilegne seg kunnskap om, og innsikt i, det vitenskapelige grunnlaget for ulike metoder og tilnærminger i relasjonsarbeid. Det er også sentralt at studentene utvikler selvinnsikt og evne til selvrefleksjon.

I tillegg skal studentene tilegne seg innsikt i og kunnskap om deltagende observasjon som grunnlag for konkret forsknings- og utviklingsarbeid. I modulen vil det derfor bli lagt vekt både på vitenskapelig tenking og på tilnærming til feltarbeid og utvikling av kommunikative ferdigheter hos studenten.

Undervisnings- og læringsmetode

Arbeidsformen vil være en kombinasjon av forelesninger, veiledning i grupper og individuelt arbeid. Veileder er en person med særlig kompetanse på området som studenten velger å fordype seg i. Det vil bli benyttet varierte metoder (litteratur, kasus, rollespill, intervjuer, video, etc.) i undervisning og veiledning. Modulen vil ha vesentlig innslag av veiledet praksis, og studentens egne erfaringer derfra vil være verdifullt kildemateriale for videre bearbeidelse. For studenter som har relevant arbeid parallelt med studiet vil veiledet (veileder ved høgskolen) praksis ta utgangspunkt i dette, for studenter som ikke har tilsvarende parallelt arbeid, vil en tilrettelegge for praksisutplassering. Det planlegges 3 samlinger våren 2005: 10.01 - 11.01, 07.03 - 08.03 og 18.04 - 19.04.


Arbeidskrav

Studentene skriver et essay med en begrunnet problemstilling fra det området som hun/ han har valgt å fordype seg innenfor. Problemstillingen skal ha både en teoretisk og empirisk forankring, og essayet skal inneholde refleksjon over egen praksis.

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L