Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2004/05 Studiehåndbok > MBUB4 Barnevernsfaglig utredningsarbeid

Barnevernsfaglig utredningsarbeid
Back Tilbake
Kode
MBUB4
Studiepoeng
15
Semester
Vår
Heltid/deltid
Antall studenter
0
Pensum
Vedlegg
application/octet-stream Pensum MBUB4 V2005 0 B
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Barnevernforskning er et relativt ungt forskningsområde. I NOU 2000:12 Barnevernet i Norge fremholdes det, med referanse til norsk og internasjonal forskning, at det er grunn til å reise tvil om i hvilken grad beslutningene i barnevernet preges av vitenskapelighet og rasjonalitet (NOU 2000:12, s. 112). Med utgangspunkt i den faglige kompleksiteten og den store maktutøvelsen knyttet til utredningene i de mest alvorlige sakene, er det viktig å gi studentene dypere forståelse av utredningsarbeidets teori og metodikk samt de juridiske og etiske aspektene som preger dette arbeidet.

Studentene vil lære hvordan utredningsarbeidet kan støttes av den forskningen som finnes på dette området, den grunnleggende logikken i det barnevernfaglige og juridiske grunnlaget i utredningsarbeid samt å reflektere over etiske dilemmaer i denne type arbeid. Studentene skal sette seg inn i eksempler på teoretisk forankrede metoder som er utformet som standardiserte modeller for barnevernsfaglig utredningsarbeid og trene seg i å anvende slike modeller med utgangspunkt fra en realistisk kasuistikk. I forbindelse med en slik ferdighetstrening vil de teoretiske, metodiske, juridiske og etiske aspektene som har relevans i de ulike konkrete sakene systematisk bli interfoliert som en integrert del i studentens læringsprosess.

Utredningene er ulike fra sak til sak og gjennom å trene seg i utredningsmetodikken med utgangspunkt i ulike kasus skal studentene få økt forståelse av at utredningene skal være i samsvar med sakenes egenart. I barnevernloven og retningslinjene for saksbehandlingen står det bl.a. at undersøkelsen ikke skal gjøres mer omfattende enn formålet tilsier, og at fremgangsmåten må være tilpasset sakens alvorlighetsgrad. Dette er en av grunnene til hvorfor spesielt forholdet mellom det barnevernsfaglige skjønnet og det juridiske skjønnet i utrednings- og beslutningsprosesser blir vektlagt i undervisningen.

Både utredningsarbeidet og det etterfølgende tiltaksarbeidet i barnevernet baserer seg i stor grad på tverrfaglig samarbeid. De aspekter av tverrfaglig samarbeid som har relevans i forbindelse med barnevernfaglige utredninger vil derfor også vektlegges i undervisningen.

Læringsmål

Utredningsarbeid er en av kjerneoppgavene i barnevernet. Det utføres primært i forbindelse med såkalte undersøkelsessaker i den kommunale barnevernstjenesten. Slikt utredningsarbeid utføres imidlertid også i det fylkeskommunale barnevernet på oppdrag av kommunene. Barnevernet har en undersøkelsesplikt, hvis det er grunn til å anta at det bør iverksettes tiltak etter barnvernloven i forhold til et barn eller ungdom. Barnevernstjenestens undersøkelser for å finne ut hvilke forhold barn og unge lever under, kan arte seg svært forskjellig fra utredning til utredning. Utredningsarbeidet spenner over et stort spekter fra relativt enkle saker, med tett samarbeid med familien og iverksetting av hjelpetiltak i forståelse med familien, til meget kompliserte saker. I de komplekse og omfattende utredningssakene er det i starten ofte bekymring for alvorlig omsorgssvikt eller mishandling. I disse sakene er sannsynligheten stor for at utredningen kan munne ut i forslag til vedtak om omsorgsovertakelse, og at slike vedtak blir fattet mot foreldres vilje i fylkesnemnda.

Undervisningen skal øke studentens teoretiske og metodiske yrkeskompetanse for praktisk gjennomføring av slikt barnevernsfaglig utredningsarbeid i ulike kontekster. I denne forbindelse vektlegges hvordan utredningen kan utformes slik at arbeidet med barnets beste i fokus sikrer et helhetssyn, samt at en sikrer barns og foreldres rettssikkerhet, et nært samarbeid med familien samt viktige etiske aspekter. Videre skal studenten tilegne seg forskningsresultater som fra ulike teoretiske perspektiver belyser barnevernsfaglig utredningsarbeid og kvalitetsutvikling/sikring av slikt arbeid. Her er målsetningen å øke evnen til kritisk refleksjon over utredningsarbeid, samt å bidra til studentens forutsetninger for i egen yrkespraksis løpende å kunne evaluere og videreutvikle metodikken i utredningsarbeidet i tråd oppstilte kvalitetsmål og de erfaringer som gjøres i praksis.

Undervisnings- og læringsmetode

Modulen er utformet ut fra en pedagogisk filosofi om problembasert og situert læring, hvor selve forholdet mellom teori, metode og praktiske verktøy innenfor ulike kontekster vektlegges systematisk. Som en rød tråd gjennom hele modulen skal studentene arbeide med ulike metodiske modeller for barnevernsutredninger med utgangspunkt i et realistisk kasus-materiale. Det planlegges 4 samlinger våren 2005: 20. - 21.01, 16.03 - 17.03, 20.04 - 21.04 og 11.05 - 12.05.

Parallelt med dette arbeidet vil studenten involveres i en veksling mellom forelesninger, diskusjoner, gruppearbeid og individuelt arbeid med et innhold som på ulike måter knytter an til den løpende ferdighetstreningen innen utredningsarbeid. I praksis må en utreder ofte presentere og begrunne sin utredning muntlig, f. eks. i forbindelse med behandling av saker i fylkesnemnda. Trening i ferdigheter av relevans for slike situasjoner vektlegges derfor også. Den ovenfor beskrevne læreprosessen avsluttes derfor med at studentene skal presentere resultatet av det simulerte kasusbaserte utredningsarbeidet i nærvær av - og i dialog med - de lærere som representerer de faglige tilnærminger som fokuseres i undervisningen, nemlig barnevernfag, juss og etikk.

Emne er valgbart for
Valgfri modul på Masterstudium i helse- og sosialfaglig arbeid med barn, unge og deres familier - MBU. Personer som ønsker emnet som en del av et Masterstudium ved andre læresteder og etter- og videreutdanning. Samme opptakskrav som for Master i helse- og sosialfaglig arbeid.
Arbeidskrav

For å kunne gå opp til eksamen må studentene ha fått godkjent arbeidskrav bestående av:

  • 1) utvikling av en skriftlig barnevernfaglig begrunnet plan for utredning av en sak på grunnlag av et kasus; og
  • 2) muntlig presentasjon av og begrunnelse for nevnte utredningsplan i nærvær av lærere og andre studenter (se også Organisering og arbeidsformer)
Eksamensform

Eksamen gjennomføres som skriving av et essay om utredningsarbeid, hvor forholdet mellom teoretiske, juridiske og etiske aspekter skal drøftes.

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L