Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2014/15 Studiehåndbok > 1PAR05/2 Emne 7: Traumatologi

Emne 7: Traumatologi

Back Tilbake
Kode
1PAR05/2
Studiepoeng
10
Semester
Høst
Lengde
Emnet går over et semester med oppstart høsten
Heltid/ deltid
Deltid
Pensum
Emneansvarlig
Anders Rostrup Nakstad
Karaktersystem
Karakter A-F
Undervisningsspråk
Norsk
Emneeier
Paramedicstudiet
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Faget består av elementer fra en rekke teoretiske og praktiske fag. Mye teori baseres på de grunnleggende kirurgiske og anestesiologiske fagene, siden et vevstraume som oftest må behandles definitivt med kirurgi og påfølgende intensivmedisin. Et hovedbudskap med undervisningen i traumatologi er at bred kunnskap om anatomi, fysiologi og patofysiologi er nødvendig for i flest mulig situasjoner å kunne gjøre en tidlig og riktig vurdering av skadeomfang, prioriteringer, behandlingsbehov og transportbehov.

Innhold

 • Skadevurdering og prioriteringsarbeid
 • Traumesystemer og skåringssystemer
 • Valg av prehospital ressurs og leveringssted
  • Moderne prinsipper for prehospital diagnostikk og behandling av:Luftveisvurdering - og håndtering
  • Thoraxtraumer
  • Abdominale traumer
  • Hode- og ansiktstraumer
  • Rygg- og spinalskader
  • Bløtdelsskader
  • Brannskader
  • Muskel- og Skjelettraumer
  • Patofysiologi ved alvorlig blødning og sirkulasjonssvikt

Læringsutbytte

KUNNSKAPER

Kandidaten

 • Har kunnskap om skademekanikk og -kinetikk og hvilken betydning dette har for mulige skader i ulike organsystemer.
 • Har kunnskap om nivåer for skadebehandling i norsk helsevesen.
 • Har kunnskap om  traumeundersøkelser og vurdering av tiltak ved skader i hode, ansikt, thorax, abdomen, bevegelsesapparat, rygg og spinalkanal.
 • Har kunnskap om  patofysiologiske endringer ved skader i sentrale organsystemer.
 • Har kunnskap om triagering som beslutningsgrunnlag for prioritering for behandling og transport.
 • Har kunnskap om hvilke skader som kan forventes ved ulike typer ulykker.

FERDIGHETER

Kandidaten

 • Kan gjennomføre korrekt primær- og sekundærundersøkelse av alvorlig skadede pasienter.
 • Kan demonstrere ut fra vitale parametere og kliniske funn korrekt vurdering av alvorlighet og adekvat forslag til behandlings- og transportløsning.
 • Kan demonstrere de viktigste terapeutiske tiltak hos en pasient som er utsatt for livstruende vevsskade:

GENERELL KOMPETANSE:

Kandidaten

 • Har forståelse  for hvordan skadeomfang, lokalsykehusenes evne til traumeomsorg og transportavstand/transportløsninger påvirker valg av prehospital ressurs og leveringssted.
 • Kan utveksle synspunkter og erfaringer med andre innenfor traumatologien og tilsvarende fagfelt og gjennom dette bidra til utvikling av eget og andres arbeid innen ambulansefaget.

Undervisnings- og læringsmetode

Emnet omfatter 6 dager med samling. Samlingene kan bestå av forelesninger, gruppearbeid, praktiske øvelser, diskusjoner og framlegg. Utenom samlingsdagene skal studentene studere pensumlitteratur og arbeide individuelt og/eller i grupper med obligatoriske oppgaver.
Arbeidskrav

1)         En gruppeoppgave

Vurderes som godkjent/ikke godkjent

2)         5 dager hospitering i helsetjenesten som er relevant for å oppnå ferdighetsmål. Hospiteringen kan helt eller delvis erstattes med simulering. Hospiterings eller simuleringsrapport skal være godkjent for å kunne fremstille seg til eksamen.

3)         Krav om minst 80% tilstedeværelse på emnets samlinger for å kunne framstille seg til eksamen.


Eksamensform

Eksamen består av en individuell skoleeksamen over 6 timer


Tillatte hjelpemidler

Ingen tilgjengelige hjelpemidler er tillatt.
Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L