Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2014/15 Studiehåndbok > VEIL1001/1 Kommunikasjon og samhandling i veiledning

Kommunikasjon og samhandling i veiledning

Back Tilbake
Kode
VEIL1001/1
Studiepoeng
15
Semester
Høst
Lengde
1 semester
Heltid/ deltid
Deltid
Pensum
Emneansvarlig
Høgskolelektor Stein Amundsen
Karaktersystem
Bestått/Ikke bestått
Undervisningsspråk
Norsk
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Emnet setter fokus på veiledning på individnivå. Teorier om kommunikasjon og veiledning knyttes opp mot deltakernes egen arbeidshverdag, slik at teoriene og deltakernes egne erfaringer kan danne grunnlag for kompetanseutvikling. Videre vil deltakerne få innsikt i selvledelse for å øke bevisstheten omkring egne muligheter til å påvirke egen motivasjon, prestasjon og utvikling som veileder. Deltagerne vil arbeide med problemstillinger knyttet til erfaringer i egen yrkesrolle.


Læringsutbytte

Det er et hovedmål at deltakerne gjennom emnet skal:

  • tilegne seg oversikt over relevante retninger og teorier i individuell veiledning, og hvordan dette kan integreres i egen veilederrolle.
  • tilegne seg innsikt og praktiske ferdigheter i grunnleggende humanistiske og etiske prinsipper for god veiledning og kommunikasjon.
  • tilegne seg veiledningskompetanse som har tydelig fokus på brukermedvirkning i et NAV-perspektiv.
  • tilegne seg innsikt og praktiske ferdigheter i selvledelse, bl.a. for å øke bevisstheten om seg selv som veileder.

Undervisnings- og læringsmetode

På samlingene: Forelesninger, øvelser/trening, gruppearbeid, workshops og plenumsdrøftinger. Kombinasjonen av arbeidsformene skal ivareta behovet for innføring i nye emneområder og knytte teori til den praktiske virkelighet i fagfeltet

Mellom samlingene: Deltakerne skal trene individuell veiledning og skrive refleksjonslogger med bakgrunn i dette.


Forkunnskapskrav

Det kreves at deltakere på studiet er ansatt i NAV og arbeider med veiledning av brukere. Studiet fokuserer på å bruke studentenes arbeidsplass som læringsarena


Emne er valgbart for
Ikke valgbart for andre
Arbeidskrav

Arbeidskravene er obligatoriske for alle deltakere.

 I begge periodene mellom samlinger skal deltakerne ha gjennomført konkret individuell brukerveiledning. Deltakerne skal skrive logg med erfaringer fra veiledningene, som sendes HiL for kommentering og godkjenning. Dette er arbeidskravene i studiet.


Eksamensform

Innlevering av en individuell skriftlig oppgave på 3000-5000 ord (eks. forside, innholdsfortegnelse, figurer, tabeller og litteraturliste), hvor det skal redegjøres for og drøftes omkring egen rolle som veileder. Kandidaten vil bli bedt om å knytte relevant pensumteori til konkret praksis.

 For å gå opp til eksamen forutsettes at alle arbeidskrav er tilfredsstilt.Erstatter
Emnet VEIL1001 Veiledning på individnivå

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L