Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2014/15 Studiehåndbok > PED1004/1 Pedagogisk utviklingsarbeid

Pedagogisk utviklingsarbeid

Back Tilbake
Kode
PED1004/1
Studiepoeng
15
Semester
Høst
Lengde
1 semester
Heltid/ deltid
Heltid
Pensum
Emneansvarlig
Ingrid Tvete/Lene Nyhus
Karaktersystem
Karakter A-F
Undervisningsspråk
Norsk
Emneeier
ÅR/BA Pedagogikk (hel- og deltid)
Vedlegg
application/pdf Infobrev+2BAPED+H2012.pdf 43,79 kB
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Emnet ”Pedagogisk utviklingsarbeid” tar for seg hvordan vi på ulike systemnivå (individ, gruppe, organisasjon) kan virke til det beste for å gjennomføre pedagogisk utviklingsarbeid.

Studiet tar opp teorier, forskning og praktiske erfaringer med pedagogisk utviklingsarbeid i ulike virksomheter, hvor det er fokus på samhandling, veiledning og endringsarbeid for å fremme og forbedre pedagogisk praksis. Studiet baserer seg på et helhetlig syn på læring, og det vil bli lagt spesiell vekt på premisser for involvering og samhandling mellom ulike aktører. Evalueringsarbeid, kvalitetsutvikling og juridiske aspekter ved utvikling blir også behandlet i dette emnet.


Læringsutbytte

Gjennom emnet skal studentene:

 • få kunnskaper om aktuell forskning om pedagogisk utviklingsarbeid
 • få kjennskap til ulike endringsstrategier med vekt på aktiv deltakelse i pedagogisk utviklingsarbeid,
 • få innføring i ulike kartleggingsmetoder som kan brukes for å dokumentere og evaluere utviklingsarbeid
 • få kjennskap til ulike praktiske arbeidsmetoder i pedagogisk utviklingsarbeid,
 • få erfaring med å motta og gi veiledning og feedback
 • få kjennskap til juridiske bestemmelser som rammebetingelser for endrings- og utviklingsarbeid
 • få kunnskap om begrepet pedagogisk entreprenørskap og entreprenørielle læringsformer

Ved sluttført emne skal studentene: (kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse red. merk)

 • ha utviklet evne til å analysere hvilke faktorer som påvirker et pedagogisk utviklingsarbeid,
 • kunne sette i gang et pedagogisk utviklingsarbeid og definere sentrale utfordringer i arbeidet
 • ha innsikt i forholdet mellom forskning, teori og erfaring med pedagogisk utviklingsarbeid
 • kjenne til de mest aktuelle metodene for å gjennomføre pedagogisk utvikling på ulike systemnivå.
 • kunne evaluere egne og andres gjennomførte utviklingsprosjekter
 • ha innsikt i sentrale juridiske bestemmelser knyttet til utviklings- og endringsarbeid i pedagogiske virksomheter.
 • kunne anvende entreprenørielle læringsformer for å fremme utvikling i pedagogiske virksomheter.

Undervisnings- og læringsmetode

Emnet vil legge opp til en veksling mellom forelesninger, seminarer, praktiske øvelser og oppgaveskriving.

NB: Emnet vil også bli tilbudt undervist på engelsk fom høst 2015 (Det blir mulig å se opptak av engelske forelesninger i Fronter) 


Forkunnskapskrav

PED1002 Kunnskap, læring og pedagogisk arbeid og PED1003 Individ, samfunn og pedagogikkens rolle ELLER GPD1001 Kunnskap, læring og pedagogisk arbeid og GPD1002 Individ, samfunn og pedagogikkens rolle.Arbeidskrav

I løpet av emnet skal studentene gjennomføre to praktiske øvelser med rapportering. Den ene øvelsen er et arbeidskrav i gruppe og den andre øvelsen er et individuelt arbeidskrav.

Øvelse I: Dette arbeidskravet skal gjennomføres som gruppearbeid. Gruppa skal jobbe med et praktisk ”case”, dvs. at gruppa skal beskrive og vurdere et utviklings- eller endringsarbeid i en organisasjon/virksomhet. Etter nærmere avtale mellom studentgruppa, studiet og en virksomhet, skal studentene gjøre seg kjent med et pedagogisk utviklingsarbeid i en praksis hvor pedagogisk arbeid inngår på en eller annen måte. Eksempler på praksiser kan være: et skoleutviklingsprosjekt for en hel skole, utvikling av et område innenfor en skole som for eksempel lese- og skriveopplæring, utviklingsarbeid i en barnehage, hvordan Røde Kors setter i gang leksehjelp, hvordan Frivillighetssentralen organiserer pensjonister, utvikling av et fritidstilbud for barn og unge etc.. Gruppa skal møte, samtale med og observere folk i praksis og skrive notater fra dette samt studere relevante dokumenter knyttet til arbeidet, og også knytte arbeidet til teoristoff fra pensum der dette er relevant. Arbeidet skal dokumenteres gjennom innlevering av rapport på 12-15 sider som gir en fyldig beskrivelse og vurderinger fra arbeidet.

Som en start på arbeidet skal det først leveres inn et notat som inneholder en skisse over arbeidet: for eksempel en grov innholdsfortegnelse for rapporten, en foreløpig presentasjon av caset, eventuelt bakgrunnsstoff og relevant teoristoff.

Øvelse II: Dette er et arbeidskrav som skal løses individuelt. Dette kravet går ut på at studenten skal gjennomføre et miniutviklingsarbeid i egen studiehverdag, dvs. utvikle/endre noe i egen praksis knyttet til rollen som student. Hvis utvikling/endring ikke er ønskelig, skal deler av egen praksis som student selvevalueres. I denne øvelsen inngår det å observere egen praksis og reflektere over denne, evaluere, og gjennomføre ønsket endring, observere ny praksis og vurdere denne. Det skal skrives et notat på 3-5 sider på bakgrunn av arbeidet, hvor også relevant teoristoff kan knyttes til.

Det er krav til 75 prosent oppmøte på undervisning.


Eksamensform

Eksamen på dette emnet er en muntlig eksamen (ca. 20 minutter) hvor det tas utgangspunkt i de to arbeidskravene (Øvelse I og II) i tillegg til pensumlitteraturen.


Tillatte hjelpemidler

Studentene kan ha med kopi av gjennomførte arbeidskrav fra emnet.
Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L