Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2014/15 Studiehåndbok > PED1007/1 Rådgivning og veiledning i pedagogiske virksomheter II

Rådgivning og veiledning i pedagogiske virksomheter II

Back Tilbake
Kode
PED1007/1
Studiepoeng
15
Semester
Vår
Lengde
1 semester
Heltid/ deltid
Både heltid og deltid
Pensum
Emneansvarlig
Anne Røisehagen
Karaktersystem
Karakter A-F
Undervisningsspråk
Norsk
Emneeier
ÅR/BA Pedagogikk (hel- og deltid)
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Veiledning og rådgivning er områder som har ekspandert som fagfelt de siste årene. Innenfor utdanningssektoren og helse- og sosialfaglig arbeid ser vi at både veiledning og rådgivning får mye oppmerksomhet. Det er store variasjoner i hvordan begrepene rådgivning og veiledning defineres, og hvordan begrepene forstås avhenger av hvilket fagfelt og hvilken sammenheng vi ser det fra. Rådgivning og veileding kan med en fellesnevner beskrives som kunsten i å bistå mennesker i utvikling og i valgsituasjoner. I vår sammenheng fokuserer vi på det rådgivnings- og veiledningsfeltet som retter seg mot pedagogiske virksomheter som for eksempel skole, SFO, barnehage, fritidsklubber og voksenopplæring. Det er primært innenfor dette fagfeltet vi henter teoretiske, metodiske og praksisbaserte perspektiv på rådgivning og veiledning.

Til sammen skal Rådgivning og veiledning i pedagogiske virksomheter I og II gi en innføring i veiledningspedagogikk med vekt på grunnleggende veiledningsteorier, bevisstgjøring omkring veilederrollen og etiske perspektiv knyttet til rådgivnings- og veiledningsvirksomhet.

Rådgivning og veiledning i pedagogiske virksomheter II ser nærmere på premisser knyttet til foreldresamarbeid, systemrettet rådgivning og tverrfaglig samarbeid i veiledning og rådgivning i pedagogiske virksomheter. Kurset legger særlig vekt på hvordan man som veileder og rådgiver skal inngå i et profesjonelt felleskap med formål å legge til rette for barn og unges deltakelse, kompetanseutvikling og oppvekstforhold.

 Det legges vekt på å skape undervisningssituasjoner der studentene kan dele oppleveleser og erfaringer samt reflektere sammen rundt ulike veiledningsprosesser. Kommunikasjon, samspill og tverrfaglig samarbeid er sentrale begrep i både emne I og emne II.


Læringsutbytte

Ved sluttført emne skal studentene:

  • Kunne planlegge, gjennomføre og vurdere veiledningsøkter. Herunder i stand til å sette rammer og gjøre etiske vurderinger i forhold til veiledning og rådgivning
  • Kunne anvende kunnskaper om kommunikasjon og samhandling i veiledning.
  • Kunne reflektere over hvordan veiledning og rådgivning kan nyttiggjøres i samhandling og tverrfaglig samarbeid.

Undervisnings- og læringsmetode

Emnet vil legge opp til en veksling mellom forelesninger, seminarer, praktiske øvelser, videofilming, oppgaveløsning og varierte arbeidskrav.


Forkunnskapskrav

Anbefalte forkunnskaper:

Årsstudium i pedagogikk eller tilsvarende.


Emne er valgbart for
Emnet er ikke obligatorisk for studenter på bachelor i pedagogikk ved Høgskolen i Lillehammer, men utgjør et valgemne.
Emnet er valgbart for studenter på bachelorgradsnivå ved samfunnsvitenskapelige og sosialfaglige bachelorgrader, men vil også passe som videreutdanningstilbud for utøvere innenfor ulike typer pedagogisk praksis som for eksempel skole, barnehage, fritidsklubber, organisasjons- og idrettsklubber etc.

Arbeidskrav

Det er knyttet et obligatorisk arbeidskrav til emnet. I emnet skal studentene filme en gjennomført veiledning og levere logg for 2 gjennomførte veiledninger. Den filmede veiledningen og veiledningsloggene skal danne grunnlaget for et individuelt refleksjonsnotat på 3 – 5 sider.

Det stilles krav til minst 75 prosent oppmøte på undervisning.


Eksamensform

Individuell muntlig eksamen knyttet til en praktisk øvelse og pensum.


Tillatte hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt under eksamen.
Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L