Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2014/15 Studiehåndbok > SPE3002/2 Spesialpedagogisk teori

Spesialpedagogisk teori

Back Tilbake
Kode
SPE3002/2
Studiepoeng
15
Semester
Vår
Heltid/ deltid
Deltid
Pensum
Emneansvarlig
Florian Kiuppis
Karaktersystem
Karakter A-F
Undervisningsspråk
Norsk
Emneeier
MA Spesialpedagogikk
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Hensikten med dette studieemnet er å bidra til en grunnleggende forståing av spesialpedagogikk, dels gjennom å betrakte spesialpedagogisk teori som en gren og utviding av pedagogisk teori.

Spesialpedagogikk som vitenskap skal ikke bare utvikle kunnskap om fagets emne, men også gi grunnlag for spesialpedagogisk handling. Kurset i spesialpedagogisk teori skal ta utgangspunkt i spenningsforholdet mellom fagets teoretiske og praktiske interesse. Teori/praksisforholdet avspeiles i diskusjonene av filosofiske og teoretiske problemer. Det legges vekt på å vise de perspektivene som gjennom historien har preget spesialpedagogikken i Norge, Norden og internasjonalt.

Emnet er delt i tre problemområder:

 • Faglige forståelsesformerinnen spesialpedagogikken som forskningsområde:
  • Paradigmatiske posisjoner
  • Sosialiserings-, oppdragelses- og avviksteori.
  • Forskningsetikk
 • Profesjonelle holdninger og relasjonerinnen spesialpedagogikken som praktisk område:
  • Elev- og lærerrelasjoner - etikk
  • Spesialpedagogisk kunnskap, spesialundervisning og tilpasset opplæring
  • Læreplanarbeid
 • Spesialpedagogikkens rolle i institusjoner:
  • Historiske perspektiver knyttet til individ- og samfunnsforståelse
  • Politiske posisjoner og spesialpedagogikkens handlingsrom
  • Inkluderende skoler

Læringsutbytte
 • Læringsmål: Å tilegne seg en teoribasis for forståelse av spesialpedagogikkens grunnlagsproblemer
 • Kunnskapsmål: Studenten skal kunne forstå relasjonsforholdet mellom teorier om knyttet til avvik og funksjonshemminger og deres implikasjoner på den spesialpedagogiske praksisen.
 • Ferdighetsmål: Studenten skal gjennom flere skriftlige arbeider bli i stand til å presentere og drøfte spesialpedagogisk teori

Undervisnings- og læringsmetode

Veksling mellom forelesning, seminar /gruppearbeid, muntlig presentasjon og litteraturstudier

Samlingsdatoer våren 2015 (med forbehold om eventuelle endringer)

 • 12-13 januar
 • 16-17 februar
 • 23-24 mars
 • 4-5 mai

Mandager kl. 17.15-21.00 og tirsdager kl. 09.15-15.00.

NB: Mye av undervisningen vil foregå på engelsk.


Forkunnskapskrav

Fullført 3-årig bachelorgrad i pedagogikk, førskole- eller lærerutdanning, eller helse- eller sosialfaglig utdanning.

Emne er obligatorisk for

Master i SpesialpedagogikkArbeidskrav
 • Det skal skrives individuelt essay til hvert av problemområdene. Hvert essay skal være på om lag 2000 ord og omhandle sentrale områder knyttet til forelesning og pensum. Det vil bli gitt tilbakemelding på essayene og de kan forbedres/endres før de inngår i eksamensmappen.
 • I løpet av emnet skal hver student presentere ett av sine essay muntlig.
 • I løpet av emnet skal hver enkelt student kommentere ett essay som blir presentert av en medstudent.
 • Det kreves et frammøte på minst 75 % for å få gå opp til eksamen.

Eksamensform

Mappeeksamen:  Mappe bestående av tre individuelle essay samt et refleksjonsnotat på 1500 ord knyttet til kunnskapsmålet ved kurset.

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L