Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2014/15 Studiehåndbok > SPE3008/1 Spesialpedagogisk rådgiving og endringsarbeid

Spesialpedagogisk rådgiving og endringsarbeid

Back Tilbake
Kode
SPE3008/1
Studiepoeng
30
Semester
Høst og vår
Lengde
2 semester
Heltid/ deltid
Deltid
Pensum
Emneansvarlig
Jenny Steinnes
Karaktersystem
Karakter A-F
Undervisningsspråk
Norsk
Emneeier
Masterprogram i pedagogikk og sosialfag
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Studiet/emnet har en teoretisk og praktisk innretning. Foruten forelesning, seminar, gruppearbeid og individuelle studier, omfatter emnet også sertifisering for bruk av kartleggingsverktøy i tilknytning til feltarbeid. Temaene omhandler ulike perspektiver på spesialpedagogisk rådgivning og endringsarbeid. Disse blir belyst og drøftet i relasjon til ulike arenaer for spesialpedagogisk arbeid. Det kan være barnehage, grunnskole, videregående skole, PPT og voksenopplæring, og dekker individ-, gruppe- og systemnivå. Gjennom emnet skal det arbeides med Prosjektplan del I for egen masteroppgave. Valgfrie etter- og videreutdanningskurs (betalingskurs) kan tas i samtidig med emnet.

Studiet/emnet tar opp:

 •     Teorier og metoder for rådgivning, veiledning og innovasjon
 •     Krefter og prosesser som bidrar til konstituering av spesialpedagogiske tiltak
 •     Praktiske problemstillinger knyttet til ulike arenaer for rådgivning og endringsarbeid
 •     Metoder for kartlegging, planlegging av tiltak
 •     Planlegging og gjennomføring av rådgivnings- og endringsprosesser
 •     Etiske utfordringer i rådgiverrollen
 •     Arbeid med og sluttføring av Prosjektplan del I for masteroppgaven

Læringsutbytte

Ved fullført emne skal studentene ha:

 •     Grunnleggende kunnskap om spesialpedagogisk rådgivning og endringsarbeid som fag- og forskningsfelt, basert på nasjonal og internasjonal litteratur.
 •     Skaffet seg innsikt i og kunnskap om rådgiverrollen og rådgiverfunksjonen, med vekt på opplærings- og omsorgsfeltet.
 •     Innsikt i forskjellige former for kunnskap som analytisk felt i rådgivning
 •     Tilegnet seg strategier og metoder for endringsarbeid, rådgivning og innovasjon på individ-, gruppe- og systemnivå.
 •     Tilegnet seg kunnskap og ferdigheter i rådgivning og veiledning som didaktisk prosess
 •     Kunnskap om grunnleggende egenskaper som er viktige for rådgivningsoppgaver.
 •     Kunnskap om kartleggings-, informasjons- og rådgivningsarbeid.
 •     Kunnskap om teoretisk grunnlag og sertifisering for praktisk bruk av CAS-testen.
 •     Øvet egne ferdigheter i rådgivningsarbeid gjennom praktiske øvelser.
 •     Øvet evne til etisk refleksjon

Undervisnings- og læringsmetode

Emnet går over to semestre og er samlingsbasert. For heltidsstudenter er emnet lagt i første semester av masterstudiet.  Deltidsstudenter starter på emnet i tredje semester.

Forelesning og seminarer, gruppearbeid, veiledning, kasusdrøftinger, evaluering av kartlegging og utprøving. Det er krav til betydelig egenaktivitet under samlingene og mellom disse, blant annet ved litteraturstudier og gjennom et feltarbeid i siste del av emnet.  Fullføring av Prosjektplan del I er arbeidskrav. Det skal skrives et eksamensessay innenfor emnet.

Samlingsdatoer høsten 2014

 • 28-29 august
 • 11-12 september
 • 25-26 september
 • 16-17 oktober (CAS kurs, tor kl 08.30-15.30, fre kl 08.30-15.30)
 • 6-7 november

Utenom CAS kurs har samlingene følgende faste tidspunkt: torsdager kl 17.15-21.00 og fredager kl 09.15-15.00.

Samlingsdatoer våren 2015

 • 15-16 januar
 • 5-6 februar (samling med overnatting i Øyer)
 • 19-20 februar
 • 12-13 mars
 • 9-10 april

Torsdager kl 17.15-21.00 og fredager kl 09.15-15.00.

Masteroppgaveseminar del 1 arrangeres den 12. juni 2015.


Emne er obligatorisk for

Master i spes. ped med fordypning i rådgiving og endringsarbeidArbeidskrav

Emnets arbeidskrav som må være godkjent før oppmelding til eksamen er: Refleksjonslogg knyttet til høstsemesteret. Oppfylle krav om frammøte. Sertifisering for bruk av CAS-testen. Som del av dette, gjennomføre et feltarbeid med bruk av testen, samt utarbeide rapport.

Grunnregelen er at all undervisning og veiledning er obligatorisk. Nærmere om regler for fravær ved deler av undervisningen gis ved studiestart.

Arbeide med og ferdigstille Prosjektplan I for egen masteroppgave i henhold til retningslinjer for denne.


Eksamensform

Eksamensoppgaven skal ta utgangspunkt i en selvvalgt problemstilling ut fra emnets innhold. Problemstillingen skal behandles gjennom teoretisk redegjørelse og drøfting. Eksamensessayet skal være på max 25 sider, 15 pkt, linjeavtand 1,5.


Tillatte hjelpemidler

Alle
Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L