Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2014/15 Studiehåndbok > SBU3001/1 Velferdsstaten: Utviklingstrekk, institusjoner og profesjoner

Velferdsstaten: Utviklingstrekk, institusjoner og profesjoner

Back Tilbake
Kode
SBU3001/1
Studiepoeng
15
Semester
Høst
Heltid/ deltid
Både heltid og deltid
Pensum
Emneansvarlig
Lene Nyhus
Karaktersystem
Karakter A-F
Undervisningsspråk
Norsk
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Emnet skal gi studentene en grundig innføring i det historiske grunnlaget for utviklingen av moderne velferdssamfunn. Ulike begrunnelser for velferdsstaten vil bli drøftet, og det vil bli vist til hvordan disse gir seg utslag i ulike velferdsstatsmodeller. Emnet vil behandle grunnleggende spørsmål rundt sosial rettferdighet og medborgerskap, og praktiske konsekvenser av rådende ideologier om statens rolle i ulike verdispørsmål vil bli analysert og drøftet.

I emnet vil det bli redegjort for velferdsstatens framvekst og utvikling og hvordan den har bidratt til en institusjonalisering av livsløpet for ulike grupper. Studentene vil studere den tette forbindelsen mellom utviklingen av velferdssamfunnet og en medfølgende institusjonalisering og profesjonalisering av oppgaver som i tidligere samfunn ble sett på som oppgaver for familie, kirke og veldedige organisasjoner (barnehage, skole, sosial- og velferdstiltak). Kritiske synspunkter på velferdsstatens og dens framtidige rolle utvikling vil bli analysert og drøftet ut fra så vel økonomiske som ideologiske argumenter. Det vil rettes et kritisk søkelys på velferdsinstitusjonene og profesjonenes samfunnsmessige rolle.


Læringsutbytte

Kunnskaper

Etter fullført emne skal studentene ha kunnskaper om 

 • velferdsstatens framvekst og begrunnelsene bak velferdsstaten
 • institusjons- og profesjonsutviklingen i velferdsstaten
 • velferdsreformer på ulike samfunnsområder og deres gjennomføring
 • ulike tilnærminger til sosial rettferdighet og medborgerskap og konsekvensene av dem

 

Ferdigheter

Etter fullført emne skal studentene kunne

 • analysere den tette forbindelsen mellom utviklingen av moderne velferdssamfunn og den økende institusjonaliseringen og profesjonaliseringen knyttet til ulike arenaer og livsområder.
 • innta en kritisk, analytisk tilnærming til velferdsstatsutviklingen og institusjonenes og profesjonenes rolle i samfunnet.
 • analysere kritisk ulike velferdspolitiske ideologier

 

Generell kompetanse

Etter fullført emne skal studentene kunne

 • Kunne anvende sine kunnskaper til selvstendige og kritiske analyser
 • Anvende sine kunnskaper og ferdigheter for å gjennomføre selvstendige arbeidsoppgaver og prosjekter
 • Kunne bidra til innovasjonsprosesser og nytenkning

Undervisnings- og læringsmetode

Veksling mellom forelesning seminar /gruppearbeid, muntlig presentasjon og litteraturstudier. Deler av undervisningen vil være separat for studenter knyttet til de ulike masterne som inngår i programmet.

Samlingsdatoer høsten 2014

 • 25-26 august (studiestart er den 25. august kl 12.15-16.00)
 • 22-23 september
 • 13-14 oktober
 • 10-11 november

Mandager kl 17.15-21.00 og tirsdager kl 09.15-15.00

Eksamen: 1-5 desember


Forkunnskapskrav

Opptakskrav

Opptakskrav er bachelorutdanning i barnevern, vernepleie, sosialt arbeid eller velferdsfag. Annen utdanning med relevant tilleggsutdanning eller arbeidserfaring innen helse- og sosialfag vurderes individuelt. Dette gjelder for eksempel sykepleie, fysioterapi, ergoterapi, allmennlærer, førskolelærer, pedagogikk, psykologi eller relevante samfunnsfaglige utdanninger.

Det faglige minstekravet er karakter C (eller 2,7 ved tallkarakter) av vektet gjennomsnittskarakter. Beregningene skjer i henhold til bestemmelsene i forskrift for opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Lillehammer.

Karakterkravet kan fravikes etter individuell vurdering av søkers samlede kompetanse.

Ved oversøking til studiet rangeres søkerne i henhold til Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Lillehammer § 8. Det gis tilleggspoeng for høgere utdanning utover opptaksgrunnlaget på 180 studiepoeng.

Emne er obligatorisk for

Masterprogram innen pedagogikk og sosialfagArbeidskrav

For å kunne gå opp til eksamen skal studentene ha godkjent tre arbeidskrav som skal leveres skriftlig og individuelt.

Arbeidskravene har utgangspunkt i forelesninger, seminaraktivitet på samlingene og pensum, og de vil være koblet opp mot studentenes praksisfelt og yrkesroller, som studentene allerede er i eller tenker seg inn i etter fullført master.

Det kreves i tillegg frammøte på minst 75% for å gå opp til eksamen. Dette er begrunnet i forelesninger og seminaraktiviteter på samlingene som vil være direkte knyttet til arbeidskravene.


Eksamensform

Eksamen er en 5 dagers individuell hjemmeeksamen. Studentene utarbeider selv den konkrete problemstillingen innenfor et temaområde definert av lærer. Felles veiledning knyttet til tema og problemstilling vil bli gitt på samlingene.  Bokstavkarakterene (A-F) benyttes. Besvarelsen skal være på mellom om 10 (minimum) og 15 (maksimum) tekstsider.  

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L