Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2014/15 Studiehåndbok > BARNE2001/1 Barnehagepedaogikk

Barnehagepedaogikk

Back Tilbake
Kode
BARNE2001/1
Studiepoeng
30
Semester
Høst og vår
Lengde
2 semestre
Heltid/ deltid
Deltid
Pensum
Emneansvarlig
Jane Haugseth
Karaktersystem
Bestått/Ikke bestått
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

De overordnede målene for emnet er å utvikle kunnskap om og innsikt i sentrale sider ved pedagogisk leders arbeidsområder i barnehagen. Studiet består av innholdselementer fra førskolelærerutdanningen, og tar utgangspunkt i et helhetlig læringssyn. Sammen med Småbarnspedagogikk (30 stp.), skal emnet kvalifisere for arbeid som pedagogisk leder i barnehagen. Emnet er samlings- og nettbasert og går over to semester, med eksamen i siste semester.


Læringsutbytte

Ved sluttført emne skal studentene ha:

Kunnskaper om:

 • barnehagens samfunnsmandat, lovverket og rammeplanen for barnehagen
 • ulike syn på barn, barndom og barnehagen i vår kultur
 • ulike perspektiv på lek og lekens verdi for barns utvikling og læring
 • omsorg, lek, læring og danning i barnehagen
 • ulike perspektiv og utfordringer ved barns medvirkning i barnehagen
 • oppgaver knyttet til planlegging, gjennomføring og vurdering av arbeid i barnehagen, med bakgrunn i barnehagens rammeplan
 • hvordan barnehagen sammen med skolen kan legge til rette for en god overgang fra barnehage til skole
 • rollen som pedagogisk leder og innsikt i egen yrkesutøvelse 
 • observasjon og veiledning i barnehagen
 • ledelse og endrings- og utviklingsprosesser i barnehagen
 • etikk i barnehagen

Ferdigheter i:

 • å anvende metodisk verktøy for observasjon og dokumentasjon i barnehagen
 • å vurdere, planlegge og gjennomføre pedagogisk arbeid i barnehagen
 • å tilrettelegge for barns læringsprosesser og medvirkning i planlegging og vurderingsarbeid
 • ledelse og veiledning i barnehagen
 • analyse av arbeidet i barnehagen i et samfunns- og organisasjonsperspektiv

Generell kompetanse:

 • i forståelse av pedagogisk leders mandat basert på profesjonelle og yrkesetiske perspektiver
 • i kommunikasjon og relasjonelle forhold
 • i å videreutvikle seg selv, sitt yrke og framtidig arbeidsplass gjennom samarbeid med kolleger og samhandling med eksterne aktører
 • i å forstå sammenhenger mellom relevant forskning og muligheter i pedagogisk praksis

Undervisnings- og læringsmetode

Emnet vil legge opp til en veksling mellom, forelesninger, seminarer, praktiske øvelser og oppgaveskriving i tillegg til selvstendig arbeid med pensumlitteratur og praksis.Emne er valgbart for
Emnet er ikke valgbart for andre studenter enn det som er målgruppen for studiet Barnehagepedagogikk.
Arbeidskrav

Studentene skal gjennomføre en praksisperiode tilsvarende to ukers arbeid i barnehagen. Arbeidskrav/praksis skal ha fokus på ledelse og endringsarbeid i barnehagen og vurderes til godkjent / ikke godkjent.

Det skal gjennomføres 3 arbeidskrav på emnet i tilknytning til praksisperioden:
1) Studentene skal med utgangspunkt i dokumentasjon av barns lek i barnehagen skrive en individuell fagoppgave på ca 2000 ord. Teksten skal vise sammenhengen mellom leketeori og lek i praksis.
2) Den enkelte student skal planlegge, gjennomføre og vurdere en aktivitet i barnehagen. Arbeidet skal dokumenteres i en faglig rapport. Rapporten skal ha et omfang på 2500 ord.
3) Studenten skal skrive en egen refleksjonsrapport på 3000 ord. Oppgaven skal være knyttet til egne praksiserfaringer og teori og ha fokus på ledelse, veiledning og kompetanseutvikling i barnehagen.

Samtlige arbeidskrav vurderes til godkjent / ikke-godkjent av faglærer.  

Det er krav til 75 prosent oppmøte på undervisning.


Eksamensform

Eksamen på dette emnet er en muntlig eksamen i form av en faglig samtale, hvor studenten legger fram refleksjonsrapporten og supplerer med de øvrige arbeidene på studiet (ca. 30 minutter).


Tillatte hjelpemidler

Studentene kan ha med kopi av gjennomførte arbeidskrav fra emnet samt øvrige notater.
Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L