Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2014/15 Studiehåndbok > BARNE2002/1 Småbarnspedagogikk

Småbarnspedagogikk

Back Tilbake
Kode
BARNE2002/1
Studiepoeng
30
Semester
Høst og vår
Lengde
2 semester
Heltid/ deltid
Deltid
Pensum
Emneansvarlig
Jane Haugseth
Karaktersystem
Karakter A-F
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

De overordnede målene for emnet er å utvikle kunnskap om og innsikt i organisering av og arbeid med innhold i barnehagetilbudet for de yngste barna. Studiet skal gi faglig kompetanse i arbeid med barn under 3 år.

Kunnskap om og innlevelse i de yngste barnas kompetanse, behov, utvikling og læring er sentrale element. Den estetiske dimensjon er sentral i denne sammenhengen. Videre skal studiet gi kunnskap om den voksnes rolle i pedagogisk arbeid med de yngste barna.

Emnet har 5 hovedområder for innhold:

 1. Omsorg, utvikling og læring
 2. Kommunikasjon, språk og sosial kompetanse
 3. Lek, kultur og skapende aktivitet
 4. Kropp, bevegelse og helse
 5. Samarbeid med foreldre og andre instanser

Læringsutbytte

Ved sluttført emne skal studentene ha:

Kunnskaper om:

 • de yngste barnas utvikling, lek og læring på bakgrunn av relevant og nyere forskning
 • relasjonens og samspillets betydning for små barns trivsel, utvikling og læring,
 • små barns språkutvikling, både i et lingvistisk perspektiv og som et relasjonelt fenomen
 • betydningen av små barns vennskap
 • hvordan ivareta små barns rett til medvirkning i lek, læring og hverdagsaktiviteter
 • hvordan fagområdene musikk, litteratur/drama, forming og fysisk fostring kan bidra med innhold og arbeidsmåter som imøtekommer barns behov
 • betydningen av sansestimulerende miljø for de yngste barna, samt innsikt i den estetiske dimensjonens betydning for barns opplevelsesverden
 • betydningen av samarbeid med foreldre og andre instanser til beste for barnet

Ferdigheter i å:

 • reflektere faglig omkring pedagogisk arbeid med små barn
 • reflektere faglig over voksnes rolle som oppdragere, omsorgspersoner og kulturformidlere for små barn
 • integrere kunnskap om små barns uttrykks- og væremåte i egen praksis
 • ivareta små barns undring, initiativ og den spontane småbarnskulturen
 • tilrettelegge for små barns vennskap
 • tilrettelegge for gode lek- og læringsprosesser med utgangspunkt i et helhetlig læringssyn og små barns rett til medvirkning
 • tilrettelegge for estetiske opplevelser og aktiviteter for små barn
 • etablere og opprettholde et godt samarbeid med foreldre og andre instanser til beste for barnet

Generell kompetanse:

 • ha forståelse for små barns særegne behov, lek og læremåter
 • ha forståelse for små barns uttrykks- og væremåter
 • ha økt bevissthet om voksenrollen i samspill og arbeid med de yngste barna
 • kunne skape gode tilbud for små barn i samsvar med kvaliteter som skisseres i lov, rammeplan for barnehagen og øvrige forskrifter

Undervisnings- og læringsmetode

Emnet vil legge opp til en veksling mellom, forelesninger, seminarer, praktiske øvelser og oppgaveskriving i tillegg til selvstendig arbeid med pensumlitteratur og praksis.

Det er krav til 75% oppmøte på undervisning.


Emne er obligatorisk for

Videreutdanning i barnehagepedagogikk


Emne er valgbart for
Emnet er ikke valgbart for andre studenter enn det som er målgruppen for studiet Barnehagepedagogikk.
Arbeidskrav
 • I arbeid med teori vil det bli gitt en individuell oppgave knyttet til kunnskapsområde 1. Omsorg, utvikling og læring.

Videre skal studentene gjennomføre en veiledet praksisperiode tilsvarende tre ukers arbeid i barnehagen. Praksis skal knyttes til arbeid med barn under 3 år, og kan foregå i ulike typer barnehage. Praksis kan ikke gjennomføres på egen arbeidsplass. HiL er ansvarlig for fordeling av praksisplasser.

 

Det vil bli foretatt en skikkethetsvurdering av studenten i forbindelse med praksis.

I forbindelse med praksis skal ytterligere 2 arbeidskrav gjennomføres:

 • Studenten skal utarbeide en dokumentasjon av observasjon av aktivitet og gi en faglig drøfting av det observasjonen tematiserer.
 • Studenten skal utarbeide en dokumentasjon av et praktisk arbeid knyttet til kunnskapsområde 3Lek, kultur og skapende aktivitet.

Arbeidskravene vil bli spesifisert i eget skriv. Samtlige arbeidskrav vurderes til godkjent / ikke godkjent.

Det er krav om obligatorisk oppmøte i forbindelse med praksis. Fravær opp mot 25 % må kompenseres med eget arbeidskrav.


Eksamensform

Arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg for eksamen i emnet.

Eksamen på dette emnet er en skriftlig hjemme-eksamen av 48 timers varighet ved slutten av andre semester.

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L