HiL > 2014/15 Studiehåndbok > Læringsmiljø og gruppeledelse - emne 2

Skriv ut Skriv ut

Læringsmiljø og gruppeledelse - emne 2

Back Tilbake
Studiepoeng
15
Semester
Vår
Lengde
Vårsemesteret
Heltid/ deltid
Deltid
Pensum
Emneansvarlig
Evelyn Ovesen
Karaktersystem
Karakter A-F
Undervisningsspråk
Norsk
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Emne 2 bygger på emne1. Emnet gir en fordypning i læringsmiljø og gruppe-/klasseledelse med fokus på relasjonell forståelse og proaktive tilnærminger. PP-rådgiverne skal få økt innsikt og forståelse av samspill og utviklingsstøttende relasjoner. Emnet skal kvalifisere studentene til å ha en analytisk tilnærming til lærere/ barnehagelæreres utfordringer, så de kan identifisere utfordringer i læringsmiljøet, velge en hensiktsmessig tilnærming og etablere læringsfremmende samhandling for videre utvikling. Emnet kvalifiserer for arbeid med læringsmiljø og gruppe-/klasseledelse i et forebyggende perspektiv.


Læringsutbytte

Kunnskaper:Studenten

 • har teoretisk kunnskap om betydningen av forebygging og proaktive strategier i arbeidet med læringsmiljø og klasse- gruppeledelse
 • har teoretisk og forskningsbasert kunnskap om relasjonens betydning i utviklingen av et støttende læringsmiljø og gruppe-/klasseledelse
 • har kunnskaper om relevante tilnærminger for å fremme utviklingsstøttende relasjoner
 • har kunnskap om igangsettelse og gjennomføring av samhandlingsprosesser som fremme støttende læringsmiljø og gruppe-/klasseledelse
 • har kunnskap om sentrale styringsdokumenter som vektlegger arbeidet med relasjonsorientert og proaktiv klasseledelse

Ferdigheter:Studenten

 • reflekterer over innhold i pensumlitteraturen, formidler og deler sine refleksjoner med andre
 • kan bruke teoretisk kunnskap for å forstå og analysere samspillet  i læringsmiljøet og i gruppen/klassen
 • skal i samarbeide med ansatte i skole og barnehage kunne velge ut og anvende relevante tilnærminger i utviklingen av læringsmiljøet og gruppe-/ klasseledelse
 • avklarer egen profesjonsrolle og forventninger i samhandlingen for utviklingen av støttende læringsmiljø og gruppe-/ klasseledelse

Generell kompetanse:Studenten

 • viser vilje til å anvende sin kunnskap om samspill og læringsprosesser i grupper og klasser på en måte som fremmer utviklingsstøttende læringsmiljø og gruppe-/klasseledelse
 • ser verdien av sammenhengen mellom teori og praksis for utøving av yrkesrollen
 • har forståelse for egen profesjons/ yrkesrolle
 • skaper forutsetninger for god samhandling om inkluderende læringsmiljø og gruppe/ klasseledelse 
 • viser selvstendighet, samarbeidsvilje, ansvarlighet og vilje til kritisk tenkning
 • er bevisst på og reflekterer over etikk i sin profesjonsutøvelse

Undervisnings- og læringsmetode

Samlinger med forelesninger og kunnskapsdeling i grupper/ plenum, arbeidskrav knyttet til egen praksis og veiledning og bruk av digitale læringsressurser mellom samlinger.


Forkunnskapskrav

Emne 1Arbeidskrav

a) Individuelle refleksjonslogger etter hver dag under samlingene.

b) Studenten tar utgangpunkt i en reell problemstilling i sin praksis, velger tilnærming, gjennomfører en prosess med skolen/ barnehagen og evaluerer prosessen. Denne dokumenteres og reflekteres over i en rapport.


Eksamensform

Muntlig eksamen med utgangspunkt i rapporten fra arbeidskravet og pensum.


Tillatte hjelpemidler

Ingen
Back Tilbake   Back Til toppen

Studier

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L