Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2014/15 Studiehåndbok > KARR3001/1 Karriereveiledning i et individ- og samfunnsperspektiv (Emne 1)

Karriereveiledning i et individ- og samfunnsperspektiv (Emne 1)

Back Tilbake
Kode
KARR3001/1
Studiepoeng
15
Semester
Høst
Heltid/ deltid
Deltid
Pensum
Karaktersystem
Karakter A-F
Undervisningsspråk
Norsk
Emneeier
Master i karriereveiledning
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Karriereveiledning har både internasjonalt og nasjonalt lange tradisjoner i å ha en regulerende funksjon på befolkningens forhold til utdanning og arbeid. I vår samtid blir karriereveiledning både betraktet som et politisk redskap og en individuell service. Dette emnet retter fokus mot potensielle spenninger, muligheter og etiske utfordringer som kan finne sted mellom samfunnets behov og individets frihet.

Innholdet organiseres i følgende tema:

 • Ulike perspektiver på samfunnsutvikling og karrierevalg
 • Karriereveiledning som politisk virkemiddel og individuell service
 • Menneskesyn og etikk
 • Karriereveiledning i et nasjonalt og internasjonalt perspektiv

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten

 • har oversikt over og kunnskap om fremveksten av moderne samfunns betydning for utvikling og regulering av karriereveiledningsfeltet
 • kan redegjøre for og har innsikt i etikk og faglige etiske retningslinjer, samt bevissthet om etikkens plass i karriereveiledning
 • har kunnskap om og innsikt i hvordan nasjonal og internasjonal politikkutforming og samfunnsutvikling påvirker utforming av karriereveiledning i vår samtid

Ferdigheter

Studenten

 • kan analysere faglige problemstillinger med utgangspunkt i karriereveiledningens historie, dens tradisjoner, egenart og plass i samfunnet, både nasjonalt og internasjonalt
 • kan demonstrere overblikk over og innsikt i karriereveiledningens samfunnsmessige rasjonaler, funksjoner, konfliktområder samt økonomiske begrunnelser
 • kan demonstrere etisk bevissthet og reflektere over verdier, menneskesyn og rolleforståelse som ligger til grunn for utøvelse av karriereveiledning

Generell kompetanse 

Studenten

 • kan analysere forholdet mellom samfunnsmessige utviklingstrekk og karriereveiledningens fremvekst
 • har utviklet selvstendig innsikt i og holdninger til verdimessige og etiske problemstillinger i eget fagfelt
 • kan analysere faglige problemstillinger relatert til nasjonal og internasjonal samfunnsutvikling og politikkutforming

Undervisnings- og læringsmetode

Emnet organiseres gjennom samlinger, arbeid og veiledning i grupper og individuelt arbeid.
Fellessamlingene består av forelesninger, studentframlegg og teori- og kasusdrøftinger i gruppe og plenum.
Litteraturstudier og refleksjonsoppgaver er sentrale komponenter i emnet. Kasusbaserte drøftinger skal problematisere samfunnsmessige, faglige og etiske dilemmaer. Studentene vil få veiledning i gruppene.


Emne er obligatorisk for

Master i karriereveiledningArbeidskrav

Delta i kasus baserte drøftinger.
Lese og kommentere studentarbeider i basisgruppen.

Temaoppgaven må være gjennomført og godkjent før framstilling til eksamen.

Nærmere retningslinjer for arbeidskravet presenteres ved studiestart.

Temaoppgaven må være godkjent før framstilling til eksamen.


Eksamensform

Individuell muntlig eksamen med presentasjoner av temaoppgaven for en gruppe medstudenter og sensorene.


Tillatte hjelpemidler

Ingen
Overlapp

RÅD1001 og RÅD1002 Videreutdanning i Rådgivning - del 1 overlapper med emnet KARR3001/1 Karriereveiledning i et individ- og samfunnsperspektiv med 2,5 sp. hver. KARRIER1 Karriereveiledning overlapper med KARR3001/1 Karriereveiledning i et individ- og samfunnsperspektiv med 10 sp.

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L